Fiscale waardering van voorraad, bedrijfsmiddel en onderhanden werk

Binnen een onderneming moet onderscheid gemaakt worden in de fiscale waardering van voorraad, bedrijfsmiddel en onderhanden werk. Maar wanneer is sprake van voorraad, bedrijfsmiddel of onderhanden werk? Bovendien moet u weten of de kosten die hiermee gemoeid zijn, geactiveerd moeten worden of direct ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Maar hoe kunt u dat weten als u zich met allerlei andere zaken bezig moet en wilt houden? Mazars biedt uitkomst.

Afbakening voorraad en onderhanden werk

In de fiscale vermogensopstelling worden voorraden onderscheiden van onderhanden werk. Het verschil tussen onderhanden werk en voorraad ligt in de aard van de opdracht. Van onderhanden werk is sprake als werkzaamheden worden verricht in opdracht van de afnemer. Bij voorraad worden zaken juist voortgebracht waarvoor geen opdracht is aangenomen.

Nieuwe waardering onderhanden werk

Per 1 januari 2007 wordt een nieuwe waarderingsregeling voor onderhanden werk toegepast. Vanaf deze datum moet elk jaar voortschrijdend winst genomen worden over het gedeelte van het onderhanden werk dat in dat jaar geproduceerd is. Voorheen viel de waardering van onderhanden werk rechtstreeks onder een zogeheten goedkoopmansgebruik artikel. Met de komst van de nieuwe regeling is dit niet meer het geval.  

Wat is er veranderd?

In de kostprijs van het onderhanden werk moeten alle direct toerekenbare kosten meegenomen worden, zoals lonen, materialen, kosten en afschrijving van gebruikte machines, energie en werk door derden. Ook moet het constante deel van de algemene kosten, zoals loonkosten van de algemene leiding en huisvestingskosten, in de waardering worden opgenomen en dient (een evenredig deel van) de winstopslag te worden geactiveerd.

De winst op het onderhanden werk moet voortschrijdend worden genomen, u mag niet wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, moet de helft van de overeengekomen prijs op dat moment worden geactiveerd. Dit activeren leidt vervolgens tot winstneming over het geactiveerde deel.

Waardering voorraad

Voorraad wordt nog steeds gewaardeerd aan de hand van de regels van het goedkoopmansgebruik. De hoofdregel bij goedkoopmansgebruik is dat de baten en lasten zo goed mogelijk worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. De mogelijke waarderingsmethoden bij goedkoopmansgebruik zijn

  • Waardering op kostprijs (d.w.z. de inkoopprijs of de voortbrengingskosten van zelf vervaardigde voorraad)
  • Waardering op kostprijs of lagere marktwaarde
  • Het Lifo-stelsel (Last in, first out), waarbij laatst ingekomen voorraad als eerste verkocht wordt
  • Het ijzerenvoorraadstelsel. Prijsstijgingen blijven buiten de winst en prijsdalingen worden in acht genomen en komen ten laste van de winst
  • Het Fifo-stelsel (First in, first out), waarbij eerst ingekomen voorraad als eerst verkocht wordt

Meer weten?

Wilt u uw huidige waarderingsstelsel laten beoordelen en optimaliseren? Neem dan contact op met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share