Verliesverrekening

Heeft u binnen uw onderneming met fiscale verliezen te maken? Dan kunt u enkele acties ondernemen om deze verliezen te verrekenen. Mazars helpt u graag!

Verliesrekening

Wanneer de berekening van het belastbare bedrag in een jaar leidt tot een negatieve bedrag, is er fiscaal sprake van een verlies. Fiscale verliezen van uw onderneming kunt u onder voorwaarden op twee manieren verrekenen:

  • Achterwaartse verliescompensatie: de fiscale verliezen van uw onderneming verrekent u met winsten die uw onderneming heeft behaald in het voorgaande jaar
  • Voorwaartse verliescompensatie: u verrekent de fiscale verliezen met de winsten van de negen volgende jaren

Voordeel

Het verrekenen van verliezen kan fiscaal gezien voordelig voor u uitpakken. Zo kan in het verleden betaalde belasting worden terug gevraagd. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de winst in een jaar te verminderen met een verlies uit het voorgaande jaar, waardoor minder belasting wordt betaald dan het geval zou zijn zonder verliesverrekening.

Wat kunt u doen?

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kunt u de volgende acties ondernemen om verliesverdamping te voorkomen:

  • Stille reserves op bedrijfsmiddelen realiseren d.m.v. verkoop aan een gelieerd lichaam
  • Kosten zakelijk doorberekenen
  • Fiscale voorzieningen afbouwen of fiscale waardering wijzigen
  • Kosten activeren
  • Winstgevende activiteiten inbrengen
  • Het boekjaar verlengen

Mitsen en maren

Aan verliesverrekening is een tijdslimiet verbonden waardoor verliezen beperkt houdbaar zijn en mogelijk kunnen ‘verdampen’. Om deze zogeheten verliesverdamping tegen te gaan is het van belang om de verrekende verliezen te monitoren en waar mogelijk actie te ondernemen indien verdamping van verliezen dreigt plaats te vinden.

Naast een tijdslimiet geldt een beperking van verliesverrekening wanneer het uiteindelijke belang in een belastingplichtige voor 30% of meer is gewijzigd. Met ingang van het tijdstip van een dergelijke wijziging zijn verliezen geleden in de daaraan voorafgaande periode in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar. Hierop zijn echter wel enkele uitzonderingen van toepassing. De wet biedt in deze situaties nog de mogelijkheid tot herwaardering van vermogensbestanddelen om verliesverrekening (deels) nog mogelijk te maken.

Tevens geldt ten aanzien van houdster- en financieringsmaatschappijen een speciaal regime van verliesverrekening. Dit regime houdt kort gezegd in dat een geleden verlies door houdster- en financieringsmaatschappijen alleen verrekenbaar is met winsten die worden behaald met houdster- en financieringsactiviteiten.

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om de verliesrekening toe te passen? Praat dan eens met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share