Transparant!

De trouwe lezers van mijn column weten inmiddels dat ik veelal inleid met een toespeling naar een (bekend) liedje. Ik heb deze keer een bijzondere, maar naar mijn mening wederom toepasselijke, titel gevonden en wel één uit de ‘MegaTopTien-achtergrondmuziek’: Transparant!

De aandacht voor het tegengaan van belastingontduiking en belastingontwijking blijft bijzonder groot. Het aanpakken van belastingontduiking en het opsporen van zwart geld staan terecht hoog op de agenda. De vraag óf en in welke mate bepaalde vormen van belastingontwijking moeten worden bestreden is voornamelijk een maatschappelijke discussie. Landen mogen afspraken maken met bedrijven over ‘gunstige’ belastingvoorwaarden bij vestiging. Fiscale faciliteiten zijn toegestaan zolang dat binnen de regels blijft en een staatssteunanalyse wordt steeds belangrijker. Een optimaal vestigingsklimaat heeft echter een positieve invloed op de economie en internationaal concurreren wordt binnen bepaalde grenzen alleen maar toegejuicht. Zo is het Verenigd Koninkrijk met een charmeoffensief bezig; het vennootschapsbelastingtarief wordt verder verlaagd.

Enfin, om gehoor te geven aan de roep om meer transparantie, is met ingang van 1 januari 2016 de zogenoemde country-by-country-reporting (CbCr) ingevoerd. Deze rapportage geeft onder andere een overzicht van het aantal werknemers, omzet, winst en te betalen belasting in een land weer. De wijze waarop een onderneming omgaat met belastingen en de belastingdruk wordt in ieder land inzichtelijker. Op grond van deze informatie kan bijvoorbeeld gemakkelijker worden ingeschat of binnen internationale ondernemingen onderlinge transacties tegen zakelijke vergoeding plaatsvinden. Als een onderneming in een land met een laag vennootschapsbelastingtarief heel veel winsten rapporteert, terwijl deze onderneming in een ander land met een hoog tarief nauwelijks winst maakt, kan dit vragen oproepen. Zeker als in het laag belaste land heel weinig mensen en activa zijn en in het hoog belaste land juist heel veel activiteiten zijn.

Voor kleinere internationale groepen met een omzet van minder dan 750 miljoen euro komt voorlopig een vrijstelling. Vooralsnog is afgesproken dat de informatie niet publiekelijk toegankelijk is. Deze informatie wordt enkel door de belastingdiensten van de betrokken lidstaten uitgewisseld. De informatie uit de EU en zogeheten niet-coöperatieve belastingjurisdicties moet worden verstrekt. Voor de derde landen vindt de rapportage op grond van een Europese richtlijn niet plaats op individueel niveau, maar wordt alles samengenomen. De reden dat bepaalde bedrijven dit doen – en van Europa mogen – is om te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie ook beschikbaar komt voor andere bedrijven. Een voorbeeld van concurrentiegevoelige informatie is de omzet en winst per land.

Recent is een aantal moties ingediend over dit onderwerp. De Tweede Kamer roept het kabinet bijvoorbeeld op om ook voor derde landen de gegevens individueel uit te splitsen. Er kunnen( jaarlijks) boetes worden opgelegd tot maximaal 20.250 euro. Om te voorkomen dat Europese bedrijven met een boete worden geconfronteerd, doordat ze worden gedwongen informatie aan te leveren die ze niet krijgen, hanteert de staatssecretaris het ‘pas toe of leg uit’ beginsel. Bedrijven moeten óf de CbCr toepassen óf uitleggen waarom het niet kan.

Opvallend is dat veel grote bedrijven en de Belastingdienst inmiddels eigen CbCr specialisten in dienst hebben. Vodafone Group heeft bijvoorbeeld in zijn zogenoemde Sustainability Report een overzicht opgenomen van wat Vodafone in elk land aan belasting heeft betaald. Weliswaar wordt alle betaalde belasting nog niet uitgesplitst, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Bovendien wordt het standpunt van Vodafone ten aanzien van het betalen van belasting gedeeld.

Kortom: Transparantie blijft niet bij achtergrondmuziek en komt steeds meer op de voorgrond!

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Dick van Sprundel per e-mail (dick.vansprundel@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 16 17. Hij helpt u graag verder.

Bron: Nieuwsblad Transport

Downloads

Share