Afschrijven en afwaarderen

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan krijgt u met verschillende afschrijvings- en afwaarderingsmogelijkheden te maken, waarvan u op de hoogte wilt zijn. Deze mogelijkheden kunnen vanuit fiscaal oogpunt namelijk impact op uw onderneming hebben. Maar hoe kunt u de mogelijkheden toepassen om fiscaal voordeel te behalen? Mazars helpt u graag.

Indien u investeert in bedrijfsmiddelen zoals machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris, vastgoed, goodwill, vergunningen, etc. mag u het geïnvesteerde bedrag niet in één keer ten laste van de winst brengen, maar moeten de aanschaffingskosten  worden verdeeld over de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. De wet bepaalt dat de aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen worden toegerekend aan de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt.

Afschrijvingsregels

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet u het bedrag bepalen dat u jaarlijks kunt afschrijven. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:

  • De aanschafkosten: aanschafprijs plus eventuele aankoopkosten en installatiekosten
  • De geschatte restwaarde van het bedrijfsmiddel. Dit is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming
  • De vermoedelijke gebruiksduur van het bedrijfsmiddel in uw onderneming in gehele jaren

Als belastingplichtige heeft u in beginsel een betrekkelijke vrijheid bij het bepalen van de gebruiksduur van een bedrijfsmiddel. Bij de berekening van de jaarlijkse afschrijvingskosten die ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht, gelden echter wel de volgende fiscale uitgangspunten:

  • Voor roerende goederen mag u maximaal 20% van de aanschaffingswaarde per jaar afschrijven
  • Onroerend goed dat gebruikt wordt ten behoeve van de onderneming mag u  jaarlijks afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde
  • Onroerend goed dat gebruikt wordt als belegging mag u jaarlijks afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde
  • Goodwill mag u per jaar maximaal 10% van de aanschaffingsprijs afschrijven

Afwaarderen

Voor toepassing van de jaarlijkse winstberekening ten aanzien van bedrijfsmiddelen geldt als uitgangspunt dat deze gewaardeerd worden op aanschaffings- of voortbrengingskosten, verminderd met de afschrijvingen of op lagere bedrijfswaarde. Wanneer de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel aantoonbaar en aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de fiscale boekwaarde, dan dient een bedrijfsmiddel te worden afgewaardeerd naar zogeheten lagere bedrijfswaarde. 

Meer weten?

Wilt u weten hoe u de mogelijkheden tot afschrijven of afwaarderen in uw onderneming kunt toepassen? Praat dan eens met Eric Klein Hesseling via eric.kleinhesseling@mazars.nl of 088 277 23 84. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share