Fiscale waardering van voorraad, bedrijfsmiddel en onderhanden werk

Binnen een onderneming moet onderscheid worden gemaakt in de fiscale waardering van voorraad, bedrijfsmiddel en onderhanden werk. Maar wanneer is sprake van voorraad, bedrijfsmiddel of onderhanden werk? Ook moet u weten of de kosten die hiermee gemoeid zijn, geactiveerd moeten worden of direct ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

Afbakening onderhanden werk en voorraad

In de fiscale vermogensopstelling worden voorraden onderscheiden van onderhanden werk. Het verschil tussen onderhanden werk en voorraad ligt in de aard van de opdracht. Van onderhanden werk is sprake wanneer werkzaamheden in opdracht van de afnemer worden verricht. Bij voorraad worden zaken juist voortgebracht waarvoor geen opdracht is aangenomen.

Waardering onderhanden werk

Voor onderhanden werk geldt dat elk jaar voortschrijdend winst genomen moet worden over het gedeelte van het onderhanden werk dat in dat jaar geproduceerd is.

In de kostprijs van het onderhanden werk moeten alle direct toerekenbare kosten meegenomen worden, zoals lonen, materialen, kosten en afschrijving van gebruikte machines, energie en werk door derden. Ook moet het constante deel van de algemene kosten, zoals loonkosten van de algemene leiding en huisvestingskosten, in de waardering worden opgenomen en dient (een evenredig deel van) de winstopslag te worden geactiveerd.

De winst op het onderhanden werk moet voortschrijdend worden genomen. U mag niet wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, moet de helft van de overeengekomen prijs op dat moment worden geactiveerd. Dit activeren leidt vervolgens tot winstneming over het geactiveerde deel.

Waardering voorraad

Voorraad wordt gewaardeerd aan de hand van de regels van het goedkoopmansgebruik. De hoofdregel bij goedkoopmansgebruik is dat de baten en lasten zo goed mogelijk worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. De mogelijke waarderingsmethoden bij goedkoopmansgebruik zijn:

  • Waardering op kostprijs (d.w.z. de inkoopprijs of de voortbrengingskosten van zelf vervaardigde voorraad)
  • Waardering op kostprijs of lagere marktwaarde
  • Lifo-stelsel (Last in, first out), waarbij laatst ingekomen voorraad als eerste verkocht wordt
  • IJzerenvoorraadstelsel, prijsstijgingen blijven buiten de winst en prijsdalingen worden in acht genomen en komen ten laste van de winst.
  • Fifo-stelsel (First in, first out), waarbij eerst ingekomen voorraad als eerst verkocht wordt 

Meer weten?

Wilt u uw huidige waarderingsstelsel laten beoordelen en optimaliseren? Neem dan contact op met Eric Klein Hesseling per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 277 23 84. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share