Markten

Uitgebreide en actuele expertise van uw sector is van essentieel belang om u goed van dienst te zijn. Het helpt ons om als een krachtige sparringpartner te opereren en u te voorzien van waardevolle adviezen en ondersteuning.

Belangenorganisaties

Bijna de helft van de Nederlanders is lid van twee of meer belangenorganisaties of verenigingen. Met elkaar vormen de belangenorganisaties een netwerk waarbinnen een belangrijk deel van het maatschappelijk en politieke verkeer in Nederland zich afspeelt. In algemene zin constateren wij dat belangenorganisaties zich in meer of mindere mate bezig (zouden moeten) houden met een aantal maatschappelijke uitdagingen.

Goede doelen organisaties

Goede doelen organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. De aandachtsgebieden zijn talrijk, van algemene gezondheid en welzijn, cultuur, vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en wetenschap, tot minima, milieu, dieren en natuur. Elk van deze en vele andere organisaties wil de maatschappij blijven helpen, maar door de vele veranderingen in de sector en steeds wijzigende regelgeving brengt dit behoorlijke uitdagingen met zich mee. Onze specialisten adviseren u graag om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden voor u en uw organisatie zodat de bijdrage aan de maatschappij gewaarborgd blijft.

Cultuur

Culturele instellingen vervullen een belangrijke maatschappelijke behoefte en staan steeds meer in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Bij organisaties in de culturele sector, zoals schouwburgen, kunstpodia, en musea, is cultureel ondernemerschap duidelijk aanwezig. Culturele instellingen zijn door marktwerking genoodzaakt om de lat steeds hoger te leggen bij het realiseren van hun doelstellingen, bedrijfsmatig te werken, kosten te beheersen en aanvullende inkomsten te genereren. De Mazars specialisten adviseren u hier graag over.

Onderwijs

In Nederland hebben we veel verschillende soorten onderwijs, van basisonderwijs en speciaal onderwijs tot hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Onderwijsinstellingen zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig wat betekent dat zij zo flexibel mogelijk moeten zijn. Krimpregio’s, werkdruk, passend onderwijs en professionele ruimte zijn thema’s waar u vandaag de dag als onderwijsinstelling mee te maken heeft. Daarnaast spelen teruglopende leerlingenaantallen vaak een rol. Kortom, onderwijsinstellingen staan voor behoorlijk wat uitdagingen wat vraagt om een beleidsmatige en bestuurlijk efficiënte organisatie. Stakeholders stellen hogere eisen en willen transparantie over uw werkzaamheden en prestaties, waardoor er in uw verantwoording onder andere een continuïteitsparagraaf moet worden opgenomen.

Woningcorporaties

De wereld waarin woningcorporaties opereren is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Door wijziging van de Woningwet is het beleidskader voor corporaties beperkt waardoor corporaties zich met name moeten richten op haar primaire doelgroep. Tegelijkertijd wordt van corporaties een substantiële bijdrage gevraagd aan de realisatie van klimaatdoelen, het betaalbaar houden van bezit en de leefbaarheid in haar woningmarktregio. Dit vraagt om een efficiënte, effectieve en innovatieve bedrijfsvoering, waarbij ook in toenemende mate digitalisering van processen plaatsvindt. De komende jaren zullen corporaties zich moeten blijven aanpassen aan veranderingen in haar omgeving.

Transport & Logistiek

De transportsector is constant in beweging. De concurrentie is groot en de economie fluctueert. Daarom wilt u uw kosten onder controle houden en zo flexibel mogelijk zijn. Zo kunt u zich snel aanpassen aan de veranderende markt. De specialisten van Mazars helpen u de juiste keuzes te maken. Financieel, juridisch en fiscaal, maar ook op het gebied van HR, IT en duurzaamheid. Zo kunt u scherp aan de wind varen.

Financial Services

De financiële sector is continu in beweging. Financiële dienstverleners hebben niet alleen te maken met ingrijpende wijzigingen en hervormingen van regelgeving en verslaggevingsstandaarden, maar ook met cruciale vraagstukken op het gebied van onder meer risicomanagement, transparantie, duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en innovatie. Het huidige speelveld en de daarmee gepaard gaande uitdagingen van financiële dienstverleners hebben een groot effect op de strategische en organisatorische doelstellingen en de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze accountants en adviseurs helpen u om deze uitdagingen samen aan te gaan.

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers neemt nog steeds toe. In een continu veranderend landschap waarin landsgrenzen vervagen, hebben uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollbedrijven te maken met complexe wet- en regelgeving. Door verschillende instanties wordt toegezien op de naleving hiervan. Flexwerkondernemingen moeten daarnaast bijblijven met alle ontwikkelingen, gebruik maken van efficiënte software-oplossingen, processen optimaliseren en verdienmodellen actualiseren.

Familiebedrijven

Als ondernemer in een dynamische en concurrerende markt krijgt u steeds meer te maken met strategische en financieringsvraagstukken, toenemende automatisering en digitalisering. Hoe gaat u hiermee om? En hoe past dit in de strategie van de familie en het familiebedrijf? Bij een familiebedrijf is het van belang om de balans te vinden tussen de familie- en bedrijfsbelangen.

Technologie, Media & Telecom

Als ondernemer binnen de sector Technologie, Media en Telecom bevindt u zich in een dynamische omgeving waar snelle en innovatieve ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft invloed op uw onderneming. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen ook kansen, die u uiteraard niet wilt missen. Kortom, actief zijn in de TMT sector biedt een mooie uitdaging voor gepassioneerde en bevlogen ondernemers.

Share