Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal per 1 januari 2020 in werking treden. Met de Wnra zal de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het overgrote deel van de ambtenaren zal hierdoor niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht vallen.

De reden van de invoering

Op dit moment is er een verschil in rechtspositie tussen ambtenaren en werknemers, terwijl de aard van de arbeidsverhouding met hun werkgever hetzelfde is. Daarnaast is de publiekrechtelijke rechtsbescherming van ambtenaren niet geschikt voor het oplossen van arbeidsgeschillen. Met de invoering van de Wnra zullen ambtenaren en werknemers (nagenoeg) een gelijke rechtspositie krijgen.

Principiële keuze

Het streven naar een gelijke rechtspositie voor alle werkenden is vooral een principiële keuze. De indieners van het wetsvoorstel vinden het onrechtvaardig dat ambtenaren en werknemers - met verwijzing naar de aard van hun werkzaamheden - verschillend worden behandeld, terwijl de aard van de arbeidsverhouding met hun werkgever dezelfde is. Daarnaast zijn de volgende argumenten aangevoerd:

  • Deregulering en kostenbesparing.
  • Normalisering zou goed zijn voor het imago en de beroepstrots van ambtenaren.
  • De publiekrechtelijke rechtsbescherming van ambtenaren is niet geschikt voor het oplossen van arbeidsgeschillen.

Bestaat de ambtenaar straks nog?

Door de invoering van de Wnra zal er een groot gedeelte van de ambtenaren onder het burgerlijke recht gaan vallen. Met de invoering wordt niet geheel een einde gemaakt aan het begrip ambtenaar. De ambtenarenwet blijft namelijk van kracht voor de volgende groepen:

  • Politieke functionarissen
  • Rechtelijke macht
  • Militaire ambtenaren (ook burgerpersoneel)
  • Dienstplichtigen
  • Notarissen en gerechtsdeurwaarders
  • Politieambtenaren

De Wnra treedt per 2020 in werking zodat de regering voldoende tijd heeft om de nodige aanpassingswetgeving tot stand te brengen. Maar liefst honderd wetten moeten worden aangepast. Ook hebben de overheidswerkgevers en de organisaties voor overheidspersoneel daardoor voldoende gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten die gelijktijdig met de wet in werking kunnen treden.