Business publications

Wij delen graag onze kennis en ervaring met mensen die zoeken naar een optimale oplossing voor hun situatie, vakgenoten en andere mensen die het vak willen leren. Daarom publiceert Mazars regelmatig artikelen in vaktijdschriften en dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties.

Het consulteren bij fiscale wetgeving neemt toe

In deze bijdrage wordt ingegaan op consultatie bij fiscale wetgeving en dan specifiek op het participeren van stakeholders in de voorbereidingsfase van het fiscale wetgevingsproces. In het proefschrift dat Netty van Kreveld, belastingadviseur bij Mazars, op 10 februari 2016 heeft verdedigd, is zij ingegaan op het consultatiemodel dat zij heeft ontwikkeld. Dit consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen.

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956

Recent verscheen in het Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) een nieuwe praktijkupdate van Johan Zuiderwijk, partner bij Mazars, over de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit artikel staat Johan Zuiderwijk stil bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen, zakelijk vastgoed, vermogensetikettering bij vennootschappelijke holdingstructuren, (overtollige) liquide middelen, bezitseis bij fictieve verkrijging via pensioenvennootschap, voortzettingseis, belastinglatentie en politieke dynamiek.

Consequenties uitfasering pensioen in eigen beheer voor de jaarrekening

Op 1 april 2017 werd de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' van kracht. De hierin opgenomen bepalingen hebben in alle voorkomende gevallen, waarin sprake is van een situatie van toegezegde pensioenrechten aan de DGA, consequenties voor de jaarrekening 2017 (en mogelijk ook de jaarrekeningen over volgende boekjaren).

Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening in werking getreden. Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn. Belangrijke doelstelling van de EU- jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten. Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarrekening de Overige gegevens toe te voegen.

Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen

Sinds 1 november 2015 kennen we in het Nederlandse jaarrekeningrecht de zogenaamde micro-rechtspersoon. Deze variant van de jaarrekening is in Titel 9 van Boek 2 opgenomen als gevolg van de implementatie van de EU-jaarrekeningrichtlijn (Staatsblad 2015, nr. 349 en 350). Hiervoor is in Titel 9 een afzonderlijk artikel opgenomen dat de jaarrekening van een micro-rechtspersoon regelt: art. 2:395a BW. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (verder ‘Richtlijnen’) is hiervoor inmiddels ook een afzonderlijk hoofdstuk beschikbaar (M1).

Bestuursverslag stelt nieuwe vereisten aan controle(verklaring)

Het belang van het bestuursverslag (tot eind 2015 meestal aangeduid als 'directieverslag' dan wel formeel als 'jaarverslag') is de afgelopen jaren toegenomen. Het bestuursverslag biedt het bestuur van de onderneming namelijk de mogelijkheid om de resultaten en de financiële positie uitgebreid(er) toe te lichten en meer aandacht te besteden aan verwachte toekomstige ontwikkelingen en niet-financiële informatie (belangrijk voor beleggers). Waar deze tendens bij beursfondsen al jaren zichtbaar is, hebben MKB-ondernemingen nog een inhaalslag te maken.

Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken

Deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden (afgezien van uitzonderingen) gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Voor de niet-uitgekeerde (c.q. niet-gerealiseerde) resultaten van dergelijke deelnemingen moet de deelnemende rechtspersoon op grond van art 2:389 lid 6 BW een wettelijke reserve vormen.

Wettelijke reserve bij overname deelneming in groepsverband

Recent deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) een interessante uitspraak in een door een accountant aangespannen beroep naar aanleiding van een eerder opgelegde berisping, als maatregel door de Accountantskamer. De inhoudelijke kant van de casus betreft de vraag of een rechtspersoon die een deelneming (met daarin een wettelijke (herwaarderings)reserve) verwerft, verplicht is om naar aanleiding daarvan ook een wettelijke reserve te vormen in haar enkelvoudige jaarrekening.

Onafhankelijkheidsvoorschriften in de ViO

Sinds 2014 gelden gewijzigde onafhankelijkheidsregels voor accountants die assurance-opdrachten uitvoeren. Dit als gevolg van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance-opdrachten (‘ViO’) die vanaf dat moment van kracht is.

Whitepaper: De AVG en de gevolgen voor organisaties

27 januari 2017 - Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Deze ontwikkeling zet zich nog steeds exponentieel voort. De digitalisering geeft ongekende mogelijkheden voor mens, maatschappij en bedrijven en overheden. De digitalisering kent naast positieve kanten ook keerzijden.

Foutherstel en controleverklaring

In de Editie 2015 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn de bepalingen met betrekking tot foutherstel geactualiseerd. Die nieuwe bepalingen roepen vragen op over de betrokkenheid van de accountant en de controleverklaring die in dergelijke situaties is afgegeven. In deze bijdrage wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen en wordt er ingegaan op de consequenties voor de controleverklaring en de verantwoordelijkheid van de accountant daarbij.

Herziene Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen. De herziene Corporate Governance Code - van toepassing vanaf 2017 - vraagt om versterking van risicomanagement en de interne audit functie.

Valkuilen bij toepassing tussenhoudsterregime

01 december 2016 - Anton Dieleman, Directeur Vaktechniek Accountancy bij Mazars, gaat in dit artikel in op het feit dat Nederlandse tussenhoudsters veelvuldig gebruik maken van het zogenaamde tussenhoudsterregime. Op grond daarvan zijn dergelijke rechtspersonen vrijgesteld van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening.

Pathways to success for Chinese companies expanding overseas

24 October 2016 - If early indications are anything to go by, then 2016 is set to be another record year for China’s outbound foreign direct investments (FDI) with $100bn of announced M&A transactions worldwide in the first three months of the year. Accelerating the pace of Chinese deals overseas are initiatives such as the Government of China’s One Belt One Road (OBOR) initiative that, inspired by the Silk Road trade path from China to Europe, is set to build a huge economic corridor that takes in almost two-thirds of the world’s population and accounts for one-third of the world’s wealth.

Controleverklaring 2016: transparant over de controle

24 oktober 2016 - Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, wordt in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe controleverklaring.

Share