Business publications

Wij delen graag onze kennis en ervaring met mensen die zoeken naar een optimale oplossing voor hun situatie, vakgenoten en andere mensen die het vak willen leren. Daarom publiceert Mazars regelmatig artikelen in vaktijdschriften en dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties.

Compendium Estate Planning 2018

Het boek Compendium Estate Planning 2018 (6e druk) is uit. Het Compendium Estate Planning 2018 gaat over de civiele en fiscale aspecten van Estate Planning, met thema’s als samenwonen, huwen, schenken en erven. Onmisbaar voor de estate planner, fiscalist, notaris en advocaat personen- en familierecht.

Gemeenten in control: de komst van het 'in control statement' en de rol van de interne auditor

Als opvolging van een advies van de commissie Depla in 2015 over de vernieuwing van de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), wordt momenteel door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, voorbereidingen getroffen voor de invoering van een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ voor gemeenten. In de UK is een ‘in control statement’ van gemeentebestuurders al vereist vanaf 2003 en is deze doorontwikkeld naar een breder ‘governance statement’ in 2012. Dit artikel geeft een doorkijkje naar de situatie in de UK. Welke lessen kunnen wij trekken uit de situatie in UK voor de ontwikkelingen in Nederland?

Parttime werken: de moderne arbeidsduurverkorting?

Veel mensen willen tegenwoordig in toenemende mate flexibel zijn in hun werk. Gezinnen waar beide partners al dan niet parttime werken, is de normaalste gang van zaken. Ook levenskeuzes maken dat men niet altijd een fulltime baan kiest. In de uitzendbranche wordt arbeidsduurverkorting (ADV) steeds vaker als looncomponent ingezet, stelt Niels Raaphorst (sectorleider flexwerk bij Mazars) vast. In zijn column voor Flexmarkt vraagt Raaphorst zich dan ook af: is ADV nog wel van deze tijd?

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

In oktober 2017 is door de Tweede Kamer de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’). Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling bij de Eerste Kamer. Belangrijkste onderdeel van deze wet is het invoeren van een telsel van onafhankelijk intern toezicht voor accountantsorganisaties met een zogenaamde OOB-vergunning. In aanvulling daarop heeft, op 20 november 2017, de Minister van Financiën het ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit ontwerpbesluit voorziet in de aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’) in combinatie met de voornoemde aanpassing van de Wta. Bedoeling is om de wijzigingen in de Wta en het Bta per 1 juli 2018 in werking te laten treden. Dit artikel geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Bta. Om die wijzigingen in de juiste context te plaatsen wordt allereerst ingegaan op de hoofdlijnen van de wijzigingen in de Wta.

Worstelen accountants straks minder met de nieuwe Standaard 4400N?

Het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (volgens Standaard 4400) vinden veel accountants nog steeds complex. Wat gaat de nieuwe Standaard 4400N (van kracht per 1 januari 2018) daarin voor verandering brengen? U zult nog steeds alert moeten zijn op de terminologie die u in het rapport van feitelijke bevindingen gebruikt. En u kunt straks (schriftelijk) toestemming verlenen om dit rapport aan een derde te verstrekken. Dat creëert een waarborg tegen onjuist gebruik, mits deze toestemming goed wordt toegepast. Niet onbelangrijk!

Evenwichtige zetelverdeling in bestuur en raad van commissarissen

Met ingang van 13 april 2017 is de Wet in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. De wettelijke bepalingen die een exacte kopie zijn van de regelgeving die van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2016 in het Burgerlijk Wetboek waren opgenomen hebben een tijdelijk karakter en vervallen per 1 januari 2020.

Afwijking in de jaarrekening en onvoldoende geschikte controle-informatie

Hoe moet u als accountant omgaan met een situatie waarin u zowel te maken heeft met een afwijking in de jaarrekening als met de onmogelijkheid om voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen? Om even precies te zijn: het gaat dan om de onmogelijkheid om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen die van materiële, respectievelijk niet-materiële omvang is, maar die in combinatie met een afwijking in de jaarrekening mogelijk van diepgaande respectievelijk materiële omvang kan zijn. De cruciale vraag is dan: mag je beide 'effecten' zonder nuancering bij elkaar optellen?

Nieuwsblad Transport Ronde tafel ‘Het familiebedrijf’

Eind november hield Nieuwsblad Transport, in nauwe samenwerking met Mazars, een rondetafeldiscussie met als thema ‘Het familiebedrijf’. Met specialisten uit de markt werd de strategie van familiebedrijven besproken. Hoe is het financieel beleid ingericht? Hoe wordt omgegaan met het opvolgingsvraagstuk? Hoe kijkt deze markt aan tegen familiebedrijven?

Het consulteren bij fiscale wetgeving neemt toe

In deze bijdrage wordt ingegaan op consultatie bij fiscale wetgeving en dan specifiek op het participeren van stakeholders in de voorbereidingsfase van het fiscale wetgevingsproces. In het proefschrift dat Netty van Kreveld, belastingadviseur bij Mazars, op 10 februari 2016 heeft verdedigd, is zij ingegaan op het consultatiemodel dat zij heeft ontwikkeld. Dit consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen.

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956

Recent verscheen in het Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) een nieuwe praktijkupdate van Johan Zuiderwijk, partner bij Mazars, over de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit artikel staat Johan Zuiderwijk stil bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen, zakelijk vastgoed, vermogensetikettering bij vennootschappelijke holdingstructuren, (overtollige) liquide middelen, bezitseis bij fictieve verkrijging via pensioenvennootschap, voortzettingseis, belastinglatentie en politieke dynamiek.

Consequenties uitfasering pensioen in eigen beheer voor de jaarrekening

Op 1 april 2017 werd de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' van kracht. De hierin opgenomen bepalingen hebben in alle voorkomende gevallen, waarin sprake is van een situatie van toegezegde pensioenrechten aan de DGA, consequenties voor de jaarrekening 2017 (en mogelijk ook de jaarrekeningen over volgende boekjaren).

Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens?

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening in werking getreden. Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van de EU-jaarrekeningrichtlijn. Belangrijke doelstelling van de EU- jaarrekeningrichtlijn, en in navolging daarvan de aanpassing van Titel 9, was het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten. Eén van de vereenvoudigingen betreft het vervallen van de verplichting voor kleine (en micro-)rechtspersonen om aan de jaarrekening de Overige gegevens toe te voegen.

Micro-rechtspersoon en vaktechnische uitdagingen

Sinds 1 november 2015 kennen we in het Nederlandse jaarrekeningrecht de zogenaamde micro-rechtspersoon. Deze variant van de jaarrekening is in Titel 9 van Boek 2 opgenomen als gevolg van de implementatie van de EU-jaarrekeningrichtlijn (Staatsblad 2015, nr. 349 en 350). Hiervoor is in Titel 9 een afzonderlijk artikel opgenomen dat de jaarrekening van een micro-rechtspersoon regelt: art. 2:395a BW. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (verder ‘Richtlijnen’) is hiervoor inmiddels ook een afzonderlijk hoofdstuk beschikbaar (M1).

Bestuursverslag stelt nieuwe vereisten aan controle(verklaring)

Het belang van het bestuursverslag (tot eind 2015 meestal aangeduid als 'directieverslag' dan wel formeel als 'jaarverslag') is de afgelopen jaren toegenomen. Het bestuursverslag biedt het bestuur van de onderneming namelijk de mogelijkheid om de resultaten en de financiële positie uitgebreid(er) toe te lichten en meer aandacht te besteden aan verwachte toekomstige ontwikkelingen en niet-financiële informatie (belangrijk voor beleggers). Waar deze tendens bij beursfondsen al jaren zichtbaar is, hebben MKB-ondernemingen nog een inhaalslag te maken.

Wettelijke reserve deelneming en beperking om over resultaat te beschikken

Deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden (afgezien van uitzonderingen) gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Voor de niet-uitgekeerde (c.q. niet-gerealiseerde) resultaten van dergelijke deelnemingen moet de deelnemende rechtspersoon op grond van art 2:389 lid 6 BW een wettelijke reserve vormen.

Wettelijke reserve bij overname deelneming in groepsverband

Recent deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) een interessante uitspraak in een door een accountant aangespannen beroep naar aanleiding van een eerder opgelegde berisping, als maatregel door de Accountantskamer. De inhoudelijke kant van de casus betreft de vraag of een rechtspersoon die een deelneming (met daarin een wettelijke (herwaarderings)reserve) verwerft, verplicht is om naar aanleiding daarvan ook een wettelijke reserve te vormen in haar enkelvoudige jaarrekening.

Onafhankelijkheidsvoorschriften in de ViO

Sinds 2014 gelden gewijzigde onafhankelijkheidsregels voor accountants die assurance-opdrachten uitvoeren. Dit als gevolg van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij Assurance-opdrachten (‘ViO’) die vanaf dat moment van kracht is.

Share