Mazars in de Media

Wij delen graag onze kennis en ervaring met mensen die zoeken naar een optimale oplossing voor hun situatie, vakgenoten en andere mensen die het vak willen leren. Daarom publiceert Mazars regelmatig artikelen in vaktijdschriften en dagbladen. Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties.

Optimaliseren naar de toekomst toe

Ondernemers helpen met de langetermijnstrategie. Het wordt een steeds belangrijkere taak voor accountants en adviseurs. Bij Mazars hebben we Optimize, waarmee we de klant helpen op een gestructureerde manier de bedrijfsprocessen in kaart te brengen om de aandeelhouderswaarde te vergroten.

Btw en de koepelvrijstelling

Europese arresten hebben de regels rond btw onlangs nogal aangescherpt. Dit kan gevolgen hebben voor Nederlandse verenigingen. Verenigingen kennen voor de diensten aan hun leden een reeks btw-vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn evenwel niet onbeperkt. Uit Europese rechtspraak volgt dat sommige verenigingen toch btw-plichtig zijn, ook als ze tot nu toe aan konden nemen dat ze dat niet waren.

Praktijkupdate over de bedrijfsopvolgingsregeling

Recent verscheen in het Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) een nieuwe praktijkupdate van Johan Zuiderwijk, partner bij Mazars, over de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit artikel staat Johan Zuiderwijk stil bij de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen, materiële ondernemingstoets / zakelijk vastgoed, materiële ondernemingstoets/ overig, (overtollige) liquide middelen, bezitseis en belastinglatentie.

Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler voor medewerkers onder NVKS

Met een zekere regelmaat doet zich – in tuchtrechtelijke procedures bij de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) – de vraag voor in hoeverre een bestuurder (aangeduid als beleidsbepaler of kwaliteitsbepaler) van een accountantspraktijk tuchtrechtelijk aangesproken kan worden voor (al dan niet tuchtrechtelijk verwijtbaar) handelen van medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werken. Door het van kracht worden van de Nadere Voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) per 1 januari 2017 (met een verplichte toepassingsdatum vanaf 1 januari 2018) is er aanleiding opnieuw aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Publicatie boek: Echtscheiding en fiscale aspecten 2018

26 juli 2018 - Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden.

Wet- en regelgeving in de flexmarkt: beperking of verrijking?

Waar er 15 jaar geleden nog bijna geen wet- of regelgeving was voor de flexmarkt is dit in de huidige tijd wel anders. Niels Raaphorst (sectorleider Flexwerk) stelt zichzelf de vraag of dit nu juist een beperking is voor de sector, of dat de invoering van wet- en regelgeving de sector vooral veel heeft opgeleverd.

Van strategie naar realisatie

In de pers lezen we positieve berichten over het aantrekken van de economische groei en de lagere werkloosheid. Voor u als ondernemer uiteraard erg prettig. En bovendien een mooie gelegenheid om uw missie en strategische doelen aan te scherpen.

De aangifte en de kunst van het invullen

9 maart 2018 - Het aangifteseizoen is in volle gang. Topdrukte dus bij belastingwinkels en duurdere belastingadvieskantoren. U kunt het ook gewoon zelf doen. De belangrijkste valkuilen en tips voor dit aangifteseizoen.

De voornaamste bestuursuitdagingen in een veranderend corporate governance landschap

Mazars en ecoDa (European Confederation of Directors’ Associations) hebben de resultaten van een onderzoek onder directeuren van Europese beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd. Dit onderzoek richt zich op de inrichting van corporate governance structuren van deze bedrijven en het openbaar maken van hun corporate governance praktijken, waaronder de toepassing van het ‘naleven of motiveren’ principe.

GDPR is nabij - Is de ICT-dienstverlener klaar? Nee!

Gepubliceerd in: Telecom Business Magazine

IT-dienstverleners zijn nog lang niet klaar voor GDPR. Dat is de boodschap van Jan Matto van Mazars Accountants en Adviseurs. Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met afnemers om de verantwoordelijkheid van dataverwerking af te bakenen, is niet genoeg om aan de nieuwe privacywet te voldoen. Brancheorganisatie Nederland ICT werkt juist aan branchebrede diensten en afspraken om ICT-dienstverleners te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe privacywet.

Compendium Estate Planning 2018

Het boek Compendium Estate Planning 2018 (6e druk) is uit. Het Compendium Estate Planning 2018 gaat over de civiele en fiscale aspecten van Estate Planning, met thema’s als samenwonen, huwen, schenken en erven. Onmisbaar voor de estate planner, fiscalist, notaris en advocaat personen- en familierecht.

Gemeenten in control: de komst van het 'in control statement' en de rol van de interne auditor

Als opvolging van een advies van de commissie Depla in 2015 over de vernieuwing van de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), wordt momenteel door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, voorbereidingen getroffen voor de invoering van een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ voor gemeenten. In de UK is een ‘in control statement’ van gemeentebestuurders al vereist vanaf 2003 en is deze doorontwikkeld naar een breder ‘governance statement’ in 2012. Dit artikel geeft een doorkijkje naar de situatie in de UK. Welke lessen kunnen wij trekken uit de situatie in UK voor de ontwikkelingen in Nederland?

Parttime werken: de moderne arbeidsduurverkorting?

Veel mensen willen tegenwoordig in toenemende mate flexibel zijn in hun werk. Gezinnen waar beide partners al dan niet parttime werken, is de normaalste gang van zaken. Ook levenskeuzes maken dat men niet altijd een fulltime baan kiest. In de uitzendbranche wordt arbeidsduurverkorting (ADV) steeds vaker als looncomponent ingezet, stelt Niels Raaphorst (sectorleider flexwerk bij Mazars) vast. In zijn column voor Flexmarkt vraagt Raaphorst zich dan ook af: is ADV nog wel van deze tijd?

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

In oktober 2017 is door de Tweede Kamer de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’). Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling bij de Eerste Kamer. Belangrijkste onderdeel van deze wet is het invoeren van een telsel van onafhankelijk intern toezicht voor accountantsorganisaties met een zogenaamde OOB-vergunning. In aanvulling daarop heeft, op 20 november 2017, de Minister van Financiën het ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit ontwerpbesluit voorziet in de aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’) in combinatie met de voornoemde aanpassing van de Wta. Bedoeling is om de wijzigingen in de Wta en het Bta per 1 juli 2018 in werking te laten treden. Dit artikel geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Bta. Om die wijzigingen in de juiste context te plaatsen wordt allereerst ingegaan op de hoofdlijnen van de wijzigingen in de Wta.

Worstelen accountants straks minder met de nieuwe Standaard 4400N?

Het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (volgens Standaard 4400) vinden veel accountants nog steeds complex. Wat gaat de nieuwe Standaard 4400N (van kracht per 1 januari 2018) daarin voor verandering brengen? U zult nog steeds alert moeten zijn op de terminologie die u in het rapport van feitelijke bevindingen gebruikt. En u kunt straks (schriftelijk) toestemming verlenen om dit rapport aan een derde te verstrekken. Dat creëert een waarborg tegen onjuist gebruik, mits deze toestemming goed wordt toegepast. Niet onbelangrijk!

Evenwichtige zetelverdeling in bestuur en raad van commissarissen

Met ingang van 13 april 2017 is de Wet in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. De wettelijke bepalingen die een exacte kopie zijn van de regelgeving die van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2016 in het Burgerlijk Wetboek waren opgenomen hebben een tijdelijk karakter en vervallen per 1 januari 2020.

Afwijking in de jaarrekening en onvoldoende geschikte controle-informatie

Hoe moet u als accountant omgaan met een situatie waarin u zowel te maken heeft met een afwijking in de jaarrekening als met de onmogelijkheid om voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen? Om even precies te zijn: het gaat dan om de onmogelijkheid om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen die van materiële, respectievelijk niet-materiële omvang is, maar die in combinatie met een afwijking in de jaarrekening mogelijk van diepgaande respectievelijk materiële omvang kan zijn. De cruciale vraag is dan: mag je beide 'effecten' zonder nuancering bij elkaar optellen?

Share