Tijdig bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing voor 2017

18 juli 2018 - De staatssecretaris van Financiën heeft op 7 juli 2018 in het Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017 bepaalde bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Bent u het niet eens met uw vermogensrendementsheffing voor 2017? Maak dan tijdig bezwaar.

Het gaat om bezwaarschriften waarop nog geen uitspraak is gedaan op 7 juli 2018 en die deze rechtsvraag bevatten: ‘Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM.’

Als u uw rechten veilig wilt stellen moet u wel tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2017. U kunt dit doen door op de website van de Belastingdienst gebruik te maken van het online bezwaarformulier. Voor de motivering zou u kunnen volstaan met een verwijzing naar de rechtsvraag vermeld in het Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017. Uw bezwaar is op tijd als het binnen zes weken gerekend vanaf de datum van de dagtekening van de aanslag door de Belastingdienst is ontvangen.

Bent u van mening dat de vermogensrendementsheffing een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance’, dan valt dit niet onder het Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 2017. In die situatie moet u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Omdat het niet zeker is of aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen is het wellicht raadzaam om geen gebruik te maken van uitstel van betaling voor (het bestreden deel van) de aanslag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Belastingadvies

Inkomstenbelasting