Lage-inkomensvoordeel per 2017

18 oktober 2016 - Vanaf 1 januari 2017 treedt het ‘lage-inkomensvoordeel’ (LIV) in werking. Het LIV is een fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Heeft u werknemers in dienst met een relatief laag loon? Dan bestaat de mogelijkheid dat u een aanzienlijk loon-kostenvoordeel kunt behalen.

De LIV-regeling

Werkgevers hebben per 1 januari 2017 recht op een LIV wanneer ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijke minimumloon verdienen, gebaseerd op een 38-urige werkweek. De hoogte van het LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer waarvoor de LIV toegekend wordt. Wettelijk is er een maximum gesteld aan de tegemoetkoming.  

Het LIV is ingedeeld in twee categorieën van werknemers:

  • Categorie 1: werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 9,89, maar niet meer dan € 10,88. Mogelijke tegemoetkoming tot € 2.000 per jaar per werknemer.
  • Categorie 2: werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,88 maar niet meer dan € 11,87. Mogelijke tegemoetkoming tot € 1.000 per jaar per werknemer.

Deze uurlonen zijn vastgesteld in de aangenomen wet en zullen per 1 januari 2017 worden geïndexeerd.

Voor beide categorieën geldt als voorwaarde dat voor de betreffende werknemer in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte. Toekenning van het LIV vindt bovendien plaats naar rato van het aantal gewerkte uren. Er geldt geen ondergrens voor de leeftijd van de werknemer, maar wel een bovengrens, zijnde de AOW-leeftijd.

De hoogte van het LIV wordt als volgt vastgesteld:

  Per verloond uur Maximum tegemoetkoming Voorwaarde
Categorie 1 € 1,01 €  2.000 per jaar 1248 uren
Categorie 2 € 0,51 €  1.000 per jaar 1248 uren

Let op: In de wettekst is bepaald dat het moet gaan om het gemiddelde uurloon van de werknemer in het kalenderjaar.
 
 

Uitbetaling achteraf

In tegenstelling tot de huidige premiekortingen zal het LIV in de loonaangifte niet verrekend worden met de premies werknemersverzekeringen. De tegemoetkoming wordt automatisch vastgesteld op basis van gegevens uit de loonaangifte. Er hoeft geen doelgroepverklaring te worden aangevraagd.

Het recht op en de hoogte van het LIV worden definitief vastgesteld op een peildatum. Deze is 1 mei opvolgend op het jaar waarin de tegemoetkoming is aangevraagd. Uitbetaling zal dus pas na afloop van het jaar plaatsvinden.

Voorgestelde wijzigingen
De staatssecretaris heeft op 2 september 2016 een nieuw voorstel ingediend als onderdeel van de Verzamelwet SZW 2017. Hierin staat een aantal wijzigingen van het LIV:

  • Bij de vaststelling van de uurloongrenzen uitgaan van een 40-urige werkweek in plaats van een 38-urige werkweek.
  • De bovengrens voor het toepassen van de LIV verhogen van 120% naar 125% van het minimumloon.

Op dit moment zijn de voorgestelde wijzigingen in behandeling. Het is nog niet duidelijk of deze wijzigingen ook daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd.
 
 

Meer informatie?

Uw loonbelastingadviseurs bij Mazars kunnen u helpen te beoordelen of u voor een LIV in aanmerking komt. Tevens kunnen wij de mogelijke voordelen voor u berekenen. Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen? Neem dan contact op met uw loonbelastingadviseur. Wij helpen u graag verder.

Downloads

Share