Nieuw besluit vennootschapsbelasting

18 december 2019 – Op 13 december 2019 is het nieuwe besluit gepubliceerd van staatssecretaris Snel van Financiën inzake de subjectieve vrijstellingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969). In dit besluit is beleid opgenomen over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen.

Standpunten besluit vennootschapsbelasting

In het besluit zijn onder meer de volgende standpunten opgenomen:

 • Een beleidsstandpunt over de instandhoudingswerkzaamhedeneis, die geldt voor de vrijstelling van natuurschoonlichamen
 • Een toelichting op de eisen die worden gesteld aan de vrijstelling voor pensioenlichamen
 • Een verduidelijking ten aanzien van de zorgvrijstelling

Zorgvrijstelling

In de Wet op de vennootschapsbelasting is een subjectieve vrijstelling opgenomen voor lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) zorgwerkzaamheden verrichten. Per lichaam moet worden gekeken of aan de voorwaarden voor deze vrijstelling is voldaan, waarbij geldt dat het een ‘alles of niets’-bepaling is.

Om voor de vrijstelling – hierna zorgvrijstelling – in aanmerking te komen, geldt als additionele voorwaarde dat het lichaam van publiekrechtelijke aard is of, als dat niet het geval is, het lichaam zo de winst behaalt dat deze uitsluitend kan aanwenden ten bate van een vrijgesteld zorglichaam of een algemeen nut beogende instelling (winstbestemmingseis).  

Algemeen toetsingskader

Er is een algemeen toetsingskader gegeven voor de werkzaamhedeneis van de zorgvrijstelling. Hierin staat onder meer het volgende beschreven:

 • Jeugdhulpactiviteiten kunnen onder voorwaarden kwalificeren voor de zorgvrijstelling
 • Een bemiddelende of ondersteunende rol is geen kwalificerende werkzaamheid
 • Preventiewerkzaamheden kwalificeren niet voor de werkzaamhedeneis
 • Diagnostische werkzaamheden kunnen onder voorwaarden voor de zorgvrijstelling kwalificeren
 • De werkzaamheden van apotheken kwalificeren niet voor de werkzaamhedeneis
 • Thuiszorgorganisaties voldoen niet per definitie aan de voor de vrijstelling geldende werkzaamhedeneis
 • Mensen met een gediagnostiseerde psychische beperking vallen ook in de doelgroep van de zorgvrijstelling
 • De werkzaamheden van arbodiensten en re-integratiebedrijven kunnen niet worden aangemerkt als het ‘genezen of verplegen van zieken’

Winstbestemmingseis

In het nieuwe besluit is ook beleid over de winstbestemmingseis opgenomen. De winstbestemmingseis schrijft voor dat, als het lichaam winst behaalt, deze winst zowel statutair als feitelijk uitsluitend kan worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de zorgvrijstelling van toepassing is of (ii) een algemeen nut beogende instelling. De winstbestemmingseis ziet zowel op de jaarwinst als op het liquidatiesaldo van het lichaam.

Vrijstelling sociale werkbedrijven

Als laatste is ook beleid opgenomen over de vrijstelling sociale werkbedrijven (de SW-vrijstelling). Het besluit bevat een overgangsregeling voor bepaalde groepen zorglichamen en sociale werkbedrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe besluit inzake de subjectieve zorgvrijstellingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de impact die dit besluit kan hebben op uw organisatie? Neem dan contact op met Netty van Kreveld per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 22 of met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64. Zij helpen u graag verder.