Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-cao

13 oktober 2017 – Werknemersorganisaties en de ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe ABU-cao voor Uitzendkrachten. Wij zetten de belangrijkste elementen van het onderhandelingsresultaat voor u op een rij.

Looptijd

De ABU-cao gaat in op 5 november 2017 en loopt tot en met 31 mei 2019. De looptijd is nu korter dan de gebruikelijke vijf jaar. Dit heeft te maken met het voornemen om de ABU-cao en de NBBU-cao per 1 juni 2019 samen te voegen tot één uitzend-cao.

Beschikbaarheid uitzendkracht

Uitzendkrachten mogen straks ook voor een andere werkgever werken. Het bedingen van exclusiviteit is dan niet meer toegestaan. Het aantal uren dat de uitzendkracht minimaal beschikbaar moet zijn, moet in verhouding staan tot het aantal te werken uren en de spreiding over de week. Op die manier wordt het voor een uitzendkracht makkelijker om meerdere kleine banen naast elkaar te hebben.

Inlenersbeloning

Het uitzendbureau wordt verplicht om juiste en volledige informatie over de inlenersbeloning (loon, toeslagen, onkostenvergoedingen etc.) te verstrekken aan de uitzendkracht. Als de beloning niet klopt, kunnen uitzendkrachten met terugwerkende kracht nabetaling vorderen als geen juiste of complete informatie is verstrekt.

Vakantie

Uitzendkrachten krijgen er een vakantiedag bij. Het aantal vakantiedagen komt nu uit op 25 dagen op jaarbasis.

Vaststellen uurloon en ADV-compensatie

De cao van de inlener blijft het uitgangspunt voor het vaststellen van het uurloon en de ADV-compensatie waar een uitzendkracht recht op heeft. Wanneer de inleen-cao hiervoor geen duidelijke (reken)regels geeft, kan straks gebruik worden gemaakt van een algemene rekenregel in de ABU-cao.

Jeugdloon

De jeugdloonstaffel wordt verhoogd, zodat deze weer gelijk is aan de staffel die voor het wettelijk minimumjeugdloon geldt. Dit geldt voor de jeugdigen waarvoor het ABU-loongebouw van toepassing is.

Uitzendkrachten uit het buitenland

  • Boetes mogen straks alleen nog worden ingehouden dan wel verrekend met het loon, als sprake is van een justitiële of bestuurlijke boete.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuw systeem voor de huurprijsbepaling van huisvesting van niet permanent in Nederland woonachtige uitzendkrachten. Het onderzoek zal vóór 1 maart 2018 worden afgerond en moet leiden tot concrete afspraken over de wijze van huurprijsvaststelling.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu aan de achterban voorgelegd. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meer weten over de nieuwe ABU-cao voor Uitzendkrachten?

Heeft u vragen over het onderhandelingsresultaat van de werknemersorganisaties en de ABU? Neem dan contact met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Flexwerk

Flexwerk - Mazars _ Page.jpg

Flexwerk

Flexwerk maakt een substantieel onderdeel uit van de arbeidsmarkt en het aandeel flexwerkers neemt nog steeds toe. In een continu veranderend landschap waarin landsgrenzen vervagen, hebben uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollbedrijven te maken met complexe wet- en regelgeving. Door verschillende instanties wordt toegezien op de naleving hiervan. Flexwerkondernemingen moeten daarnaast bijblijven met alle ontwikkelingen, gebruik maken van efficiënte software-oplossingen, processen optimaliseren en verdienmodellen actualiseren.

Download pdf 108,34 kB