Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling

10 april 2019 - Vorig jaar berichtten wij al dat het kabinet de giftenaftrek en ANBI-regelingen wenst te continueren. Om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren is een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie).

Behoud en vergroting van geefbereidheid

De werkgroep heeft verbeteropties onderzocht en draagt als gevolg daarvan in een rapport zestien verbetervoorstellen aan. In een kamerbrief van 28 maart 2019 worden deze benoemd.

Het oogmerk van de verbetervoorstellen van de giftenaftrek en ANBI / SBBI-regeling is om, met behoud van, en mogelijk zelfs een vergroting van de geefbereidheid, het fiscale stelsel rondom geven aan goede doelen beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken, met als uiteindelijk doel een meer robuust en toekomstbestendig stelsel.

Hierna bespreken wij de belangrijkste verbetervoorstellen. Wij gaan eerst in op voorstellen die ingaan op ANBI’s gevolgd door voorstellen die ingaan op regelgeving voor de giftenaftrekLet op: het zijn nog voorstellen die ‘slechts’ richting geven inzake mogelijk toekomstige wets- en / of beleidswijzigingen.

Voorgestelde veranderingen aan ANBI-regelgeving

Ten aanzien van ANBI’s wordt beoordeeld in hoeverre de publicatieplicht kan worden uitgebreid en zo ja, of hiervoor standaardmodellen voor kunnen worden gebruikt. Hieronder volgen enkele andere punten:

 • Versoepeling liquidatiebepaling
  De voorwaarde dat na de opheffing van een ANBI een batig liquidatiesaldo besteed moet worden ten behoeve van een ANBI met een algemeen nuttig doel dat soortgelijk is aan het doel van die opgeheven ANBI leidt in de praktijk tot veel discussie over de vraag wat een soortgelijk doel is. Ten aanzien van het ‘soortgelijk doel-criterium’ wordt voorgesteld dat deze voorwaarde alleen blijft gelden voor de culturele ANBI’s.
 • Bestedingscriterium
  Een andere versoepeling die mogelijk voor ANBI’s gaat gelden heeft betrekking op de anti-oppoteis:
  • Nadere regels worden voorgesteld waarbinnen impact investment mogelijk is.
  • Er wordt bekeken hoe kan worden geborgd dat de ANBI voldoende zeggenschap heeft over vermogenstitels die inkomsten moeten genereren zonder dat periodieke waardering noodzakelijk is.
  • Een ANBI mag vermogen aanhouden om redelijkerwijs te verwachten fluctuaties in inkomsten op te vangen.
 • Melden substantiële herroepen giften
  Het komt voor dat giften worden herroepen door een donateur. Als reeds aftrek is geclaimd ten aanzien van die gift, dan moet de donateur de afgetrokken gift ook corrigeren in de aangifte. In de praktijk wordt die correctie niet altijd doorgevoerd. Om fouten en fraude met herroepen giften tegen te gaan, is met de goede doelensector afgesproken dat zij een melding moeten doen bij de Belastingdienst wanneer een substantiële gift zonder reden wordt herroepen. Onduidelijk is wanneer sprake is van een substantiële gift. Daarnaast kunnen de goede doelen een melding doen als er een vermoeden van fraude is bij lagere bedragen.
 • Pilot gegevensuitwisseling
  Onlangs is gestart met een pilot waarbij enkele ANBI’s anoniem gegevens van giften doorgeven aan de Belastingdienst. Aandachtspunt is hierbij uiteraard het privacy-effect en een mogelijk negatief effect op de bereidheid om te geven.

Verbetervoorstellen voor giftenaftrek

Ook voor de giftenaftrek worden diverse verbeteropties voorgesteld. De voorstellen moeten leiden tot minder complexe en minder foutgevoelige regelgeving. Zo wordt een slimscherm ontwikkeld in het aangifteprogramma, de aftrekbaarheid van contante giften afgeschaft en voor giften in natura met een waarde hoger dan 2.500 euro wordt een taxatie verplicht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor de ANBI’s? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Dennis Elsendoorn per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 30. Zij helpen u graag verder.

ANBI Desk

ANBI Desk

ANBI-Desk

Mazars ANBI-Desk: Advies op maat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Organisaties met een...

Nieuws