Voortgang Wet DBA

20 oktober 2016 - De eerste helft van de implementatiefase van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) stond volgens de Staatssecretaris in het teken van bewustwording van opdrachtgevers. Door het vervangen van de VAR door de Wet DBA dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers op een andere manier te werken. Momenteel, halverwege de implementatiefase, is de onrust en onzekerheid bij sommige opdrachtgevers nog niet verdwenen. Wat kunt u als opdrachtgever doen?

Oplossen van onzekerheid

De tweede helft van de implementatiefase, die tot mei 2017 duurt, staat daarom in het teken van het oplossen van deze onzekerheid. De Belastingdienst geeft ook in het tweede deel van de implementatiefase voorlichting aan de gebruikers van de modelovereenkomsten over aandachtspunten bij de implementatie.

Beoordeelde overeenkomsten

In de eerste rapportage over de voortgang van de implementatie van de Wet DBA geeft de staatssecretaris aan dat er momenteel ongeveer 4.700 modelovereenkomsten naar de Belastingdienst zijn ingestuurd, waarvan er 2.800 zijn beoordeeld. Circa 1.900 overeenkomsten moeten nog worden behandeld. Om deze klus te klaren wordt de capaciteit bij de Belastingdienst uitgebreid van 40 naar 60 FTE.

Handhaving en boetes

Met betrekking tot de handhaving meldt de staatssecretaris voorts dat goedwillende ondernemers ook na mei 2017 “niets te vrezen” hebben en geen boetes zullen krijgen. De Belastingdienst zal in dat geval veelal waarschuwen en in overleg treden om tot nadere afspraken te komen. Kwaadwillende ondernemers kunnen echter wel rekenen op de harde hand van de Belastingdienst.

Meldpunt onbedoelde effecten

Er is een meldpunt geopend waar opdrachtgevers en opdrachtnemers onbedoelde effecten van de Wet DBA kunnen melden. Met behulp van dit  meldpunt kunnen knelpunten van de Wet DBA worden geïnventariseerd. 

Moties

Op 4 oktober heeft de Tweede Kamer zeven moties aangenomen die onder andere toezien op het verkorten van de doorlooptijd bij het beoordelen van een modelovereenkomst.  De uitbreiding van het aantal FTE bij de Belastingdienst moet hieraan bijdragen. Daarnaast constateert de Tweede Kamer dat de Belastingdienst modelovereenkomsten strenger toetst dan op grond van wetgeving nodig is. Het verzoek is daarom om de Wet DBA in lijn te brengen met het bredere toetsingskader van de wetgeving. Ook heeft de Tweede Kamer de regeling verzocht om na ingang van de handhavingsperiode gelijkelijk te beginnen bij de sectoren van medisch specialisten en pakketbezorgers, omdat hier volgens de Kamer relatief veel schijnzelfstandigheid voorkomt.

Wat moet u doen?

Vanaf mei 2017 eindigt de implementatiefase van de Wet DBA en start de Belastingdienst met handhaven. Het is daarom belangrijk dat uw overeenkomsten en processen voor die tijd in lijn zijn met de Wet DBA.

In afwachting van de verdere ontwikkelingen kunt u in kaart brengen op welke wijze u met zelfstandigen werkt en pas deze werkwijze eventueel aan. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst in het implementatiejaar een naheffingsaanslag loonheffingen of een correctieverplichting oplegt. Waar nodig moeten opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in gesprek om de feiten en werkomstandigheden goed te verwoorden in de overeenkomst van opdracht. Hiervoor kan één van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst worden gebruikt. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer twijfelen of de werkwijze wel of niet aangemerkt kan worden als een dienstbetrekking is het goed om de opgestelde overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van Mazars kunnen u helpen met tips en het in kaart brengen van de huidige procedures rondom het inhuren van zelfstandigen. Zij kunnen u eveneens helpen met het opstellen van een (model)overeenkomst of u informeren over mogelijke alternatieven. Ook kunnen zij u assisteren bij het overleg met de Belastingdienst om goedkeuring te krijgen op de opgestelde overeenkomst. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de Wet DBA, dan kunt u contact opnemen met één van de loonbelastingspecialisten van Mazars: Martin Aandewiel (martin.aandewiel@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 13 96), Renée Pauli (renee.pauli@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 24 38) of Marco Zimmerman (marco.zimmerman@mazars.nl of per telefoon: +31 88 277 20 65).

Share