Wijziging voorwaarden voor NSW-landgoederen

13 september 2019 - Om de instandhouding van natuurschoon in Nederland te bevorderen, biedt de wetgever een aantal fiscale faciliteiten aan eigenaren van landgoederen. In ruil hiervoor moet het landgoed aan een aantal voorwaarden voldoen, met name op het groen en de natuur van het terrein.

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 8 juli 2019 de internetconsultatieversie van het Besluit wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 bekendgemaakt. Het besluit zal (waarschijnlijk) per 1 januari 2021 in werking treden.

Wat betekenen de wijzigingen voor landgoedeigenaren?

  • Een buitenplaats met daarop gelegen een in oorsprong versterkt huis, een kasteel, een buitenhuis of een landhuis, eventueel met bijgebouwen, met een architectonisch daarmee verbonden historische tuin of historisch park van ten minste 1 hectare, waarvan de aanleg dateert van vóór 1850, kan als landgoed worden gerangschikt. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat de aanleg moet dateren van vóór 1900.
  • Nu geeft het Rangschikkingsbesluit nog een opsomming van wat er onder de definitie ‘natuurterreinen’ moet worden verstaan. Vanaf de wijziging zal voor de definitie aansluiting worden gezocht bij de Index Natuur en Landschap die door twaalf provincies wordt vastgesteld.
  • Onder voorwaarden kunnen landbouwgronden volgens de huidige wetgeving als natuurterreinen worden beschouwd. Deze bepaling komt te vervallen. Landbouwgronden kunnen dan pas in aanmerking komen als er daadwerkelijk natuurterreinen gerealiseerd zijn op de gronden.
  • Als extra voorwaarde zullen natuurterreinen voldoende ‘robuust’ moeten zijn. Dit houdt in dat natuur een minimale oppervlakte van een halve hectare moeten hebben.
  • Na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2014 inzake een in het Verenigd Koninkrijk gelegen onroerende zaak, is het onder voorwaarden mogelijk om een in het buitenland gelegen onroerende zaak te rangschikken als landgoed in de zin van de NSW. Deze voorwaarden zullen met de wijziging worden opgenomen in het Rangschikkingsbesluit.
  • Voor onroerende zaken met een oppervlakte tussen de 1 en 5 hectare geldt dat zij gezamenlijk met een aangrenzend landgoed kunnen worden gerangschikt (de zogenaamde aanleun- en samenwerkingslandgoederen). Deze landgoederen moeten net als andere landgoederen voor ten minste 30 procent bezet zijn met houtopstanden of natuurterreinen. Na inwerkingtreding van het besluit zullen deze landgoederen voor ten minste 50 procent bezet zijn met houtopstanden of natuurterreinen.
  • Onder voorwaarden kunnen onroerende zaken die kleiner zijn dan 1 hectare als landgoed worden gerangschikt. Na de wijziging zullen dit alleen onroerende zaken zijn die bezwaard zijn met een beperkt recht van vruchtgebruik of erfpacht en waarvan de hoofdgerechtigdheid bij de eigenaar van het aangrenzende landgoed ligt.
  • Landgoederen waarop één of meer golfbanen zijn gelegen, krijgen een extra criteria. De oppervlakte van iedere golfbaan zal voor ten minste 50 procent bezet moeten zijn met natuurterreinen of houtopstanden.
  • De voorwaarden voor kampeerterreinen op landgoederen zullen iets veranderen. Hierdoor zal het eenvoudiger worden gemaakt om gebruik te maken van een kampeerterrein als economische drager op een landgoed.

Vanaf wanneer?

Zoals eerder werd aangegeven zal het nieuwe besluit per 1 januari 2021 in werking treden (tenzij de consultatie aanleiding geeft tot uitstel). Een ieder die zijn onroerende zaak na die tijd wenst te laten rangschikken als landgoed, moet met zijn zaak aan de gewijzigde voorwaarden voldoen. Voor (reeds gerangschikte) landgoederen en onroerende zaken waarvoor een verzoek tot rangschikking is ingediend, vóór 1 januari 2021, zal een overgangsperiode van tien jaar gelden. Vanaf 1 januari 2031 moeten alle landgoederen aan de gewijzigde voorwaarden voldoen om statusverlies te voorkomen.
Wilt u weten wat de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden voor u en uw landgoed betekenen? Of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Onze specialisten houden zich regelmatig bezig met (de rangschikking van) natuurschoonlandgoederen. Ook indien u denkt dat uw onroerende zaak in aanmerking komt voor rangschikking tot landgoed in de zin van natuurschoonwet, begeleiden wij u graag.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Frans Sonneveldt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 03 of met Sanne Verbakel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 08. Zij helpen u graag verder.

Bekijk ook

Natuurschoonwet (NSW)

Onder bepaalde omstandigheden kunt u als eigenaar van een landgoed opteren voor zogenoemde Natuurschoonwet-faciliteiten.

»