De nieuwe controleverklaring

Het belangrijkste communicatiemiddel waarmee de accountant die een jaarrekening controleert zijn bevindingen ‘kenbaar’ maakt aan het publiek is de controleverklaring. Om die reden zijn zowel de opzet (structuur) als de inhoud van deze controleverklaring van cruciaal belang. De boodschap van de accountant en zijn conclusies moeten immers helder zijn. In internationaal verband is daarom de afgelopen jaren nagedacht over een nieuwe opzet voor de controleverklaring. Dat heeft geleid tot een controlestandaard die voor boekjaren 2016 in Nederland van toepassing wordt. Van belang is echter dat organisaties van openbaar belang (beursfondsen, banken, kredietinstellingen verzekeringsmaatschappijen) in Nederland al eerder bekend zijn met deze ontwikkelingen. Voor de genoemde OOB’s geldt dat de nieuwe controleverklaring op vrijwillige basis met ingang van jaarrekeningen 2013 en op verplichte basis vanaf jaarrekeningen 2014 wordt afgegeven.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe controleverklaring ten opzichte van de oude versie zijn:

  • de controleverklaring begint met de belangrijkste paragraaf: het oordeel van de accountant;
  • de controleverklaring bevat een paragraaf waarin aandacht wordt besteed aan de gehanteerde materialiteit bij de controle van de jaarrekening;
  • een afzonderlijke paragraaf (indien van toepassing) gaat in op de wijze waarop de controle van een geconsolideerde jaarrekening wordt georganiseerd (met name ook de wijze waarop met andere accountants wordt samengewerkt);
  • de belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat in de controleverklaring zogenaamde kernpunten van de controle zijn opgenomen. Deze kernpunten zijn die aangelegenheden die in de professionele oordeelsvorming van de accountant het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening.

In de genoemde kernpunten van de controle geeft de accountant een omschrijving van het kernpunt, de belangrijkste controlewerkzaamheden die zijn verricht en (indien van toepassing) een verwijzing naar de toelichting in de jaarrekening.

Overzicht Mazars Groep

Mazars Groep heeft onlangs een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen uitgebracht. Tevens is door de NBA in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen die met de nieuwe controleverklaring bij beursfondsen is opgedaan.

Meer informatie

Op dit moment wordt bij Mazars onderzocht of ook buiten het OOB-domein implementatie van deze nieuwe controleverklaring relevant is. Uiteraard horen wij ook graag uw visie hierop.

Wilt u hierover meer informatie? Uw accountant gaat hierover graag met u het gesprek aan.

Downloads

Share