ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli

19 juni 2020 – Gedurende de coronacrisis heeft het behouden van de ANBI-status mogelijk niet al uw aandacht. Toch is ook nu belangrijk om de financiële gegevens over 2019 vóór 1 juli aanstaande te publiceren op internet. U bent als ANBI namelijk verplicht om onder andere uw actuele financiële gegevens online te publiceren. Het behouden van de ANBI-status is in deze tijden misschien wel belangrijker dan ooit.

Update termijn publicatieplicht

De coronacrisis kan ervoor gezorgd hebben dat uw ANBI niet aan de wettelijke zes maanden kan voldoen omtrent het publiceren van de financiële gegevens.

De staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst heeft daarom goedgekeurd dat een ANBI dit termijn van zes maanden mag verlengen met maximaal vier maanden. Dit betekent dat uw ANBI haar financiële gegevens vóór 1 november 2020 moet publiceren. Dit geldt alleen onder de volgende twee voorwaarden:

  • De ANBI moet het bestuursbesluit voor dit uitstel, zes maanden na afloop van het boekjaar en dus vóór 1 juli op de website publiceren.
  • Uit dit bestuursbesluit moet blijken waarom het reguliere termijn van zes maanden niet haalbaar is.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

De financiële gegevens moet u jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken. Loopt uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u de financiële gegevens over 2019 dus vóór 1 juli 2020 publiceren.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting hierop.

Het is niet noodzakelijk om de volledige jaarrekening te publiceren. Ook een accountantsverklaring is niet vereist. U bepaalt in zekere mate zelf welke gegevens u publiceert.

Als u de gegevens niet of niet tijdig publiceert, kan de Belastingdienst de ANBI-status (zelfs met terugwerkende kracht) intrekken. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw instelling. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens tijdig publiceert.

Uitzondering zuivere vermogensfondsen en kerken 

Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een uitzondering. Deze hoeven geen balans te publiceren. Wel moeten zij een (verkorte) staat van baten en lasten met een toelichting publiceren en een overzicht van de voorgenomen bestedingen inclusief een toelichting daarop.

Mazars ANBI-desk

Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met diverse verplichtingen en uitdagingen. Naast de publicatieplicht is er steeds strengere regelgeving rondom verslaggeving. Ook hebben ondernemende ANBI’s te maken met de mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en btw.

Het krijgen en behouden van de ANBI-status is een grote uitdaging. U wilt snel weten of u voor de status in aanmerking komt of dat u de status behoudt. Met onze ANBI-quickscan ontdekt u snel of uw organisatie nog aan de voorwaarden voldoet.

Iedere ANBI kampt met vraagstukken die om een specifieke en op maat gemaakte aanpak vragen. De specialisten van Mazars hebben daarom hun krachten gebundeld in de ANBI-desk. Zowel bij financiële als bij fiscale vraagstukken helpen wij u graag om uw risico’s te beperken en uw kansen te benutten.

Meer weten?  

Heeft u vragen over de publicatie van uw financiële gegevens over 2019? Publiceert u bijvoorbeeld de juiste gegevens, en niet te veel of juist te weinig informatie? Of is uw jaarrekening nog niet definitief en zoekt u naar een passende oplossing? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of Dennis Elsendoorn per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 30. Zij helpen u graag verder.