ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli 2022

28 juni 2022 - Als ANBI bent u verplicht om vóór 1 juli aanstaande de financiële gegevens over 2021 te publiceren op internet. Zogenoemde grote ANBI’s zijn met betrekking tot hun publicatieplicht in beginsel verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren. Het behouden van de ANBI-status is in deze tijden misschien wel belangrijker dan ooit.

Vorm publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 dient met betrekking tot de publicatieplicht van ANBI’s onderscheid te worden gemaakt tussen de publicatievoorwaarden voor grote en kleine ANBI’s. Van een grote ANBI is sprake wanneer een ANBI in een betreffend boekjaar:

  • Niet actief geld of goederen verwerft onder derden (een niet-fondsenwervende instelling) en waarvan de totale lasten in een boekjaar ten minste € 100.000 bedragen.
  • Actief geld of goederen verwerft onder derden (een fondsenwervende instelling) en waarvan de totale baten ten minste € 50.000 bedragen.

De zogenoemde grote ANBI moet met betrekking tot de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren. Er zijn maar liefst zeven verschillende varianten standaardformulieren beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst via Programma's en formulieren Stichting en vereniging: een algemeen ANBI formulier en formulieren ten aanzien van fondswervende instellingen, kerkgenootschappen, onderwijsinstellingen, vermogensfondsen, volkshuisvesting en zorginstellingen. Omdat voornoemde formulieren zijn toegespitst op de verschillende soorten instellingen, is het van belang dat uw ANBI gebruik maakt van het juiste formulier. Indien u twijfelt welk formulier voor uw organisatie het meest geschikt is, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij adviseren u hierover graag.

Het erkenningspaspoort van het CBF kan ook worden gebruikt als standaardformulier. Een instelling dient in dit kader zelfstandig over een CBF-keurmerk te beschikken. Indien bijvoorbeeld sprake is van een groep instellingen ten aanzien waarvan aan de hoofdinstelling een groepskeurmerk is afgegeven voor de gehele groep, dan mag enkel de hoofdinstelling het CBF-erkenningspaspoort gebruiken als standaardformulier. Ongeacht het bestuursmodel van de instelling, dienen gegevens van het bestuur te worden gepubliceerd zoals vermeld in de statuten.

Overigens kunnen ook kleine ANBI’s gebruikmaken van het formulier. Voor deze ANBI’s is dat echter niet verplicht. Kleine ANBI’s blijven vrij in de vorm van het publiceren van de benodigde informatie.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

De financiële gegevens moet u jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken. Loopt uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u de financiële gegevens over 2021 dus vóór 1 juli 2022 publiceren.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting hierop

Het is niet noodzakelijk om de volledige jaarrekening te publiceren. Ook een accountantsverklaring is niet vereist. U bepaalt in zekere mate zelf welke gegevens u publiceert.

Met betrekking tot het publiceren van gegevens door middel van een standaardformulier houdt het voorgaande in dat een grote ANBI zonder CBF-erkenning met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, verplicht is om met betrekking tot het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2021 het standaardformulier uiterlijk 30 juni 2022 te publiceren.

Als u de gegevens niet of niet tijdig publiceert, kan de Belastingdienst de ANBI-status (zelfs met terugwerkende kracht) intrekken. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw instelling. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens tijdig publiceert.

Uitzondering zuivere vermogensfondsen en kerken 

Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een uitzondering. Deze hoeven geen balans te publiceren. Wel moeten zij een (verkorte) staat van baten en lasten met een toelichting publiceren en een overzicht van de voorgenomen bestedingen inclusief een toelichting daarop.

Mazars ANBI-desk

Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met diverse verplichtingen en uitdagingen. Naast de publicatieplicht is er steeds strengere regelgeving rondom verslaggeving. Ook hebben ondernemende ANBI’s te maken met de mogelijke belastingplicht voor de vennootschaps- en omzetbelasting.

Het krijgen en behouden van de ANBI-status is een grote uitdaging. U wilt snel weten of u voor de status in aanmerking komt of dat u de status behoudt. Met onze ANBI-QuickScan ontdekt u snel of uw organisatie nog aan de voorwaarden voldoet.

Iedere ANBI kampt met vraagstukken die om een specifieke en op maat gemaakte aanpak vragen. De specialisten van Mazars hebben daarom hun krachten gebundeld in de ANBI-desk. Zowel bij financiële als bij fiscale vraagstukken helpen wij u graag om uw risico’s te beperken en uw kansen te benutten.

Meer weten?  

Heeft u vragen over de publicatie van uw financiële gegevens over 2021? Publiceert u bijvoorbeeld de juiste gegevens, en niet te veel of juist te weinig informatie? Of is uw jaarrekening nog niet definitief en zoekt u naar een passende oplossing? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Roy Fonkert per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 17 09. Zij zijn lid van de Mazars ANBI-desk en helpen u graag verder.