Aanvullende coronamaatregelen voor de zorgsector

21 april 2020 - Het kabinet treft aanvullende maatregelen op het gebied van btw. Dit om te voorkomen dat de inzet van zorgpersoneel en het ter beschikking stellen van medische hulpgoederen tijdens de coronacrisis leidt tot extra administratieve of financiële lasten. De maatregelen hebben een tijdelijk karakter en kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast van 16 maart tot 16 juni 2020.

Ter beschikking stellen van zorgpersoneel

Door de coronacrisis is in de zorgsector een situatie ontstaan waarbij meer dan normaliter sprake is van het in- en uitlenen van zorgpersoneel. Het uitlenen van zorgpersoneel is op basis van de huidige wet- en regelgeving onder strikte voorwaarden vrijgesteld van btw-heffing. In alle overige gevallen is het uitlenen van zorgpersoneel onderworpen aan btw-heffing. De btw op de inleen van personeel kan over het algemeen niet in aftrek worden gebracht door zorginstellingen en werkt daarom kostenverhogend. Om de noodzakelijke inzet van zorgpersoneel te waarborgen en de extra administratieve en financiële lasten voor zorginstellingen weg te nemen, heeft het kabinet naast de huidige wet- en regelgeving de volgende versoepelende maatregel getroffen:

De heffing van btw over het uitlenen van zorgpersoneel mag in de periode van 16 maart tot 16 juni 2020 achterwege blijven indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De inlener van het personeel is een zorginstelling die een in het beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast (bijvoorbeeld ziekenhuis of verpleeghuis);
  • De uitlener van het personeel vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze maatregel en legt de gegevens die betrekking hebben op deze toepassing vast in zijn administratie;
  • De uitlener van het personeel brengt alleen de brutoloonkosten in rekening, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%; en
  • Er wordt met de uitleen van het personeel geen winst beoogd of gemaakt;

Wat betreft de status van de uitlener van het zorgpersoneel, worden geen specifieke eisen gesteld door het kabinet. Dit betekent dat niet alleen zorginstellingen, maar ook andere bedrijven zoals uitzendbureaus, als uitlener van het zorgpersoneel gebruik kunnen maken van voorgenoemde maatregel.

Het kabinet heeft daarnaast aangegeven dat de op grond van deze maatregel btw-vrijgestelde uitleen van zorgpersoneel buiten beschouwing blijft voor het vaststellen van het btw-aftrekrecht van de uitlener. Dit betekent dat een uitlener van personeel die normaal gesproken prestaties levert die btw-belast zijn, geen aftrekbeperking hoeft toe te passen op zijn inkoop-btw. De btw op inkopen blijft in dat geval volledig aftrekbaar.

Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

Medische hulpgoederen en -apparatuur worden door de extra vraag in de zorgsector door verschillende partijen gratis verstrekt. Om te voorkomen dat een gratis verstrekking aan de zorgsector leidt tot een btw-aftrekbeperking of btw-heffing, heeft het kabinet de volgende versoepelende maatregel getroffen:

De verstrekking van gratis medische hulpgoederen en -apparatuur leidt in de periode van 16 maart tot 16 juni 2020 niet tot een btw-aftrekbeperking bij de verstrekker of btw-heffing indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De medische hulpgoederen en -apparatuur worden verstrekt aan een zorginstelling die een in het beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast (bijvoorbeeld ziekenhuis of verpleeghuis);
  • Het gaat om medische hulpgoederen en -apparatuur zoals opgenomen in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’;
  • Voor de aftrek van btw maken de kosten van de goederen onderdeel uit van de algemene kosten van de verstrekker;
  • Het recht op aftrek van btw voor deze algemene kosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de verstrekker, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft; en
  • De verstrekker dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze maatregel en legt de gegevens die betrekking hebben op deze toepassing vast in zijn administratie;

Praktische gevolgen

Op 3 april 2020 waren vanuit de Europese Unie al versoepelende maatregelen genomen om de invoer van medische hulpgoederen en -apparatuur te bevorderen. De hiervoor besproken maatregelen zijn een welkome toevoeging hierop voor de Nederlandse zorgsector. Wij raden ondernemers aan de toepassing van deze maatregelen goed in te richten in hun administratie. Gelet op het tijdelijke karakter van de regeling, is het daarnaast van belang tijdig te factureren.

Meer weten?

Er zullen waarschijnlijk nog aanvullende maatregelen volgen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Heeft u nog vragen over de aanvullende maatregelen? Neem dan contact op met Eline Polak per email of per telefoon +31 (0)88 277 23 25 of met Ronald Plat per email of per telefoon +31 (0)88 277 14 16. Zij helpen u graag verder.