Heeft uw arbeidsmigrant voldoende salaris ontvangen in 2023? Check dit tijdig!

13 december 2023 - Heeft u in 2023 of voorgaande jaren een arbeidsmigrant in dienst genomen die afkomstig is uit een niet-Europees land? Dan heeft u mogelijk te maken met een salariscriterium dat afhankelijk is van het visum waarop de werknemer naar Nederland is gekomen (kennismigrantenregeling). Een andere mogelijkheid is dat u en uw werknemer gebruikmaken van de 30%-regeling om een deel van het salaris van de arbeidsmigrant zonder inhouding van loonheffingen aan uw werknemer netto te betalen. In beide gevallen heeft u met salarisnormen te maken.

Salarisnorm voor de kennismigrant en/of blauwe kaart

Heeft u een arbeidsmigrant / expat in 2023 naar Nederland gehaald op basis van een Visum als kennismigrant of op basis van een Europese blauwe kaart? Dan gelden voor 2023 de volgende normsalarissen:

Kennismigrant 30 jaar of ouder

€ 5.008 bruto per maand

Kennismigrant jonger dan 30 jaar   

€ 3.672 bruto per maand

Verlaagd salariscriterium* 

€ 2.631 bruto per maand

Europese blauwe kaart (EU Blue Card)

€ 5.867 bruto per maand

*het verlaagde criterium kan onder voorwaarden van toepassing zijn.

Het normsalaris moet iedere maand door de werknemer ontvangen worden. Indien dit één maand niet wordt gehaald kan dit al gevolgen hebben voor de verblijfs-/werkvergunning van de werknemer. Mocht dit in 2023 niet volledig goed zijn gegaan, neem dan direct actie door contact op te nemen met uw contactpersoon bij Mazars.

Belangrijk om op te merken is dat een kennismigrant onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium blijft vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook nadat hij 30 jaar oud is geworden. Indien de kennismigrant een nieuwe werkgever krijgt, zal voor de nieuwe werkgever het salariscriterium gelden dat van toepassing is voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft. Het is dus van belang om de situatie van uw werknemer te kennen. Ook een verlenging van de vergunning kan leiden tot een nieuwe salarisnorm.

Daarnaast is het belangrijk om te bedenken welke salariselementen meetellen in de vaststelling van het normsalaris. Vakantiebijslag en loon in natura zijn twee voorbeelden van salariselementen die niet meetellen.

Salarisnorm 30%-regeling

Indien u arbeidsmigranten in dienst heeft waarvoor u een beschikking 30%-regeling heeft ontvangen van de Belastingdienst en u de 30%-regeling toepast in de payroll, dan dient u jaarlijks rekening te houden met de voor dat jaar geldende minimum salarisnorm.

De 30%-regeling voor arbeidsmigranten geldt voor werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een werknemer aan dit deskundigheidsvereiste voldoet als hij minimaal een bepaald salaris verdient dat is vastgelegd als het normsalaris. In 2023 moet een werknemer minimaal het volgende belastbare jaarloon verdienen (exclusief de vrijstelling) om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • Ingekomen werknemers: € 41.954
  • Werknemers met een (kwalificerende) masterdiploma jonger dan 30 jaar: € 31.891

Wij adviseren werkgevers om jaarlijks een check uit te voeren op het salaris van de arbeidsmigrant met de 30%-regeling om na te gaan of aan het einde van het jaar (aangezien het een jaarnorm betreft) de salarisnorm gehaald zal worden. Indien nodig kan het salaris nog binnen het kalenderjaar opgehoogd worden als dat nodig is gelet op het van toepassing zijnde minimum. In enkele gevallen kan aan het eind van het jaar de toepassing van de 30%-regeling geoptimaliseerd worden indien de volledige fiscale ruimte nog niet is benut (ten opzichte van het fiscale salaris).

Een blik vooruit

De voorlopige normbedragen voor 2024 zijn gepubliceerd voor kennismigranten. Voor de kennismigranten gelden de volgende normbedragen:

Kennismigrant 30 jaar of ouder  

€ 5.331 bruto per maand

Kennismigrant jonger dan 30 jaar

€ 3.909 bruto per maand

Verlaagd salariscriterium*  

€ 2.801 bruto per maand

Europese blauwe kaart (EU Blue Card)

€ 6.245 bruto per maand

Tot slot merken wij op dat de 30%-regeling per 1 januari 2024 wordt versoberd tot de WNT-norm. Deze norm is voor 2024 gesteld op € 233.000. De aftopping per 1 januari 2024 geldt voor werknemers die vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de 30%-regeling. Voor ingekomen werknemers bij wie de regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt een overgangsregeling. Dit is zo geregeld omdat voor hen bij aanvang van toepassing van de regeling nog niet definitief vaststond dat vanaf 1 januari 2024 een aftopping zou gelden. Voor hen is de aftoppingsregel vanaf 1 januari 2026 van toepassing. Mogelijk heeft dit invloed op de hoogte van de belastingvrije vergoeding voor uw werknemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over normsalarissen, vergunningen voor arbeidsmigranten of het werken met arbeidsmigranten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Kevin Gielissen per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 94. Zij helpen u graag verder.