Mogelijk versobering bedrijfsopvolgingsregeling en afschaffing doorschuifregeling inkomstenbelasting

27 oktober 2022 - Tweede Kamerleden hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat relevant is voor ondernemers die een (indirect) aanmerkelijk belang houden in een of meerdere vennootschappen met een actieve onderneming. Het wetsvoorstel betekent een aanzienlijke versobering van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling inkomstenbelasting (DSR).

Volgens de huidige BOR-regeling kan bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen aanmerkelijk belang (box 2) aanspraak worden gemaakt op een voorwaardelijke kwijtschelding van de erfbelasting of schenkbelasting. Daarbij is een waarde tot ruim € 1 miljoen van het zogenoemde kwalificerend ondernemingsvermogen onder voorwaarden geheel vrijgesteld. Als het kwalificerend ondernemingsvermogen meer waard is dan ruim € 1 miljoen geldt voor die hogere waarde een vrijstelling van 83%. De vrijstelling geldt niet – afgezien van een 5% marge – voor binnen de vennootschappen aanwezige beleggingsvermogen. Er is voorgesteld om de BOR-regeling aanzienlijk te versoberen.

Kort gezegd: volgens de huidige DSR kan afrekening van inkomstenbelasting achterwege blijven bij vererving of schenking van een aanmerkelijk belang over de meerwaarde van de aandelen, indien er sprake is van kwalificerend ondernemingsvermogen. De aanmerkelijk belang claim mag dan worden doorgeschoven naar de erfgenamen of de begiftigde. Er is voorgesteld de DSR-regeling geheel te laten vervallen.   

De meeste onderdelen van het wetsvoorstel raken voornamelijk aanmerkelijkbelanghouders (box 2) en niet  de zogenoemde box 1 ondernemers, bijvoorbeeld zzp-ers (eenmanszaak), maten (maatschap) of vennoten van een vennootschap onder firma.

Indien het wetsvoorstel ongewijzigd wordt overgenomen, treedt deze per 1 januari 2023 in werking. Er is nog geen zicht of het wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Afschaffing DSR in de aanmerkelijk belang sfeer (box 2) voor schenking en vererving  

In het wetsvoorstel wordt de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang geheel afgeschaft. Gevolg is dat inkomstenbelasting verschuldigd wordt over het volledig verschil tussen de waarde van de aandelen ten tijde van de schenking of het overlijden en de verkrijgingsprijs. De belastingheffing over het binnen de vennootschap kwalificerend ondernemingsvermogen kan dan niet meer worden uitgesteld.

Verlagen vrijstelling BOR

De huidige vrijstelling stelt de waarde going concern tot ruim € 1 miljoen vrij voor 100% en voor 83% van de rest van het ondernemingsvermogen, of 100% van de liquidatiewaarde als die hoger is dan de waarde going concern. De maatregel in het wetsvoorstel verlaagt de vrijstelling naar 25% van de waarde going concern. Daarnaast wordt de totale vrijstelling gemaximeerd op € 1 miljoen aan ondernemingsvermogen, ook voor bedrijven met een waarde van meer dan € 4 miljoen.

Rekenvoorbeeld: bij een ab-pakket met een ondernemingsvermogen van € 500.000 bedraagt de vrijstelling 25% van het totale pakket, dus € 125.000. Bij een pakket van € 10 miljoen komt 25% van de totale waarde boven de € 1 miljoen uit, dus de vrijstelling is dan maximaal € 1 miljoen.

Verhuurd vastgoed standaard aangemerkt als beleggingsvermogen voor de BOR en DSR

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om verhuurd vastgoed aan te merken als beleggingsvermogen. Daardoor komt verhuurd vastgoed niet meer in aanmerking voor de BOR en is hierover altijd erf- en schenkbelasting verschuldigd.

Kleine aanmerkelijk belang pakketten uitzonderen van de BOR

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat uitsluitend belangen van ten minste 25% van de gewone aandelen in aanmerking komen voor de BOR. Thans geldt nog een percentage van 5% met een ruimer criterium.

In het bijzonder wordt voorgesteld dat het minimum percentage van 25% wordt gekoppeld aan het totaal geplaatste kapitaal voor zover dat kapitaal bestaat uit aandelen die onbeperkt gerechtigd zijn tot de winst en liquidatieopbrengst. De verkrijging van opties op aandelen, vruchtgebruik op aandelen, preferente aandelen winstbewijzen of lidmaatschapsrechten in een coöperatie kwalificeren dan niet meer voor de BOR.

Aanbevelingen

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2023. Het is nog niet bekend of het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Als u op dit moment met een bedrijfsopvolgingstraject (schenking) bezig bent dan raden wij aan om dit traject vóór 1 januari 2023 af te ronden.

Meer weten:

Wilt u graag meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Zij helpen u graag verder.