Belastingplan 2023 – Vastgoedsector

23 september 2022- Op Prinsjesdag, 20 september 2022, heeft het kabinet de fiscale plannen voor 2023 gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de relevante fiscale maatregelen voor de vastgoedsector. Welke fiscale wijzigingen staat de vastgoedsector te wachten voor 2023 en verder?

Inkomstenbelasting

Aanpassingen box 1

Hypotheekrenteaftrek

De huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een maximering van de aftrek van 36,93% vanaf 2023. De beperking treft huiseigenaren die in de hoogste inkomstenbelastingschijf zitten. De overige huiseigenaren kunnen de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen hun inkomsten worden belast.

Verkoopwinst opgeknapte panden

Particulieren die panden opkopen, opknappen en deze vervolgens met winst verkopen kunnen in de toekomst zwaarder worden belast in box 1. Deze winst wordt mogelijk aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden in plaats van winst uit de onderneming. Het gevolg hiervan is dat de particulier geen gebruik kan maken van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. 

Aanpassingen box 2

Verhoging tarief box 2

Het tarief van box 2 bedraagt momenteel 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee schijven in box 2 met een progressieve tariefopbouw. De eerste schijf van 24,5%voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomsten per persoon en de tweede schijf van 31 %over het meerdere.

 

2022

2023

2024

Tarief schijf 1

26,9%

26,9%

24,5%

Tarief schijf 2

   

31%

Schijfgrens

   

€ 67.000

Fiscale partners kunnen ieder gebruik maken van de schijfgrens. Feitelijk komt dit neer op een gezamenlijke schijfgrens van € 134.000.

Excessief lenen

Directeur-grootaandeelhouders moeten inkomstenbelasting betalen over het dividend ontvangen van hun eigen bv’s. Door geen dividend uit te betalen, maar van hun eigen bv te lenen, kan de belastingheffing over dividend worden uitgesteld. Vanaf 2023 worden bovenmatige schulden aan de eigen bv onder voorwaarden belast in box 2. De grens werd in eerste instantie gesteld op schulden aan de eigen bv vanaf € 500.000. In het belastingplan is de grens verhoogd naar € 700.000. Belastingplichtigen hebben onder deze regeling tot het einde van 2023 de tijd om hun schuld aan de bv af te lossen om daarmee een fictieve dividenduitkering te voorkomen.

Aanpassing box 3

Werkelijk rendement

De regering is van plan om per 1 januari 2026 (was 2025) een nieuw box 3-stelsel in te voeren op basis van het werkelijk behaalde rendement. De inkomsten uit vermogen worden dan belast op basis van werkelijk rendement en niet (zoals nu) op basis van een forfaitair rendement. Het kabinet is voornemens dit te bewerkstelligen door middel van een vermogensaanwasbelasting. Hierbij wordt jaarlijks belasting geheven over reguliere inkomsten zoals huur, verminderd met de daar tegenovergestelde kosten. Ook wordt belasting geheven over de (on)gerealiseerde waardestijging of waardedaling van onroerend goed.

Voor 2023, 2024 en 2025 zal er een overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen.

Leegwaarderatio: box 3

Verhuurde woningen dienen in box 3 te worden aangegeven tegen de WOZ-waarde waarbij de zogeheten leegwaarderatio kan worden toegepast. De leegwaarderatio is het recht op een verlaging van de WOZ-waarde als een beleggingsobject wordt verhuurd. De leegwaarderatio zou in 2023 volledig worden afgeschaft, maar hier is het kabinet op teruggekomen. De leegwaarderatio wordt niet afgeschaft maar geactualiseerd, waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke woningwaarde. Verder is de leegwaarderatio niet van toepassing op tijdelijke huurcontracten en in gelieerde verhoudingen is het percentage altijd 100%. Dit betekent dat er geen waardeafslag plaatsvindt.

Erf- en schenkbelasting

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet is voornemens om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) eenvoudiger en doelgerichter te maken. Een onderdeel hiervan is om verhuurd vastgoed aan te merken als beleggingsvermogen voor de BOR. Dit zou betekenen dat de BOR niet kan worden toegepast op verhuurd vastgoed. In november 2022 komt het kabinet naar verwachting met een uitwerking van deze regeling.

Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (jubelton) van € 106.671 (2022) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Het kabinet is voornemens de jubeltonvrijstelling per 1 januari 2024 geheel af te schaffen.

Overdrachtsbelasting

Verhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-woningen en voor de verkrijging van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen, wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%.

Verder zal de woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting worden verhoogd naar € 440.000 per 1 januari 2023.

Vennootschapsbelasting

Verhoging vennootschapsbelastingtarief

In het tarief van de vennootschapsbelasting wordt de bovengrens van de eerste schijf verlaagd naar € 200.000. Het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%.

 

2022

2023

Tarief schijf 1

15%

19%

Tarief schijf 2

25,8%

25,8%

Schijfgrens

€ 395.000

€ 200.000

Vastgoed buiten het FBI-regime

Het kabinet zal per 1 januari 2024 een maatregel introduceren in de vennootschapsbelasting op basis waarvan fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct in vastgoed mogen beleggen (vastgoedmaatregel). In de praktijk beleggen fbi’s globaal genomen ofwel in effecten (effecten-fbi’s) ofwel in vastgoed (vastgoed-fbi’s). In bepaalde situaties met buitenlandse beleggers kan het heffingsrecht over Nederlands vastgoed in handen van fbi’s niet of niet volledig geëffectueerd worden. De vastgoedmaatregel zorgt ervoor dat de winst behaald met vastgoed in alle gevallen kan worden belast met vennootschapsbelasting. De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. De winst van een fbi is belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het gevolg is dat de fbi die belegt in vastgoed zelf niet wordt belast voor de daaruit verkregen inkomsten. De achtergrond hiervan is dat die inkomsten worden belast bij de participanten in de fbi, doordat de fbi verplicht is om de winst ieder jaar aan de participanten uit te delen. Op die winstuitdeling wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Als gevolg van de voorgenomen maatregel wordt de winst van vastgoed-fbi’s vanaf 1 januari 2024 belast tegen het normale vpb-tarief. De voorgenomen maatregel beoogt de fiscale behandeling over resultaten uit vastgoed evenwichtiger te maken.

Omzetbelasting

Btw-nultarief op zonnepanelen

Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen van woningen voor de btw onder het nultarief brengen. Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Particulieren konden de btw terugvragen door zich te registreren als ondernemer en vervolgens aangifte te doen voor de btw. Dit bracht in de praktijk aanzienlijke administratieve lasten met zich mee.

Door te toepassing van het btw-nultarief drukt er geen btw meer op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Particulieren hoeven de btw dan ook niet meer terug te vragen.

Overige maatregelen

Afschaffing verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt met ingang van 1 januari 2023 volledig afgeschaft. Verhuurders krijgen met de verhuurderheffing te maken bij bezit van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (vanaf 2022: € 763,47). Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovaties, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van de nieuwe fiscale maatregelen voor uw vastgoed bedrijfsvoering en structuur? Neem dan contact op met Arno van der Wijk via e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 33 of Ronald Plat via e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 14 16. Zij helpen u graag verder.