Bijtelling privégebruik auto

30 maart 2021 - De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak blijft de gemoederen bezig houden, zo blijkt uit recente jurisprudentie. De bijtelling geldt indien een werknemer meer dan 500 kilometer op jaarbasis voor privé doeleinden rijdt, met een auto van de zaak.

Bijtelling auto van de zaak

Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het percentage dat gebruikt moet worden is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto. Als de werknemer de auto op jaarbasis minder dan 500 kilometer voor privéritten gebruikt, hoeft de bijtelling niet te worden toegepast. Om dit aan te tonen, kan de werknemer een rittenadministratie bijhouden. In de rittenadministratie dienen in ieder geval de volgende elementen te staan vermeld:

 • Datum;
 • Begin- en eindstand van de kilometerteller;
 • Begin- en eindadres;
 • De gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke;
 • Het karakter van de rit.

De rittenadministratie is echter niet de enige manier om aan te kunnen tonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Aanvullende bronnen kunnen bijvoorbeeld zijn: agenda’s, werkroosters, facturen van de garage, bekeuringen etc.  

Over de rittenadministratie en aanvullend bewijs zijn recent twee uitspraken geweest:

 • Rechter accepteert imperfecte rittenadministratie
  Rechtbank Noord-Nederland, (17 december 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:4493) accepteerde een rittenadministratie die niet geheel aan de eisen voldoet. De rechtbank stelt dat het bijhouden van een kilometeradministratie de makkelijkste manier is om aan te tonen dat er jaarlijks minder dan 500 kilometer privé met de auto is gereden. Dit is echter niet de enige manier om dit bewijs te leveren. In de casus was de oorspronkelijk door belanghebbende bijgehouden rittenadministratie door een digitaal defect niet meer leesbaar. De belanghebbende heeft vervolgens de rittenadministratie achteraf getracht te reconstrueren met behulp van (het nog leesbare deel van) de bestanden, zijn urenregistratie, zijn agenda, zijn facturen en een routeplanner. De door de belastingplichtige bijgehouden rittenadministratie is hierdoor niet geheel sluitend. Voor verschillende jaren zit het aantal gereden kilometers echter ruim onder de 500. Voor die jaren accepteert de rechtbank de imperfecte rittenadministratie. Voor de jaren waarin de bijgehouden kilometers te dicht bij de 500 kilometer grens liggen, past de rechtbank de bijtelling wel toe.
 • Gebrekkige rittenadministratie niet geaccepteerd als bewijs
  Hof 's-Hertogenbosch (11-02-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:398) kwam in een andere casus tot een andere uitkomst. In dit geval was er tussen de werkgever en zijn werknemer contractueel afgesproken dat de werknemer de auto niet voor privédoeleinden mocht gebruiken. Dit is echter niet opgenomen in een aparte ‘verklaring geen privégebruik auto’. De werknemer heeft wel een rittenadministratie bijgehouden. Deze rittenadministratie blijkt echter niet in orde te zijn. De inspecteur past de bijtelling derhalve toe en legt een naheffingsaanslag loonheffingen op. Het Hof oordeelt in lijn met de rechtbank dat de gebrekkige kilometeradministratie onvoldoende betrouwbaar is om als bewijs te dienen dat met de auto minder dan 500 kilometer privé is gereden. De door belanghebbende overgelegde rittenadministratie voldoet volgens het Hof op diverse punten niet aan de wettelijke vereisten (begin en eindstanden kilometerteller sloten niet aan, begin en eindadressen waren niet volledig, geen aantekening of het een zakelijke of privé rit betrof) er zijn inconsequenties in de rittenregistratie geconstateerd (de rittenregistratie sloot bijvoorbeeld niet aan bij de agenda van de werknemer) en er is een onverklaarbare kilometerstand geregistreerd door de garage.

Bijtelling en het ter beschikking stellen van meerdere auto’s aan één werknemer

Als er meer dan één auto ter beschikking wordt gesteld, dan moet per auto worden beoordeeld of bijtelling moet plaatsvinden. Bij meer dan 500 kilometer bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s, wordt in het handboek loonheffingen vermeld dat een redelijke toepassing van de regels betekent dat bijtelling bij het ter beschikking stellen van meerdere auto’s beperkt kan blijven tot één auto als de werknemer alleenstaand is of als er binnen het gezin maar één persoon is met een rijbewijs. Zijn er binnen het gezin twee personen met een rijbewijs zal bijtelling over twee auto’s moeten worden berekend. De bijtelling die berekend wordt is de auto/zijn de auto’s met de hoogste bijtelling.

Let op: in eerdere jaren diende bij de berekening uit te worden gegaan van de auto/auto’s met de hoogste cataloguswaarde. Dat is dus met ingang van 2021 aangepast naar hoogste bijtelling.

Conclusie

Het is van belang om de regelgeving rondom de bijtelling auto van de zaak nauwgezet te blijven volgen om te beoordelen of deze goed wordt toegepast in de salarisadministratie. Dit is zeker het geval als u geen bijtelling toepast omdat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privé doeleinden wordt gebruikt. De rittenadministratie en ondersteunend bewijs dienen dan op orde te zijn om verassingen achteraf te voorkomen.   

Meer weten?

Mocht u meer informatie willen over de regelgeving rondom de bijtelling van de auto van de zaak, bekijk dan de volgende publicaties op onze website:

Belastingvoordelen voor elektrische auto’s
Heeft u het gebruik van auto van de zaak op orde

Of neem contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.