Btw-heffing bij uitlening van personeel

23 augustus 2019 – Bij maatschappelijke organisaties speelt personeel vaak een essentiële rol in het bereiken van hun doelstellingen. Vaak wordt samengewerkt tussen organisaties om personele vaardigheden te delen en kostenefficiënt te handelen. Ook het groeiend personeelstekort in diverse maatschappelijke sectoren zorgt voor allerlei personele samenwerkingen. Hierbij is een groot btw-issue aan de orde, namelijk het kostenverhogend effect wanneer de uitlening belast is met btw en de inlener de btw niet kan verrekenen.

Btw berekenen voor uitlenen personeel

Er is sprake van uitlening wanneer de uitlener personeel ter beschikking stelt aan de inlener, onder voorwaarde dat het personeel onder toezicht van de leiding van de inlener arbeid verricht.

De uitlening van personeelsleden tegen vergoeding is gewoonlijk belast met btw tegen het tarief van 21%. Deze btw moet de uitlener factureren en op aangifte voldoen. Indien de uitlener de btw niet afdraagt, kan de inlener voor deze btw aansprakelijk worden gehouden. Het is voor de btw-belastbaarheid niet van belang of de hoofdactiviteiten van de uitlenende organisatie onder een btw-vrijstelling vallen of niet met btw zijn belast.

Wanneer de inlener geen of een beperkt recht op aftrek van de btw heeft, worden de personeelskosten van de inlener verhoogd met de btw die de inlener niet in aftrek kan brengen. We zien dit financiële nadeel in de praktijk bijvoorbeeld optreden in de zorgsector, de sociaal-culturele sector en de onderwijssector, omdat in deze sectoren veel activiteiten onder een btw-vrijstelling vallen.

Inzet personeel bij een ander zonder btw-heffing?

Onder bepaalde voorwaarden is in sommige gevallen geen btw verschuldigd bij de inzet van eigen personeel bij een andere partij. Hierbij kunt u denken aan de volgende benaderingen:

 • partijen komen voor gezamenlijk gebruikt personeel een kostenverdeling overeen, die aan de door de Hoge Raad geformuleerde voorwaarden voldoet om gezamenlijke kosten zonder btw te kunnen delen (conform het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’)
 • partijen komen een (andere) dienst overeen die onder een btw-vrijstelling valt, in plaats van het uitlenen van personeel
 • uitlening kan op basis van goedkeurend beleid (zie toelichting hierna) zonder of vrij van btw-heffing plaatsvinden

De experts van Mazars kunnen u adviseren bij het toepassen van deze benaderingen in uw organisatie.

Goedkeurend beleid uitlening personeel

De staatssecretaris van Financiën heeft voor verschillende situaties binnen bepaalde sectoren – waarin gewoonlijk specifieke btw-vrijstellingen van toepassing zijn – goedgekeurd dat personeel zonder berekening van btw kan worden uitgeleend, onder strikte voorwaarden zoals het ontbreken van een winstoogmerk. De meest recente versie van de goedkeuring is opgenomen in het besluit van 14 december 2018 (nr. 2018-22809).

Onderstaand vindt u voorbeelden van situaties waarvoor is goedgekeurd dat er geen btw verschuldigd is voor de uitlening van personeel.

Sociaal-culturele sector

 • Bij structurele uitlening (uitlening voor onbepaalde tijd) van personeel, onder voorwaarde dat:
  • de primaire activiteiten van de uitlener onder de btw-vrijstelling voor prestaties van sociale of culturele aard vallen
  • de inlener het personeel inzet voor prestaties die onder deze btw-vrijstelling vallen
  • de inlener in materieel opzicht de positie van werkgever inneemt
 • Bij niet-structurele uitlening van personeel in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) / Jeugdzorg, onder voorwaarde dat:
  • de primaire activiteiten van de uitlener onder de btw-vrijstelling voor WMO of Jeugdzorg vallen
  • de inlener het personeel inzet voor btw-vrijgestelde WMO- of Jeugdzorg-activiteiten
  • de terbeschikkingstelling van het personeelslid essentieel is voor het verrichten van deze btw-vrijgestelde werkzaamheden

Gezondheidssector

 • Bij structurele uitlening van personeel, onder voorwaarde dat:
  • de primaire activiteiten van de uitlener onder de betreffende btw-vrijstelling (zoals voor zorgverlening) vallen
  • de inlener het personeel inzet voor prestaties die onder een btw-vrijstelling voor zorgverlening vallen
  • de inlener in materieel opzicht de positie van werkgever inneemt
 • Bij niet-structurele uitlening van personeel in het kader van het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen, onder voorwaarde dat
  • de primaire activiteiten van de uitlener onder de btw-vrijstelling voor het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen vallen
  • de inlener het personeel inzet voor dergelijke btw-vrijgestelde prestaties
  • de terbeschikkingstelling van het personeelslid essentieel is voor het verrichten van deze btw-vrijgestelde werkzaamheden
 • Bij tijdelijke terbeschikkingstelling van personeel in het kader van een medische beroepsopleiding.

Deze faciliteit ziet op artsen in opleiding tot specialist (aio’s). Voor aio’s geldt geen beperking in de duur van de uitlening. Voor afgestudeerden die ná hun opleiding als arts niet in opleiding (anio’s) worden uitgeleend aan een andere instelling in de gezondheidszorg, is de goedkeuring beperkt tot één jaar.

Onderwijssector 

 • Bij structurele uitlening van wetenschappelijk personeel door universiteiten. De inlener moet dan in materieel opzicht de positie van werkgever innemen.
 • Bij niet-structurele uitlening van onderwijzend personeel door een onderwijsinstelling, onder voorwaarde dat:
  • de uitlenende onderwijsinstelling de btw-onderwijsvrijstelling toepast op zijn hoofdprestatie
  • de inlenende instelling (deze hoeft zelf geen onderwijsinstelling te zijn) het personeelslid inzet voor btw-vrijgestelde onderwijswerkzaamheden
  • de terbeschikkingstelling van het personeelslid essentieel is voor het verrichten van de btw-vrijgestelde werkzaamheden

Voor de onderwijssector kan ook het volgende van belang zijn. Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen in regionale transfercentra samenwerken door middel van zogeheten inval- en flexpools, om een lerarentekort op te vangen. De dienstverlening van deze pools bestaat uit het tegen vergoeding matchen of bemiddelen bij het plaatsen van invalkrachten die in dienst zijn bij een schoolbestuur. Deze dienst kwalificeert niet als uitlening van personeel en is in principe belast met btw. Op 13 mei 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van Kamervragen laten weten te zullen onderzoeken of (ook) voor deze situatie een oplossing voor de btw mogelijk is.

Publiekrechtelijke lichamen 

Onder bepaalde voorwaarden zijn er ook goedkeuringen voor structurele en tijdelijke uitlening van personeel door publiekrechtelijke lichamen.

Wij adviseren om u vooraf te laten informeren over de arbeidsrechtelijke aspecten van structurele uitlening. Hoewel dit voor btw-doeleinden gunstig kan zijn, kan het arbeidsrechtelijk gezien onwenselijke consequenties hebben.

Meer weten?

Wilt u personeel zonder btw kunnen inzetten bij een andere partij of wilt u meer weten over de arbeidsrechtelijke voorwaarden bij (structurele) uitlening? Neem dan contact op met Bert Laman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61, Frank van Rijn per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 76 of Sander van Kreijl per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 12. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?