Coronacrisis aandachtspunten voor de flexbranche

Om de uitbraak van het coronavirus gecontroleerd te laten verlopen treft het kabinet maatregelen die ons allemaal raken. De gevolgen zijn ook duidelijk merkbaar in de flexbranche.

Of het nu gaat om werknemers die massaal worden opgeroepen om thuis te werken of werkgevers die tijdelijk minder of geen werk hebben voor hun personeel.

Het kabinet heeft een nieuw pakket aan maatregelen geïmplementeerd met als doel banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hierna gaan wij kort in op de  maatregelen en de gevolgen voor de flexbranche:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kan voorkomen dat u als werkgever minder werk heeft voor uw werknemers omdat bijvoorbeeld de toelevering van producten of de omzet stagneert. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.

Terugkijken: Webinar 'NOW-noodmaatregel'
Verder lezen: UPDATE:   Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) + rekentool

Verschillen met de WTV

Anders dan bij de WTV-regeling geldt de NOW ook voor oproepovereenkomsten. Dit betekent dat meer flexbedrijven gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling.

De NOW staat los van de ontheffing van werktijdverkorting en de Werkloosheidswet. De tegemoetkoming in de loonkosten is dus niet afhankelijk van eventuele (achteraf vast te stellen) WW-rechten van de werknemers.

De NOW geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De NOW-aanvraag kent daarmee terugwerkende kracht. Dit was niet het geval bij de WTV-regeling.

Reeds ingediende WTV-aanvragen

Reeds toegekende WTV blijft van kracht. Indien na afloop van de vergunningsperiode een verlenging nodig is, zal gebruik moeten worden gemaakt van de NOW.

Aanvragen ingediend onder de oude WTV-regeling die nog niet zijn behandeld zullen in behandeling worden genomen als aanvraag voor de NOW. Er zal dan aanvullende informatie bij u worden opgevraagd. U krijgt hierover automatisch bericht.

Uitstel van betaling belasting

Versoepeling

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Na indiening van een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling wordt de invordering van zijn belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

WKA-verklaring

In verband met de WKA-verklaring benodigd voor de NEN-certificering is het van belang om tijdig om uitstel te verzoeken. De WKA-verklaring wordt afgegeven als er geen achterstand is in de afdracht van belastingen en aan alle verplichtingen wordt voldaan. Mits de termijnen genoemd in het verleende uitstel van betaling worden voldaan, kan ook met uitstel van belasting een WKA-verklaring worden verkregen. Op de WKA-verklaring wordt veelal wel vermeld dat er een betalingsregeling loopt.

NEN-controle

Bij inspecties voor het SNA-keurmerk wordt tot nader order het beleid gevoerd dat het niet tijdig en/of volledig hebben voldaan aan de verplichtingen inzake afdracht loonheffingen en omzetbelasting geen direct effect heeft op de NEN-certificering, indien de onderneming kan aantonen dat er bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de overheidsmaatregelen in de komende tijd, zal bekeken worden hoe een en ander gemonitord gaat worden. Uiteraard zal wel regulier en op tijd aangifte moeten worden gedaan.

G-rekening deblokkeren

Ondernemingen die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en een g-rekening gebruiken, kunnen de Belastingdienst verzoeken om het saldo op de g-rekening te laten deblokkeren. Normaal wordt alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet dan wel bijzonder uitstel van betaling zijn aangevraagd vanwege de coronacrisis. De verruimde deblokkeringsmogelijkheid geldt vervolgens voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel is verleend

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. Het verzoek om uitstel van betaling wordt gezien als een melding van betalingsonmacht. De Belastingdienst beoordeelt deze melding van betalingsonmacht en u krijgt daarover apart een bericht. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomstige tijdvakken. Wij adviseren om de melding betalingsonmacht nog wel te blijven doen voor pensioenpremies indien deze niet meer betaald kunnen worden.

Uitzenden in de zorg

Onder voorwaarden blijft het uitlenen van zorgpersoneel voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) buiten de heffing van btw. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Het kabinet heeft de lijst met ondernemingen die aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling op 7 april 2020 uitgebreid. De TOGS-regeling is bedoeld voor specifieke doelgroepen (de zogenoemde contactberoepen) en houdt in dat onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto kan worden verkregen. De lijst van 7 april 2020 kunt u hier downloaden. De lijst is ten aanzien van de toegevoegde activiteiten onderverdeeld in drie modules. Voor bedrijven die onder Module 1 vallen gelden de algemene voorwaarden voor toepassing van de TOGS-regeling. Bedrijven die genoemd worden in Module 2 moeten daarnaast aan extra voorwaarden voldoen.

Uitzendbedrijven (SBI-code 78201) en uitleenbureaus (SBI-code 78202) zijn opgenomen in Module 2 en kunnen de tegemoetkoming per 15 april 2020 aanvragen. Daarvoor gelden niet alleen de reguliere voorwaarden voor de TOGS-regeling; als aanvullende voorwaarde geldt dat verklaard moet worden dat 70% van de omzet komt uit de getroffen sectoren in Module 1 van de aangevulde lijst en in de sectoren uit de eerdere lijst van 27 en 28 maart jl.

Verder lezen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Premiefacturen StiPP

Het pensioenfonds StiPP heeft tijdelijk de betalingstermijn van de premiefactuur verruimd. StiPP verlengt de betalingstermijn naar de wettelijke termijn voor de aanlevermaanden februari en maart. Deze wettelijke betalingstermijn is gekoppeld aan de maand waarover de factuur gaat. De uitlener dient tijdig na afloop van de maand de loongegevens van de werknemers in te sturen; dit dient uiterlijk binnen een maand na afloop van de maand waarin het loon is betaald te gebeuren. De factuur die StiPP daarna stuurt dient binnen twee maanden volgend op de maand waarop de factuur betrekking heeft te worden betaald. Zo dient de factuur over de maand maart 2020 uiterlijk eind mei 2020 te zijn betaald. Als het niet lukt om binnen deze termijn te betalen, raden wij u aan om met StiPP contact op te nemen en te overleggen of een nadere betalingsregeling mogelijk is. U dient wel op een normale manier volledig en tijdig de loongegevens aan te leveren via een PDO-bestand.

Inkomensondersteuning zzp’ers

Het kabinet heeft ook de regels voor inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers versoepeld middels de TOZO-regeling. Via een versnelde periode kan voor een periode van drie maanden bij de gemeente worden verzocht om aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Belangrijke versoepelingsmaatregel is dat voor deze tijdelijke regeling geen sprake zal zijn van een vermogens- of partnertoets. Met deze ondersteuning wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Deze inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Verder lezen: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 24. Hij helpt u graag verder.