DAC7 - Leidt ook tot nieuwe btw-eisen

12 december 2022 - De digitalisering van de economie is de afgelopen jaren snel gegroeid. De hoeveelheid goederen en diensten die op digitale platforms wordt aangeboden, is aanzienlijk toegenomen. Per 1 januari 2023 zullen bepaalde compliance aspecten met betrekking tot digitale platformen veranderen.

Introductie van DAC7

DAC7 is de zevende wijziging van de richtlijn voor administratieve samenwerking die is ingevoerd om de systematische uitwisseling tussen EU-lidstaten van vooraf gedefinieerde informatie over verkopers en dienstverleners van digitale platforms te waarborgen. Verwacht wordt dat DAC7 het risico zal verminderen dat die verkopers en dienstverleners hun inkomsten niet volledig aangeven. Als zodanig standaardiseert DAC7 ook de mogelijkheid van gezamenlijke audits van verschillende EU-lidstaten en de minimale rapportagevereisten die van toepassing zijn op de hele interne markt.

Wat zijn de implicaties van DAC7?

Vanaf 1 januari 2023 zijn platformexploitanten verplicht om vooraf gedefinieerde gegevens van platformverkopers en dienstverleners te verzamelen en te monitoren. Zowel de definitie van een platform, als de minimale lijst van vooraf gedefinieerde rapportagevereisten is breed geformuleerd. DAC7 definieert een digitaal platform als: ‘alle software, inclusief websites en mobiele applicaties, waarmee verkopers en serviceproviders verbinding kunnen maken met andere gebruikers om een ​​relevante commerciële activiteit uit te voeren’. Platforms die alleen betalingen verwerken, gebruikers doorverwijzen naar een platform of alleen maar advertenties plaatsen, vallen onder voorwaarden buiten het bereik van DAC7. De minimale lijst van vooraf gedefinieerde rapportageverplichtingen betreft grensoverschrijdende en binnenlandse activiteiten die inkomsten genereren en die bekend zijn of zouden moeten zijn bij de platformexploitanten.

Vanaf 2024 moet de informatie worden verzonden naar de nationale belastingautoriteiten van de EU-lidstaat waar de platformexploitant is geregistreerd. De EU-lidstaat die de informatie ontvangt zal deze informatie verder uitwisselen met de belastingdienst van de andere EU-lidstaat in kwestie, d.w.z. waar de platformverkoper of -dienstverlener fiscaal ingezetene is.

Gezien de aard en flexibiliteit van digitale platforms, is DAC7 ook van toepassing op niet-EU-platformexploitanten. Wanneer de belastingautoriteiten van niet-EU-jurisdicties de effectieve implementatie van due diligence procedures en rapportagevereisten niet kunnen garanderen, moeten de niet-EU-platformexploitanten zich in een lidstaat registreren om te voldoen aan de DAC7-verplichtingen. DAC7 zal ook rechtstreeks van invloed zijn op platformverkopers en dienstverleners, omdat platformexploitanten de aanvullende informatie bij hen kunnen opvragen. Verder moeten platformverkopers en serviceproviders beoordelen of deze informatie correct is en moeten ze actie ondernemen als dit niet het geval is.

Conclusie

Vanwege de implementatie van DAC7 is het voor platform operators belangrijk om adequate maatregelen te nemen. Platformexploitanten moeten vanaf 1 januari 2023 contact opnemen met de verkopers en dienstverleners die via hun platform handelen en de juiste due diligence procedures en de vooraf gedefinieerde rapportagevereisten implementeren.

Meer weten?

Bent u een platformoperator of levert u diensten of goederen via een platform? Neem contact op met Eline Polak via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of Iris Sijtsma via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 08 om te helpen bij de implementatie van DAC7 in uw organisatie. Zij helpen u graag verder.