De verwerking van baten uit nalatenschappen

26 juni 2020 – De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft voorgesteld om te verduidelijken op welk moment de omvang van baten uit nalatenschappen kunnen worden vastgesteld. Volgens de RJ is deze verduidelijking nodig omdat in de praktijk op verschillende manieren wordt omgegaan met het moment van verwerking en omdat het bepalen van de omvang van nalatenschap soms hoge kosten met zich meebrengt.

Het vaststellen van de omgeving

De RJ stelt daarom voor om in een bestaande alinea in de richtlijn Organisatie-zonder-winststreven op te nemen dat de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld indien op de balansdatum de akte van de verdeling, dan wel wanneer er geen akteverdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen.
In uitzonderingssituaties zou het mogelijk moeten zijn om al op een eerder moment een bate uit nalatenschap te verwerken. Dit in het geval de aard van de nalatenschap het toelaat om een voldoende betrouwbare inschatting te maken van de omvang hiervan. De RJ stelt voor de wijzigingen van kracht te laten worden voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verwerking van baten uit nalatenschappen? Neem dan contact op met Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Hij helpt u graag verder.