Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

22 juni 2020 - Flexwerkers die door de coronacrisis een fors inkomensverlies hebben geleden en geen uitkering of bijstand kunnen krijgen, kunnen een bijdrage in de kosten van levensonderhoud aanvragen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Voorwaarden

Flexibele arbeidskrachten hebben recht op een tegemoetkoming indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werknemer heeft in februari 2020 ten minste € 400 aan sv-loon genoten;
  • de werknemer heeft in maart 2020 ten minste € 1 aan sv-loon genoten;
  • de werknemer was op 1 april 2020 achttien jaar of ouder en had de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • de werknemer heeft in april 2020 ten minste 50% minder loon genoten in vergelijking met het genoten sv-loon in februari 2020 (het percentage wordt naar boven afgerond op hele procenten);
  • de werknemer heeft in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon genoten;
  • de werknemer verklaart schriftelijk als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud; en
  • de werknemer verklaart schriftelijk over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend te hebben gekregen, dan wel een naar aard en strekking vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De bruto tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand € 550.

De bijdrage wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De groene loonheffingstabel wordt daarom gehanteerd. Ook wordt standaard de loonheffingskorting toegepast (tenzij u eerder richting het UWV hebt aangegeven dat u dat niet wilt).

Aanvraag

Een aanvraag wordt door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld online formulier ingediend. Dit kan vanaf 22 juni 2020. U heeft vanaf het moment van openstelling van het aanvraagloket drie weken de tijd voor het indienen van de aanvraag, derhalve tot en met 12 juli 2020. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de TOFA-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.