Herziening Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

2 augustus 2018 - De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn op 25 juli 2018 in werking getreden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Wat regelt de Wwft ook alweer?

De Wwft geeft invulling aan de vereisten die voortvloeien uit de Europese anti-witwasrichtlijn en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Het is het belangrijkste wettelijk instrument ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De richtlijn legt verplichtingen op aan banken en andere financiële ondernemingen en aan aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten. Hiertoe worden bijvoorbeeld advocaten, accountants en notarissen gerekend. Het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zijn de belangrijkste verplichtingen.

De belangrijkste wijzigingen

Uitbreiding van toepassingsbereik Wwft
Naast de reeds bestaande, hierboven genoemde groepen en personen zijn de eisen die de Wwft stelt ook van toepassing op:

  • Aanbieders van kansspelen
  • (Groot)handelaren voor zover er betalingen van goederen in contanten plaatsvinden voor een bedrag van € 10.000 of meer
  • Beheerders van beleggingsinstellingen

Verplichting om maatregelen te nemen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen
Bij de risicobeoordeling moet rekening gehouden worden met onder andere type klant, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen en geografische gebieden. De ESA-richtsnoeren zijn voor financiële instellingen hierbij van belang.

Verplichting om te beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s te beperken en te beheren
Hiermee wordt onder andere de ontwikkeling van interne gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures bedoeld. Hierbij kunt u denken aan model-risicobeheerpraktijken, cliëntenonderzoek, rapportage, bewaring van bewijsstukken, interne controle, nalevingsbeheer (daaronder begrepen, voor zover passend gezien de omvang en de aard van het bedrijf, de aanstelling van een compliance officer op managementniveau) en doorlichting van medewerkers.

Wijziging van het vereenvoudigd- en verscherpt cliëntenonderzoek
Er dient vastgesteld te worden aan de hand van onder andere activiteiten klant, UBO, reputatie, aard van de relatie en gedrag van de klant of er sprake is van een hoog (verscherpt), dan wel laag (vereenvoudigd) onderzoek risico. Hierbij worden niet langer typen klanten aangewezen ten aanzien waarvan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan.

Wijziging van de begrippen ‘UBO’ en ‘PEP’
Nationale Politieke Prominente Personen, vallen met de implementatie van de nieuwe richtlijn binnen het bereik van de Wwft en dienen tevens geïdentificeerd te worden. Daarnaast wordt het begrip “Uiteindelijk Belanghebbende” (UBO) opgerekt, waardoor de groep van personen die onder het begrip vallen, wordt uitgebreid.

Verplichting om een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie in te richten
De compliancefunctie is onder meer verantwoordelijk voor het melden van ongebruikelijke transacties (FIU-meldingen), het toetsen en - indien nodig - het actualiseren van gedragslijnen, procedures en het treffen van maatregelen. De invulling van de functie hangt af van de aard en omvang van de instelling. 

Verplichting om een onafhankelijke auditfunctie in te richten
De onafhankelijke auditfunctie dient de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de uitoefening van de compliancefunctie te controleren. De intensiteit van de invulling van de auditfunctie dient te worden afgestemd op het risicoprofiel van de instelling. De invulling van de functie hangt tevens af van de aard en omvang van de instelling.

Mazars kan u helpen bij

  • De implementatie van de Wwft in de organisatie. Hierbij kunt u denken aan het opzetten van een beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (inclusief cliëntenonderzoek en het opstellen van gedragslijnen en richtlijnen).
  • Het uitvoeren van een GAP-analyse, waarbij wordt gekeken in hoeverre uw organisatie compliant is met de wijzigingen van de Wwft.
  • Het nader toelichten van specifieke bepalingen.
  • Het opstellen van een risicomatrix. Deze risicomatrix kunt u gebruiken bij de beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme bij het accepteren van nieuwe klanten.
  • Compliance on Demand services: de Wwft vraagt - afhankelijk van de aard en omvang van uw organisatie - om een compliancefunctie in te richten, die door een expert van Mazars - in flexibele vorm - kan worden vervuld.
  • Het verrichten van audits op uw beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de herziening van de Wwft? Neem dan contact op met onze experts op het gebied van Governance, Risk & Internal Control, Michel Kee, (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 02) of Mark de Wit (per e-mail of per telefoon: +31 (0) 88 277 24 85). Zij helpen u graag verder.