Deadlines en wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

17 mei 2021 - Eén van de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd om de Nederlandse economie door de coronacrisis heen te helpen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor deze maatregel naderen enkele belangrijke deadlines en is tevens een verruiming aangekondigd. In dit artikel zullen wij de belangrijkste aandachtspunten nader toelichten.

Vaststelling TVL Q4 2020

Heeft u de TVL Q4 2020 aangevraagd? Dan heeft u wellicht al een vaststellingsverzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen. U geeft hierin de definitieve omzet door over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Hierna wordt de definitieve subsidie vastgesteld en ontvangt u het eventueel resterende deel van de tegemoetkoming. Tijdens deze vaststelling vindt ook de uitkering van het hogere vergoedingspercentage en de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) plaats. U dient de werkelijke omzet vóór 1 juli 2021 door te geven aan de RVO. Doet u dit niet of te laat, dan moet de gehele tegemoetkoming worden terugbetaald.

Aanvraag TVL Q1 2021 MKB-ondernemingen

MKB-ondernemingen kunnen nog tot en met 18 mei 2021 tot 17.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Het subsidiepercentage is voor de TVL Q1 2021 verhoogd tot 85%. Eerder was dit – afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies – nog 50% tot 70%. Ondernemers die de aanvraag voor de TVL Q1 2021 al hebben ingediend, krijgen een extra voorschot.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan dient bij de vaststelling – naast een opgave van de werkelijke omzet van januari 2021 tot en met maart 2021 – extra informatie aangeleverd te worden in de vorm van een accountantsproduct. Welk accountantsproduct u nodig heeft, hangt af van het antwoord op de vraag of uw bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

Aanvraag TVL Q1 2021 Grote ondernemingen

Voor grote ondernemingen is het vanaf 10 mei 2021 tot en met 10 juni 2021 tot 17.00 uur mogelijk om de TVL Q1 2021 aan te vragen. Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 fte in dienst hebben (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen).
  • Een netto omzet hebben van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen kan slechts één aanvraag per groep indienen voor TVL Q1 2021. Eén onderneming (de subsidieaanvrager) vraagt dus TVL aan voor de gehele groep, ontvangt de gehele tegemoetkoming en fungeert bovendien als aanspreekpunt. De hele groep geeft hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager, die dit bevestigt op het aanvraagformulier.

Om te beslissen welke onderneming binnen de groep de subsidieaanvrager moet zijn, dient vastgesteld te worden welke hoofdactiviteit het meest representatief is voor de groep. Hiervoor is relevant met welke activiteit de groep het grootste deel van de omzet in 2019 behaalde. De onderneming die de TVL aanvraagt, moet met een bij die activiteit behorende SBI-code ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een grote onderneming ontvangt een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie. Grote ondernemingen kunnen maximaal een subsidie ontvangen van € 600.000 voor het eerste kwartaal van 2021. Voor een aantal sectoren is extra steun beschikbaar.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Grote ondernemingen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 125.000 of hoger, dienen twee accountantsproducten aan te leveren: één bij de aanvraag en één voor het bepalen van de definitieve tegemoetkoming (de vaststelling).

Als het accountantsproduct niet voor de sluiting van TVL Q1 2021 beschikbaar kan zijn, dan is er een mogelijkheid om het accountantsproduct later aan te leveren bij de RVO. Uw aanvraag wordt dan wel pas in behandeling genomen na ontvangst van het accountantsproduct. De behandeltermijn is vervolgens 13 weken.

Bij de vaststelling dienen grote ondernemingen eveneens opgave van de werkelijke omzet van januari 2021 tot en met maart 2021 te doen.

Meer weten?

Heeft u nog geen aanvraag gedaan en wilt u hierbij hulp van de specialisten van Mazars of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Christina Akker per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 30. Zij helpt u graag verder.