Per 1 januari 2020 differentiatie van de WW-premie. Hoe zit dat precies?

9 juli 2019 - Op 28 mei 2019 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de financiering van de werkloosheidswet per 1 januari 2020 wordt aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. Voor werkgevers is de Wab een ingrijpende verandering.

WW-premiedifferentiatie tot en met 2019 per sector bepaald

De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit moment gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van deze sectoren in. Elke sector heeft een eigen sectorfonds met bijbehorende sectorpremie.

Vanaf 1 januari 2020: premie op basis van soort contract

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt deze methode met ingang van 1 januari 2020. Er gelden dan twee premies: één voor een flexibel contract en één voor een vast contract. De premie voor een flexibel contract zal naar verwachting 5 procentpunt hoger zijn dan de premie voor vaste krachten. Voorbeeld: indien de lage premie 1% bedraagt dan is de hoge premie 6%. Bij een brutoloon van € 2.000 per maand is dat een verschil van € 1.200 per jaar.

Met deze methode is het onder meer de bedoeling om het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Als werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract, zullen zij eerder voor een vast contract kiezen.

De hoofdregel vanaf 1 januari 2020 is dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst. Nulurencontracten en min-max-contracten komen dus niet in aanmerking voor de lagere premie.

Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken, mogen werkgevers het lagere percentage hanteren, ook als er sprake is van een tijdelijk contract. Tevens is bepaald dat het lage percentage wordt herzien als weliswaar sprake is van een contract voor onbepaalde tijd (dat geen oproepcontract is), maar:

  • het dienstverband binnen twee maanden na aanvang eindigt
  • de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond heeft gekregen dan contractueel voor dat jaar was overeengekomen (dit geldt niet als in de arbeidsovereenkomst 35 diensturen of meer per week zijn overeengekomen)

Voorwaarden

Werkgevers moeten voor werknemers voor wie zij de lage premie afdragen een kopie van de desbetreffende arbeidsovereenkomsten opnemen in de salarisadministratie. Bovendien moeten werkgevers het soort contract vanaf 1 januari 2020 op de loonstrook van de werknemer vermelden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal er een correctie toepassing hoge premie met terugwerkende kracht worden opgelegd.

Zorg ervoor dat u in alle gevallen een kopie van de arbeidsovereenkomst in uw eigen personeel- en salarisadministratie op locatie aanwezig heeft. Heeft u geen schriftelijke overeenkomsten in het verleden opgesteld, en wenst u support bij het opstellen hiervan? Neem dan direct contact op met uw contactpersoon van Mazars.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) de Wab of wat de Wab verder nog voor aanpassingen geeft? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.