Eindejaarstips 2021: (Vermogende) Particulieren

2022 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Optimale benutting van de (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen en/of tarieven

  • Door te schenken vermindert uw vermogen en kunt u optimaal gebruikmaken van vrijstellingen en progressieve tarieven voor de schenkbelasting. Jaarlijks kan er € 6.604 (2021) / € 5.677 (2022) belastingvrij worden geschonken aan kinderen. In alle andere gevallen kan er € 3.224 (2021) / € 2.274 (2022) belastingvrij worden geschonken.
  • Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt onder voorwaarden een eenmalige schenkbelastingvrijstelling van € 26.881 (2021) / € 27.231 (2022). Verder geldt onder voorwaarden een schenkbelastingvrijstelling (voor eenieder) van € 105.302 (2021) / € 106.671 (2022) indien het bedrag een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft. 
  • Het meerdere is tot een belastbare verkrijging van € 128.751 (2021) / € 130.425 (2022) belast tegen 10% (verkrijging door partner of kinderen), 18% (verkrijging door kleinkinderen) of 30% (verkrijging door anderen) en daarboven tegen 20% (verkrijging door partner of kinderen), 36% (verkrijging door kleinkinderen) of 40% (verkrijging door anderen).

Wij informeren u graag over een bij uw situatie passende schenkingsronde in 2021 alsmede over de voorwaarden voor een beroep op eenmalig verhoogde vrijstellingen.

Schenkingen via notariële schuldigerkenning

Door te schenken via een zogenoemde notariële schuldigerkenning kan het liquiditeitsbeslag worden beperkt. Het geschonken bedrag wordt als het ware onmiddellijk teruggeleend van de verkrijger. Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker om fiscale redenen verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de verkrijger. Deze rente moet jaarlijks daadwerkelijk worden betaald. Gunstig effect hiervan is dat de verplichte jaarlijkse rentebetaling feitelijk een schenkbelastingvrije vermogensoverheveling vormt. Uiteraard dient bij sommigen onder meer rekening te worden gehouden met het liquiditeitsbeslag van de jaarlijkse levenslange renteverplichting alsmede de druk die dit (ook in een latere levensfase) kan leggen op de vermogenspositie van de schenker. Graag adviseren wij u over een passende schenkingsplanning.  

“Administratie” afgelopen jaar bijwerken

Indien in de huwelijkse voorwaarden een zogenoemd periodiek verrekenbeding is opgenomen, is het raadzaam om dit tijdig uit te (laten) voeren. Op basis van een periodiek verrekenbeding dienen echtgenoten de inkomsten die in het verstreken jaar zijn gespaard met elkaar volgens afspraak te verrekenen. Het eind van het jaar / begin van volgend jaar is een geschikt moment om de uiteindelijke financiële balans op te maken. In de praktijk blijkt vaak dat echtgenoten tijdens het huwelijk geen uitvoering geven aan een periodiek verrekenbeding. In dat geval is het raadzaam tot een opschoning te komen.

Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de verkrijger. Om te voorkomen dat de schenker het genot heeft behouden van schuldig erkende bedragen is het van belang dat de verschuldigde rente daadwerkelijk wordt betaald. Het eind van het jaar is een passend moment om deze schenkingsrente te voldoen.

Mogelijke versobering of afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar vrezen familiebedrijven een mogelijke versobering of afschaffing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Enkele partijen willen de bedrijfsopvolgingsregeling, die uitgaat van een voorwaardelijke vrijstelling in de erf- en schenkbelasting bij overheveling van ondernemingsvermogen, versoberen of zelfs afschaffen.

Gezien de ontwikkelingen rond bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zal afgewacht moeten worden of er daadwerkelijk sprake zal zijn van versobering of zelfs afschaffing. Indien overwogen wordt het (familie)bedrijf over te dragen, is het in ieder geval passend deze discussie mee te nemen in uw strategische overwegingen. U kunt meer lezen over dit onderwerp in ons eerder gepubliceerd artikel. 

UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)

Op grond van de Europese regelgeving is Nederland verplicht om een UBO-register in te stellen. Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf 27 september 2020 zijn diverse organisaties (“registratieplichtigen”) verplicht om een aantal persoonlijke gegevens over hun UBO’s in te winnen en deze te registreren in het UBO-register.

Wanneer een Nederlandse registratieplichtige entiteit voor het eerst in het handelsregister wordt opgenomen, moeten alle UBO’s worden geregistreerd. Nederlandse registratieplichtige entiteiten die op 27 september 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister, hebben achttien maanden de tijd na inwerkingtreding van het UBO-register om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren. Uiterlijk 27 maart 2022 dienen zij aldus aan hun registratieplicht te hebben voldaan. Nu deze datum nadert is het raadzaam om te bezien of inmiddels aan de registratieverplichting is voldaan. U kunt meer lezen over dit onderwerp in ons eerder gepubliceerd artikel. 

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Het wetsvoorstel waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 oktober 2021 besloten in te stemmen met het verzoek van de staatssecretaris van Financiën om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorlopig aan te houden. In de ogen van het kabinet is het namelijk wenselijk om dit wetsvoorstel te betrekken bij de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen (mogelijk in de formatie).

Ondanks dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wordt aangehouden, is het raadzaam om als aanmerkelijkbelanghouder de schuldpositie bij de eigen vennootschap te bezien. Schuldreductie kan ook vanuit de vermogenspositie in privé passend zijn. U kunt meer lezen over dit onderwerp in ons eerder gepubliceerd artikel

Meer informatie?

Graag bezien wij uw maatwerkadvisering richting het einde van het jaar 2021. Wilt u meer informatie over de eindejaarstips? Neem dan contact op met Sanne Jansen per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 12 08 of met Mike Vrijmoed per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 10 12. Zij helpen u graag.