Eindejaarstips 2021: Btw & Douane

2022 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Aftrekbeperking personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken (‘BUA’)

Als u gedurende 2021 de btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsvoorzieningen in aftrek heeft gebracht, moet er daarna jaarlijks worden getoetst of de aftrek daadwerkelijk in stand kan blijven. Er is namelijk sprake van een drempelbedrag. Indien u één of meer personeelsleden (of derden) voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft “bevoordeeld”, kan de btw achteraf niet meer in aftrek worden gebracht.

Btw-aftrek thuiswerkvoorzieningen

Vanwege Covid-19 voorzien werkgevers hun werknemers dikwijls in thuiswerkbenodigdheden. Hoewel de btw op de aankoopprijs van dergelijke voorzieningen in principe niet aftrekbaar is (zie BUA), kan onder omstandigheden toch worden toegekomen aan btw-aftrek. Mocht u de btw op dergelijke kosten hebben afgetrokken of voornemens zijn dat te doen, dan is het raadzaam om dit vooraf door een btw-specialist te laten toetsen.  

Correctie privégebruik auto van de zaak

Werkgevers stellen in veel gevallen een leaseauto ter beschikking aan hun werknemers. In principe hebben werkgevers volledig recht op aftrek van voorbelasting ten aanzien van leaseautokosten. Hierbij is veelal wel een eindejaarcorrectie verplicht van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto in rubriek 1d van de btw-aangifte.

Let op: woon-werkverkeer is voor de btw ook privé, in tegenstelling tot de loonbelasting. Ook bij een verklaring ‘geen privégebruik’ voor de loonbelasting kan een btw-correctie derhalve niet worden uitgesloten. Bovendien geldt dan ook geen 500km-grens zoals in de loonbelasting wel het geval is.

Btw-aftrekcorrectie bij (deels) btw-vrijgestelde ondernemers

Jaarlijks dienen klanten een pro rata percentage vast te stellen indien zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste prestaties worden verricht. Mocht dit percentage afwijken van het oorspronkelijk afgetrokken percentage aan voorbelasting, dan moet er een eindejaarcorrectie te worden doorgevoerd. Daarnaast dient te worden getoetst of herziening van voorbelasting op investeringsgoederen nodig is.

Mocht het pro rata percentage lager zijn dan 90%, dan kan dit gevolgen hebben als er is gekozen voor een met btw belaste verhuur van één of meerdere onroerende zaken.

Terugvragen buitenlandse btw

Wanneer er buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, kan de btw niet in de Nederlandse btw-aangifte worden teruggevraagd. In plaats daarvan moet een btw-teruggaafverzoek bij de Nederlandse fiscus worden ingediend. Teruggaafverzoeken ten aanzien van btw die in rekening is gebracht gedurende 2021 dienen uiterlijk 30 september 2022 te zijn ingediend.

E-commerce regeling

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de regels voor afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten gewijzigd. Na overschrijding van een omzetdrempel van € 10.000 dient de leverancier btw te voldoen in het land van aankomst van de goederen. Voor de toetsing van de omzetdrempel van € 10.000 moet alle omzet in een jaar worden meegenomen die is behaald met onder andere afstandsverkopen (d.w.z. geen drempel per lidstaat zoals voorheen het geval was). Ook bepaalde diensten aan particulieren vallen onder deze regeling. Ter vermindering van de administratieve lasten, kan de leverancier van het één-loket-systeem (OSS) gebruikmaken.

Oninbare vorderingen

Het jaareinde is tevens een geschikt moment om de uitstaande vorderingen op (mogelijke) oninbaarheid te inventariseren. U kunt de btw op oninbare vorderingen terugvragen via de btw-aangifte zodra zeker is dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk niet meer zullen worden betaald. In elk geval worden vorderingen voor de btw geacht oninbaar te zijn na het verstrijken van één jaar na de uiterste betaaldatum van de desbetreffende vordering. Het is belangrijk om deze termijn actief te monitoren zodat de btw tijdig kan worden teruggevraagd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Ronald Plat per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 16 of met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpen u graag verder.