Eindejaarstips 2021: Mkb bedrijven

2022 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Mkb-bedrijven

Speel in op de veranderende aftrekbeperkingen in box 1
In 2022 blijven de tarieven in box 1 bijna vrijwel gelijk aan 2021. Volgend jaar heeft u echter minder profijt van de meeste aftrekposten indien uw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en u aftrekposten (gedeeltelijk) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. In 2022 wordt het maximale aftrekpercentage namelijk verder afgebouwd naar 40% (2021: 43%).
Door aftrekposten zoveel als mogelijk in de tijd naar voren te halen, kunt u op deze verlaging inspelen. Hierbij kunt u denken aan het doen van giften voor het einde van het jaar. Een ander voorbeeld is het clusteren van zorgkosten waarbij u, indien u boven de drempel van de zorgkosten uitkomt, in 2021 nog een hoge zorgkostenrekening (bijvoorbeeld tandarts) voldoet.

Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan
Enkele heffingskortingen kunnen nog maar beperkt uitbetaald worden aan uw fiscaal partner. Het gaat hierbij om de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor partners geboren vóór 1 januari 1963 is de beperking van de uitbetaling van de algemene heffingskorting niet van toepassing. U kunt voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan door box 2 inkomsten uit bijvoorbeeld dividend of box 3 inkomen bij uw partner te laten belasten.

Voorkom verliesverdamping
Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe verliesverrekeningsregels voor de vennootschapsbelasting. Het is dan mogelijk om verliezen tot een maximaal bedrag van € 1 miljoen voor onbepaalde tijd voorwaarts te verrekenen. Boven dat bedrag kan het verlies slechts worden verrekend met 50% van de resterende fiscale winst van dat jaar. Verrekenbare verliezen uit boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 mogen onbeperkt in de tijd worden verrekend met toekomstige winsten.

Als in 2021 een verrekenbaar verlies dreigt te verdampen, bekijk dan of het mogelijk is dit te voorkomen, bijvoorbeeld door stille reserves te benutten.

Lees meer over de verliesverrekening in dit artikel.

Optimaliseer uw box 3-positie
Ten aanzien van niet of beperkt renderend privévermogen kan het fiscaal voordeliger zijn het in te brengen in een vennootschap die u reeds bezit of die u speciaal voor dit doel opricht (spaar bv). De belastingheffing over dit vermogen in box 3 kan daarmee worden vermeden, terwijl daarvoor geen of slechts beperkte andere belastingheffing in de plaats komt.

Beoordeel uw salaris
Als u directeur-aandeelhouder van een bv bent, is het raadzaam periodiek te beoordelen of uw salaris voldoet aan de vereisten van het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’. Uw salaris dient ten minste gelijk te zijn aan het hoogste van de hierna te omschrijven bedragen:

  • 75% van het loon van iemand met de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van een andere werknemer (binnen de groep, indien van toepassing)
  • € 47.000

 Er zijn uitzonderingen mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw adviseur bij Mazars.

Leg leningsovereenkomsten met uw bv schriftelijk vast
Zorg ervoor dat er een schriftelijke vastlegging is van de leenverhoudingen met uw vennootschap (lening of rekening-courant). Meer in het algemeen geldt dat voor alle overeenkomsten die u met uw bv heeft of die tussen uw bv’s onderling zijn aangegaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.