Eindejaarstips 2022: Btw & douane

2023 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rij gezet.

Aftrekbeperking personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken (“BUA”)

Als u gedurende 2022 de btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsvoorzieningen in aftrek heeft gebracht, moet er daarna jaarlijks worden getoetst of de aftrek daadwerkelijk in stand kan blijven. Er is namelijk sprake van een drempelbedrag. Indien u één of meer personeelsleden (of relaties) voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft “bevoordeeld”, kan de btw achteraf niet meer in aftrek worden gebracht en is een correctie nodig. Hierbij geldt een afzonderlijke berekening voor eten en drinken voor personeel.

Correctie privégebruik auto van de zaak

Indien u een leaseauto ter beschikking stelt aan uw werknemers en de auto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, is een eindejaarcorrectie verplicht in de laatste btw-aangifte van het jaar. Hiervoor kan een forfait van 2,7% (of in specifieke gevallen 1,5%) worden gebruikt.  

Let op: woon-werkverkeer is voor de btw ook privé, in tegenstelling tot de loonbelasting. Ook bij een verklaring ‘geen privégebruik’ voor de loonbelasting kan een btw-correctie derhalve niet worden uitgesloten. Bovendien geldt ook geen 500km-grens zoals in de loonbelasting wel het geval is.

Btw-aftrekcorrectie bij (deels) btw-vrijgestelde ondernemers

Jaarlijks dient u een pro rata percentage vast te stellen indien zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste prestaties worden verricht. Mocht dit percentage afwijken van het oorspronkelijk afgetrokken percentage aan voorbelasting, dan moet er een eindejaarcorrectie worden doorgevoerd. Daarnaast dient te worden getoetst of herziening van voorbelasting op investeringsgoederen nodig is.

Mocht het pro rata percentage lager zijn dan 90%, dan kan dit eveneens gevolgen hebben indien is gekozen voor een met btw belaste verhuur van een of meerdere onroerende zaken.

Terugvragen buitenlandse btw (EU)

Wanneer er buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, kan de btw niet in de Nederlandse btw-aangifte worden teruggevraagd. In plaats daarvan kan een btw-teruggaafverzoek bij de Nederlandse fiscus worden ingediend om de EU btw onder voorwaarden terug te vragen. Teruggaafverzoeken ten aanzien van btw die in rekening is gebracht gedurende 2022, dienen uiterlijk 30 september 2023 te zijn ingediend. Het is daarom raadzaam om te inventariseren of buitenlandse btw is betaald in 2022 en of deze btw kan worden teruggevraagd.  

E-commerce regeling

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de regels voor afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten gewijzigd. Na overschrijding van een omzetdrempel van € 10.000 dient de leverancier btw te voldoen in het land van aankomst van de goederen. Voor de toetsing van de omzetdrempel van € 10.000 moet alle omzet in een jaar worden meegenomen die is behaald met onder andere afstandsverkopen (d.w.z. geen drempel per lidstaat zoals voorheen het geval was). Ook bepaalde diensten aan particulieren vallen onder deze regeling. Ter vermindering van de administratieve lasten, kan de leverancier van het één-loket-systeem (OSS) gebruik maken.

Oninbare vorderingen

Het jaareinde is een geschikt moment om de uitstaande vorderingen op (mogelijke) oninbaarheid te inventariseren. De btw op oninbare vorderingen kan worden teruggevraagd via de btw-aangifte zodra zeker is dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk niet meer zullen worden betaald. In elk geval worden vorderingen voor de btw geacht oninbaar te zijn na het verstrijken van één jaar na de uiterste betaaldatum van de desbetreffende vordering. Het is belangrijk om deze termijn actief te monitoren, zodat de btw tijdig kan worden teruggevraagd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Ronald Plat per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 16 of met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpen u graag verder.