Eindejaarstips 2022: Internationaal zakendoen

2023 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rij gezet.

Heroverweeg fiscale eenheid

Per 1 januari 2023 wordt het opstaptarief naar verwachting verhoogd van 15% naar 19%. Daarnaast wordt de eerste schijfgrens naar verwachting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000, waardoor belastbare resultaten eerder worden belast tegen het hoge vennootschapsbelastingtarief (naar verwachting 25,8%). In voorgaande jaren kon het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid te verbreken om meerdere malen gebruik te kunnen maken van het opstaptarief. Met de aanpassingen vanaf 1 januari 2023 wordt dit voordeel beperkt. Derhalve kan het interessant zijn om toepassing van de fiscale eenheid te heroverwegen. Let op, een fiscale eenheid kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Indien een maatschappij in de loop van haar boekjaar deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid en deze fiscale eenheid ten aanzien van die maatschappij nog in hetzelfde boekjaar eindigt, wordt voor de tussenliggende periode ten aanzien van die maatschappij geacht geen fiscale eenheid tot stand te zijn gekomen. Maatschappijen die in de loop van het boekjaar zijn gevoegd, kunnen dus nog tot het einde van het boekjaar indachtig de inmiddels bekende resultaten overwegen of de fiscale eenheid, mede gelet op het tariefopstapje of andere regelingen, achteraf bezien wel gewenst is.

Afschaffing van de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting

Bij betaling van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in één keer, verkrijgt een belastingplichtige in bepaalde gevallen een betalingskorting. Eerder dit jaar heeft het kabinet aangegeven per 1 januari 2023 de betalingskorting af te willen schaffen in de vennootschapsbelasting. Alhoewel dit niet was opgenomen in het Belastingplan 2023, is de verwachting dat de afschaffing van de betalingskorting per 1 januari 2023 zal worden doorgevoerd.

DAC7

Dit wetsvoorstel ziet op de automatische informatie-uitwisseling voor exploitanten van digitale platforms. Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht de gegevens over verkopers die gebruikmaken van deze platformen te verzamelen en te registreren. Vanaf 2024 zijn digitale platformen voor het eerst verplicht om deze gegevens te rapporteren aan de belastingautoriteiten over het kalenderjaar 2023. De nationale belastingautoriteiten wisselen vervolgens deze gegevens automatisch uit met de andere EU-lidstaten.

Houd alvast rekening met het wetsvoorstel om misbruik van ‘brievenbusvennootschappen’ tegen te gaan

De Europese Commissie heeft in december 2021 een voorstel uitgebracht om misbruik van lege entiteiten (‘brievenbusvennootschappen’) voor oneigenlijke belastingdoeleinden tegen te gaan. De kern van het voorstel is dat dergelijke lege entiteiten, ongeacht de juridische rechtsvorm, niet meer in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen uit belastingverdragen en het Europese recht.

Indien de Europese lidstaten deze richtlijn aannemen en implementeren in de nationale wetgeving, gaan deze regels naar verwachting in op 1 januari 2024. De richtlijn kent echter een terugkijkperiode van twee jaar. Dat heeft als gevolg dat de feiten en omstandigheden in 2022 en 2023 ook van belang zijn bij het beoordelen of de maatregelen van toepassing zijn. Ter volledigheid wordt nog opgemerkt dat het Europees Parlement heeft voorgesteld om de inwerkingtredingsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2025 met een terugkijkperiode vanaf 1 januari 2023.

Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap te laten vervallen. Dit heeft tot gevolg dat alle bestaande open commanditaire vennootschappen als fiscaal transparant worden aangemerkt. De bezittingen en schulden van de fiscaal transparante commanditaire vennootschap worden daardoor direct toegerekend aan de commanditaire vennoten naar rato van ieders gerechtigdheid.

De voorgenomen aanpassingen in het fiscale kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen waren aanvankelijk voorzien om deel uit te maken van het Belastingplan 2022. Gelet op de vele inhoudelijke reacties tijdens de internetconsultatie is de aanbieding van dit wetsvoorstel echter doorgeschoven naar het derde kwartaal van 2023.

Conditionele bronbelasting op dividenduitkeringen vanaf 2024

Op grond van de Wet bronbelasting 2021 wordt een bronbelasting geheven ten laste van lichamen in een laagbelastend land (<9% winstbelastingtarief) en in misbruiksituaties. Per 1 januari 2024 wordt deze wet uitgebreid, zodat ook dividenduitkeringen aan lichamen in een laagbelastend land en in misbruiksituaties worden belast met Nederlandse bronbelasting. De doelstelling van deze uitbreiding is het zoveel mogelijk aan banden leggen van dividendstromen vanuit Nederland naar laagbelastende landen. Het tarief van de bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting.

Country-by-Country Reporting vanaf 2024

De EU heeft een richtlijn gepubliceerd inzake het publiceren van Country-by-Country Reporting gegevens, ook wel bekend als ‘Public CbCR’. De richtlijn heeft tot gevolg dat bedrijven, waarbij de geconsolideerde wereldwijde omzet over twee opeenvolgende boekjaren € 750 miljoen overschrijdt, een overzicht moeten openbaren waarin onder andere de totale winsten en de betaalde winstbelasting worden opgenomen. De richtlijn dient uiterlijk op 22 juni 2023 in de nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn en zal van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 22 juni 2024.

Aanpassing van het FBI-regime

Per 1 januari 2024 wil het kabinet een maatregel introduceren in de vennootschapsbelasting waardoor fiscale-beleggingsinstellingen (FBI’s) niet meer direct in onroerend goed mogen beleggen. Op dit moment zijn de winsten van FBI’s belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0%.

Het gevolg van de maatregel is dat de winst van FBI’s die in onroerend goed beleggen, worden belast tegen het normale vennootschapsbelastingtarief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Arno van der Wijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 33 of met Anke van Gastel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 51. Zij helpen u graag verder.