Eindejaarstips 2022: Loonheffingen & Global mobility

2023 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Werkkostenregeling

Het einde van het jaar is in zicht en dat brengt met zich mee dat het tijd is om te beoordelen of de eindheffing van 80% toegepast dient te worden in uw organisatie. Daarnaast willen wij u attenderen op het feit dat de werkkostenregeling in 2023 voor de loonsom tot € 400.000 3% bedraagt. Voor de loonsom boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,18%. Voor meer informatie en tips verwijzen u naar dit artikel.

Kennismigranten en 30%-regeling

Als werkgever is het mogelijk om een kennismigrant uit een niet-Europees land in dienst te hebben. Voor deze kennismigrant geldt een salariscriterium om te voldoen aan de kennismigrantenregeling. Daarnaast kan de werkgever ook werknemers in dienst hebben die gebruik maken van de 30%-regeling. Ook voor deze regeling geldt een salariscriterium. Het is van belang om voor het einde van het jaar inzichtelijk te hebben of de geldende salariscriteria worden behaald en of u nog extra betalingen moet verrichten om aan het minimumsalaris te voldoen. Meer over deze regelingen en salariscriteria kunt u teruglezen in dit artikel.

Beperking 30%-regeling 

Voor bepaalde werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat hun werkgever bepaalde extra kosten onbelast mag vergoeden (gerichte vrijstelling), vanwege het tijdelijk werken en verblijven in Nederland. Deze extra kosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed, maar het is onder voorwaarden ook mogelijk om hiervoor toepassing van de zogenoemde 30%-regeling aan te vragen bij de Belastingdienst. Met toepassing van de 30%-regeling kan een werkgever maximaal 30% van het ‘loon’ onbelast vergoeden zonder nadere onderbouwing van de kosten. 

Het loon waarover de 30%-regeling kan worden toegepast is momenteel niet gemaximeerd. Dit gaat met de voorgestelde plannen echter veranderen. De 30%-regeling zal worden beperkt tot de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de Wet normering topinkomens (WNT-norm). In 2022 bedraagt deze WNT-norm € 216.000 op jaarbasis. Door hierbij aan te sluiten mag binnen de 30%-regeling maximaal € 64.800 (30% van € 216.000) onbelast worden vergoed. Mocht dat in een individueel geval niet toereikend zijn, dan kan men in plaats van de 30%-regeling nog steeds zonder maximering de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten onbelast vergoed krijgen. 

Om te voorkomen dat afwisselend de 30%-regeling wordt toegepast en daadwerkelijke kosten worden vergoed, dient vanaf 2023 een expliciete keuze te worden gemaakt tussen beide regelingen. De keuze geldt per kalenderjaar.  

Beoogd is dat de aftoppingsmaatregel per 1 januari 2024 in werking treedt. Voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 wordt toegepast, geldt dat de aftopping in werking treedt vanaf 1 januari 2026. 

Wetsvoorstel aandelenopties

Met ingang van 1 januari 2023 zal dit wetsvoorstel, naar verwachting, in werking treden. Op grond van dit wetsvoorstel komt er een keuzemoment voor het in de loonheffingen betrekken van het belastbaar voordeel in verband met aandelenopties. Een werknemer kan kiezen voor heffing op het moment van uitoefenen van de opties (de huidige regeling), of heffing op het moment van verhandelbaar worden van de aandelen. De keuze wordt mogelijk gemaakt om te voorkomen dat werknemers in geldproblemen komen door de uitoefening van aandelenopties. Mocht u aandelenopties hebben toegekend aan werknemers of mocht u plannen hebben om deze toe te kennen aan uw werknemers, dan adviseren wij u graag over de gevolgen voor de loonheffingen en de voor- en nadelen van de keuzemogelijkheid.

Wijziging in gebruikelijk loonregeling per 2023

In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de doelmatigheidsmarge bij het vaststellen van het gebruikelijk loon dat een DGA moet krijgen en belast moet worden met ingang van 2023 zal worden afgeschaft.

Gebruikelijk loon

De belastingplichtige die arbeid verricht voor een vennootschap waarin diegene (of diens partner) een aanmerkelijk belang houdt, wordt geacht een ‘gebruikelijk’ loon te ontvangen (dat belast moet worden).

Het gebruikelijk loon wordt op grond van het Belastingplan in 2023 ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meest verdienende werknemer binnen de vennootschap en een verbonden vennootschap;
  • Het wettelijk vastgestelde bedrag van € 51.000.

Indien aannemelijk wordt gemaakt door de inhoudingsplichtige dat het hoogste van de voornoemde drie bedragen hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Afschaffing doelmatigheidsmarge

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon dient dus veelal het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking gebruikt te worden. Op dit moment kan het loon op minimaal 75% hiervan worden vastgesteld. Het verschil van 25% is de doelmatigheidsmarge. Eerder werd aangegeven dat de doelmatigheidsmarge zou worden verlaagd naar 15%, maar deze zal op grond van het Belastingplan met ingang van 2023 volledig worden afgeschaft. Hierdoor zal over het algemeen het gebruikelijk loon hoger moeten worden vastgesteld, zeker voor diegene die het loon heeft vastgesteld met toepassing van de doelmatigheidsmarge. 

Wij adviseren om de hoogte van het gebruikelijk loon van een DGA de komende tijd goed te beoordelen en daar waar nodig bij te stellen met ingang van 1 januari 2023.

Beloning bestuurders

Op grond van de Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is het heffingsrecht over bestuurdersbeloningen toegewezen aan de staat waar de vennootschap is gevestigd, ongeacht of de werkzaamheden feitelijk in die betreffende staat worden verricht. Wijze van voorkoming dubbele belasting is in veel verdragen op basis van verrekening methode (d.w.z. verrekening van de in het buitenland geheven belasting).De staatssecretaris van Financiën heeft echter in een besluit aangegeven dat onder voorwaarden de Nederlandse voorkoming van dubbele belasting voor bestuurders op verzoek via de vrijstellingsmethode mag verlopen. Dat wil zeggen: een korting op de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting in de verhouding buitenlands inkomen / wereldinkomen.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode kan worden toegepast:

  • In zoverre de beloning in de andere staat in de belastingheffing is betrokken, én
  • In vergelijking met werknemers in diezelfde staat geen sprake is van een bijzonder, begunstigend belastingregime voor de beloning.

Dit besluit wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken. Dit zal voor veel situaties betekenen dat bestuurders in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting geconfronteerd kunnen worden met het feit dat er extra belasting wordt geheven over de bestuurdersbeloning. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij verwijzen u naar dit artikel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 16 15 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.