Eindejaarstips 2022: Mkb bedrijven

2023 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Speel in op de veranderende aftrekbeperkingen in box 1

In 2023 blijven de tarieven in box 1 bijna vrijwel gelijk aan 2022. Volgend jaar heeft u echter minder profijt van de meeste aftrekposten indien uw inkomen meer dan € 73.031 bedraagt en u aftrekposten (gedeeltelijk) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. In 2022 wordt het maximale aftrekpercentage namelijk verder afgebouwd naar 36,93% (2022: 40%).

Door aftrekposten zoveel als mogelijk in de tijd naar voren te halen, kunt u op deze verlaging inspelen. Hierbij kunt u denken aan het doen van giften voor het einde van het jaar. Een ander voorbeeld is het clusteren van zorgkosten waarbij u, indien u boven de drempel van de zorgkosten uitkomt, in 2022 nog een hoge zorgkostenrekening (bijvoorbeeld tandarts) voldoet.

Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Enkele heffingskortingen kunnen nog maar beperkt uitbetaald worden aan uw fiscaal partner. Het gaat hierbij om de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor partners geboren vóór 1 januari 1963 is de beperking van de uitbetaling van de algemene heffingskorting niet van toepassing. U kunt voorkomen dat de heffingskortingen verloren gaan door box 2 inkomsten uit bijvoorbeeld dividend of box 3 inkomen bij uw partner te laten belasten.

Voorkom verliesverdamping

Als in 2021 een verrekenbaar verlies dreigt te verdampen, bekijk dan of het mogelijk is verliesverdamping te voorkomen, bijvoorbeeld door stille reserves te benutten.

Optimaliseer uw box 3-positie

Ten aanzien van niet of beperkt renderend privévermogen kan het fiscaal voordeliger zijn het in te brengen in een vennootschap die u reeds bezit of die u speciaal voor dit doel opricht (spaar bv). De belastingheffing over dit vermogen in box 3 kan daarmee worden vermeden, terwijl daarvoor geen of slechts beperkte andere belastingheffing in de plaats komt.

Als gevolg van het Kerstarrest (bekijk ons eerdere artikel) wordt er tegenwoordig uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen in plaats van een fictieve verdeling waar voorheen van werd uitgegaan. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van fictieve rendementen die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen.

Verbreek de fiscale eenheid

In 2023 is het tarief van de vennootschapsbelasting 19% over de eerste € 200.000 aan winst en 25,8% over het meerdere. Door een fiscale eenheid te verbreken of een bestaande vennootschap te splitsen kan meerdere keren van de eerste tariefschijf worden geprofiteerd als het gezamenlijke winstniveau meer dan € 200.000 bedraagt. Het is raadzaam om zorgvuldig te kijken of het verbreken van de fiscale eenheid of een (op)splitsing wel mogelijk is zonder dat hierdoor belastingheffing wordt opgeroepen. De individuele omstandigheden zijn hiervoor bepalend.

Beoordeel uw salaris

Als u directeur-aandeelhouder van een bv bent, moet het salaris momenteel voldoen aan de ‘gebruikelijk loon’ vereisten. Uw salaris dient ten minste gelijk te zijn aan het hoogste van de hierna te omschreven bedragen:

  • 75% van het loon van iemand met de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van een andere werknemer (binnen de groep, indien van toepassing);
  • € 47.000.

Per 1 januari 2023 zal de doelmatigheidsmarge van 75% naar 100% verhoogd worden. Hierdoor zal het loon veelal hoger worden vastgesteld.

Leg leningsovereenkomsten met uw bv schriftelijk vast

Zorg ervoor dat er een schriftelijke vastlegging is van de leenverhoudingen met uw vennootschap (lening of rekening-courant). Meer in het algemeen geldt dat voor alle overeenkomsten die u met uw bv heeft of die tussen uw bv’s onderling zijn aangegaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.