Ervaringen met de NOW- en TVL-regeling

20 juni 2022 - Tijdens de coronacrisis zijn ondernemingen financieel geholpen door middel van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De afwikkeling van deze regelingen leidt tot de nodige vragen en discussies. Wij kunnen u hierbij helpen. In dit artikel delen wij enkele ervaringen over de regelingen. Mogelijk zijn deze ook voor u nuttig.

NOW – bezwaar incidentele loonbetalingen in referentiemaand

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de mogelijkheid om in bezwaar te gaan wanneer u NOW 1 moet terugbetalen. Dit is het geval wanneer er daling van de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 is ten opzichte van de maand januari én dit komt door incidentele loonbetalingen in die loonsom van januari.

Inmiddels hebben wij voor verschillende klanten met succes bezwaar ingediend tegen de beslissing van het UWV en kon de terugbetalingsverplichting beperkt of zelfs helemaal teruggedraaid worden. Bezwaar is bijvoorbeeld mogelijk als in de maand januari eenmalige vergoedingen zijn betaald aan werknemers die uit dienst zijn gegaan (denk aan een eindafrekening) of als de jaarlijkse bonus in januari is betaald.

Helaas is het zonder bezwaar aan te tekenen niet mogelijk dat het UWV al bij de afhandeling rekening houdt met dit soort incidentele betalingen en is het noodzakelijk om daar een bezwaarschrift voor in te dienen en het UWV daarin te overtuigen dat de eindafrekening anders moet zijn. Dit moet u goed onderbouwen met “objectief verifieerbare gegevens” uit de loonadministratie. Deze werkwijze is inmiddels ook bevestigd door verschillende rechters; alleen in de bezwaarfase kan maatwerk geleverd worden.

Het effect van een daling van de loonsom is groot. Elke euro minder loonsom levert een daling van één euro van de NOW op. Het omzetverliespercentage wordt namelijk niet in deze berekening meegenomen. Daardoor is het verlagingsbedrag als gevolg van een loonsomdaling vaak hoger dan de werkgever had verwacht.

Een andere vraag is hoe rekening gehouden moet worden met een daling van de loonsom als gevolg van de beëindiging van een dienstverband vóór de uitbraak van de pandemie. Stel dat een werknemer zijn dienstverband in januari opzegt en per 29 februari 2020 uit dienst gaat (dus voor de echte uitbraak van de coronapandemie), dan leidt dit automatisch tot een daling van loonsom in de periode maart tot en met mei ten opzichte van de referentiemaand januari, terwijl dit niets te maken heeft met corona. Het is de vraag of deze korting als gevolg van de loonsomdaling redelijk is en in lijn met de geest van de regeling.

Het is duidelijk dat dit soort situaties leiden tot teruggaaf van de NOW-subsidie en de enige mogelijkheid die dan resteert, is om in bezwaar te gaan en om maatwerk te vragen bij het UWV (of uiteindelijk de rechter). In een recente uitspraak heeft een rechtbank dit punt al onderkend en verwezen naar het UWV voor een nadere overweging.

NOW en uitzendbureaus

Het is aan te raden om de afrekening bij uitzendbureaus specifiek te controleren op de juiste loonsom. Dat heeft een aantal redenen. Allereerst omdat bij uitzendbureaus in de regel vaker correctieberichten op de loonaangiften worden ingediend en de NOW-regeling bepaalt dat alleen rekening wordt gehouden met loonaangiften (inclusief correcties daarop) die zijn ingediend op de peildatum. Bij NOW 1 is dat bijvoorbeeld 19 juli 2020. Als een loonaangifte op een later moment wordt gecorrigeerd, dan houdt het UWV daar alleen rekening mee als dat in het nadeel van de werkgever is (en niet in zijn voordeel, bijvoorbeeld in de situatie dat de loonsom in de driemaands periode hoger wordt door de ingediende correcties).

Een ander aandachtspunt is dat uitzendbureaus vaak een vierwekenperiode hanteren als aangiftetijdvak en daarom gerekend moet worden met de factor 1,0833.

Ook moet er gelet worden op de betaling van de vakantiebijslag. Als een uitzendbureau arbeidsmigranten als werknemer heeft is het mogelijk om op basis van de cao de vakantiebijslag periodiek uit te betalen (en niet eens per jaar). Als dat aan de orde is moet de loonsom gecorrigeerd worden met de factor 0,926.

Betalingsregeling

Als u bezwaar aantekent, dan betekent dit nog niet dat u het terug te vorderen bedrag niet hoeft terug te betalen. Het UWV verleent geen volledige uitstel van betaling totdat op het bezwaar beslist is, maar het is wel mogelijk om een betalingsregeling met het UWV af te spreken (tot maximaal vijf jaar waarbij het bedrag in zestig maandelijkse termijnen kan worden betaald). Als het bezwaar gegrond wordt verklaard wordt het teveel terugbetaalde bedrag weer overgemaakt door het UWV aan de onderneming.

NOW 1 tot en met NOW 8 (en de verschillen)

Er zijn acht tranches geweest van de NOW-regeling. Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat deze regeling op specifieke punten van elkaar verschillen. Op deze website vindt u een mooi overzicht van de belangrijkste verschillen, zoals de referentiemaand van de loonsom, het opslagpercentage van de werkgeverslasten, de maximale tegemoetkoming, het maximale loonbedrag per werknemer, etc. Zie ook de verschillende deadlines die gelden voor de aanvraag van de definitieve berekening van de betreffende tranche (het aanvraagloket van NOW 8 is bijvoorbeeld geopend van 3 oktober a.s. tot en met 2 juni 2023).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook met betrekking tot de TVL-regeling valt er het nodige toe te lichten over hoe de uitwerking van deze coronamaatregel in de praktijk gaat. Denk bijvoorbeeld aan de speciale startersregeling en de startdatum van de onderneming, het onderscheid in de regeling voor mkb-ondernemingen en grote ondernemingen, de groepsproblematiek, het eigen omzetbegrip, veranderingen van rechtsvorm en het effect van een fusie of afsplitsing van bedrijven, etc.

Wij zullen hier binnenkort dieper op ingaan.

Meer weten?

Heeft u vragen over de NOW- of de TVL-regeling? Of denkt u erover om in bezwaar te gaan tegen de afrekening of wilt u gewoon eens sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met Marco Zimmerman per e-mail of via +31 (0)88 277 2065 of met Casper Vollebregt per e-mail of via +31 (0)88 277 1229. Zij helpen u graag verder.