Goededoelenorganisaties en de NOW-regeling

15 juli 2020 – Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) ingevoerd om banen en inkomens te beschermen. Deze tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden, brengt ook bij goededoelenorganisaties specifieke vragen met zich mee. In dit artikel geven wij antwoord op twee veelgestelde vragen.

Welke (bijzondere) inkomsten tellen mee voor de berekening van de omzetdaling op grond van de NOW-regeling?

Goededoelenorganisaties hebben bepaalde inkomsten die op een zeer specifiek moment in het jaar worden ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse loterij of andere bijzondere inkomsten, zoals subsidiebijdragen.

Bij goededoelenorganisaties is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten, zoals deze in de NOW-regeling wordt omschreven, niet altijd even goed toepasbaar. Bijvoorbeeld omdat er in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of een staat van baten en lasten wordt opgesteld.

Gelet op het doel van de NOW-regeling is het mogelijk om te onderzoeken of de baten als omzet meegenomen kunnen worden. De reden hiervoor is dat goededoelenorganisaties vaak ook financiering vanuit (semi)publieke middelen ontvangen. Dit zorgt daarmee ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten als giften of declaraties, vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor de NOW-regeling. Indien er sprake is van een (meer)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of van een langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak, moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over de maanden die gekozen zijn voor de omzetberekening. Dit voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet al in voorzien.

Welke berekeningsmethode voor de omzetdaling moeten goededoelenorganisaties hanteren, bijvoorbeeld gelet op langjarige subsidies?

De berekeningsmethode voor de NOW-regeling voor vergelijkingsjaar 2019 is de omzet van heel 2019 gedeeld door vier. Waar de omzet over een langere periode is binnengekomen, bijvoorbeeld bij een langjarige subsidie, telt deze pro rata mee. De berekende omzet kan vervolgens worden afgezet tegen de relevante omzetperiode over 2020. Daarbij mag gekozen worden voor een aansluitende periode van drie maanden, naar keuze beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Wanneer bijvoorbeeld de jaarlijkse loterij of bepaalde subsidiebijdragen naar verwachting in juni 2020 vallen en de gekozen periode is maart tot en met mei 2020, dan telt dat niet mee voor de omzet. Wanneer deze inkomsten al in maart of april 2020 werden ontvangen, maar er gekozen wordt voor de driemaandsperiode die startte op 1 mei 2020 (dus tot en met juli 2020), dan tellen de inkomsten dus niet mee voor de gekozen omzetperiode over 2020. Voor zover de loterij of de subsidiebijdragen wél vallen in de gekozen omzetperiode, maar nog niet duidelijk is wat de inkomsten zullen zijn, kan er een schatting worden gemaakt, waarbij er bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd kan worden.

Echter, dit is anders wanneer het gaat om subsidies of baten die toegerekend moeten worden aan een langere periode, bijvoorbeeld bij een subsidie voor heel 2020. Wanneer deze uitbetaald wordt ná de gekozen omzetperiode, adviseren wij deze pro rata toe te rekenen aan de omzetperiode 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de NOW-regeling in relatie tot goededoelenorganisaties? Neem dan contact op met Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27 of met Myrthe van den Heuvel, advocaat bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 60.