Het jaar 2020: tips loonheffingen voor werkgevers in de publieke sector

21 november 2019 - We naderen het einde van het jaar en dat is een goed moment om u op een aantal acties te wijzen die nu actueel en relevant zijn voor de loonheffingen in de publieke sector voor het nieuwe jaar 2020.

2020 is het jaar van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Volgend jaar doet de Wab zijn intrede. Er zijn een aantal zaken die veranderen op het terrein van loonheffingen. De sectorpremie wordt vervangen door een hoog-laag premie die voor alle werkgevers gaat gelden. De werkgever gaat een WW-premie van 2,94% voor – kort gezegd – vaste contracten; de hoge premie van 7,94% gaat gelden voor flexibele contracten. Een uitzondering geldt voor BBL-contracten en jonge werknemers met een klein aantal verloonde uren. Het is daarom belangrijk om in beeld te brengen voor welke contracten de hoge premie en de lage premie gaat gelden. Lees meer over de Wab.

Beschikking werkhervattingskas (Whk)

Aan het eind van de maand november stuurt de Belastingdienst de nieuwe beschikking van de Whk-premie toe aan iedere werkgever. De premies die op deze beschikking staan, moeten worden gebruikt in de loonaangiften van 2020. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

Transitievergoeding

In 2020 krijgt een werknemer bij ontslag al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (en geldt dit niet pas na een dienstverband van ten minste 24 maanden). De hoogte van de transitievergoeding wordt lager en bedraagt een derde maandsalaris per heel dienstjaar en wordt naar evenredigheid berekend. Wel moet altijd eerst gecheckt worden of de werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Er is geen recht op als het initiatief tot niet voortzetting of tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werknemer ligt.

Gelet op de veranderde manier van berekenen kan het uitmaken of u het contract van een medewerker in december of in januari beëindigt. Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen (onder voorwaarden) worden afgetrokken van de transitievergoeding. Hierbij is het wel belangrijk dat u dit van tevoren schriftelijk heeft afgesproken. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Deze maatregel is bedoeld om slapende dienstverbanden van langdurig zieken te voorkomen. Fiscaal is het van belang dat u de groene tabel toepast in de loonaangifte.

Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV + inventarisatie voor 2019

Tegen het einde van het jaar wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor het LIV. Dit LIV geldt kort gezegd voor werknemers met een loon op het niveau van het minimumloon of iets daarboven die ten minste 1.248 verloonde uren hebben. Het is verstandig om in kaart te brengen welke werknemers hiervoor in aanmerking komen. Lees meer over het LIV.

Werkkostenregeling (WKR) 2019

Aan het einde van het jaar dient u te berekenen of u als werkgever 80% eindheffing verschuldigd bent door overschrijding van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom) van de WKR. In dit kader is het belangrijk om een WKR-administratie te hebben waaruit blijkt welke loonbedragen ten laste komen van deze vrije ruimte. Hierbij is het allereerst van belang dat de loonbestanddelen worden aangewezen als ‘eindheffingsloon’. Ook dient gecheckt te worden of vergoedingen die in principe gericht vrijgesteld zijn (en niet ten koste gaan van de vrije ruimte, zoals de vergoeding van verblijfskosten of reiskosten) aan de voorwaarden voldoen. Belangrijk is om rekening te houden met de btw in uw WKR-administratie. De eindheffing over het jaar 2019 dient uiterlijk te worden aangegeven in de aangifte over het eerste tijdvak van 2020 (dus over januari).

Vanaf volgend jaar wordt de WKR op een paar punten versoepeld. Zo mag de eindheffing van 80% voortaan één tijdvak later worden aangegeven, dus uiterlijk tegelijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Lees meer over deze werkkostenregeling.

Zakelijk vervoer: auto en fiets van de zaak

De Belastingdienst controleert streng op de bijtelling van de auto van de zaak. Wanneer door het bijhouden van een kilomteradministratie de bijtelling achterwege blijft, is het goed om te beseffen dat het risico voor naheffingen bij de werkgever ligt en de rittenregistratie ook echt sluitend moet zijn. Belangrijk is om een administratie bij te houden die alle informatie bevat die de Belastingdienst daarbij eist en dat deze ook regelmatig gecontroleerd wordt op privéritten.

Wanneer de werknemer een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever heeft ingeleverd, dan kan de bijtelling achterwege blijven en ligt het risico in principe bij de werknemer. Dit is anders wanneer u als werkgever weet dat de werknemer te veel kilometers privé heeft gereden met de auto. Dan dient de werkgever alsnog de bijtelling op de loonstrook te verantwoorden. Belangrijk om in dit kader ook aan de juiste code te denken die in de loonaangifte moet worden aangegeven.Ook bestelauto’s kunnen leiden tot een bijtelling.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak mogelijk aantrekkelijker, in ieder geval ten aanzien van de administratieve verplichtingen. Lees meer over deze voordelen.

Indexering vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersregeling gaat vanaf volgend jaar ieder jaar geïndexeerd worden. Dit betekent niet dat de vergoeding (thans maximaal € 1.700 per jaar en maximaal € 170 per maand) ook elk jaar verhoogd wordt. Dat gebeurt pas als de indexering leidt tot een veelvoud van afgerond € 100. Lees meer over het werken met vrijwilligers.

Wijzigingen voor zzp’ers

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zal ook in 2020 nog steeds gelden voor zzp’ers. Onlangs is er een concept-wetsvoorstel gepubliceerd met daarin een voorstel om de zzp’er een minimumtarief van € 16 te geven en komt er de mogelijkheid van een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van tenminste € 75. De beoogde datum van inwerkingtreding is echter pas in 2021. Tot die tijd blijft de huidige wet gelden. Het is goed om te weten dat de Belastingdienst de controle op zzp’ers met ingang van 1 oktober jl. geïntensiveerd heeft.

Meer weten?

Wilt u meer weten over één van de genoemde onderwerpen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of rechtstreeks met de loonheffingsspecialisten van Mazars met Marco Zimmerman per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 20 65, Martin Aandewiel per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 13 96, Renee Pauli per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 24 38 of met Marjolein Frencken per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 20 68. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?