Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

9 september 2020 - Op 8 juli 2020 is een nieuwe wettelijke bepaling in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Deze bepaling schrijft voor dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden en zou een fiscale noodzaak hebben. Al blijkt uit de parlementaire geschiedenis niet welke lacune hier wordt gedicht.

Nieuwe bepaling

Op grond van de nieuwe bepaling moet het bestuur van een stichting een register bijhouden waarin de namen en adressen worden opgenomen van alle personen aan wie de stichting uitkeringen heeft gedaan en die niet meer bedragen dan een kwart van “het voor uitkering vatbare bedrag” (25%-drempel) in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop de uitkering is gedaan. Het begrip ‘uitkering’ omvat hier alleen uitkeringen in geld.

De 25%-drempel is opgenomen omdat mensen die een uitkering van meer dan 25% hebben, ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) van de stichting zijn en in het UBO-register moeten worden opgenomen. Het is de vraag of dit in de praktijk vaak zal voorkomen, omdat certificaathouders van de in Nederland veel voorkomende stichting administratiekantoor (STAK), geen UBO van de STAK zijn, maar van de onderliggende kapitaalvennootschap.

Uitkeringen 

Het is de vraag of er in Nederland veel stichtingen zijn die uitkeringen doen, aangezien stichtingen in de not-for-profitsector voor vele andere activiteiten worden ingezet, zoals ziekenhuizen, musea en scholen. Deze not-for-profitorganisaties doen geen uitkeringen. 

Bij een deel van de stichtingen die uitkeringen doen zullen deze gegevens al uit de administratie blijken, zoals bij pensioenfondsen. Tijdens de parlementaire geschiedenis is door de minister van Financiën opgemerkt dat stichtingen niet meer hoeven te registreren dan waarover zij reeds beschikken. Specifiek is gezegd dat zij geen extra gegevens bij begunstigden hoeven op te vragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe uitkeringenregister van de stichting? Neem dan contact op met Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 91 of met Sander Boomman, sectorleider Public, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Zij helpen u graag verder.