Vakantie in het vooruitzicht: hoe om te gaan met vakantie-aanvragen?

10 juni 2021 - Werknemers beslissen in beginsel wanneer zij met vakantie willen. Stel dat het in de zomerperiode heel rustig is in uw sector, kunnen werknemers dan verplicht worden vakantie-uren op te nemen? En hoe zit dat als werknemers juist massaal vakantie aanvragen zodat de werkgever in de problemen komt met de bezetting? Wat kan de werkgever daartegen doen?

Werknemer beslist

In beginsel beslist de werknemer wanneer de vakantie wordt opgenomen. De reden hiervoor is dat de vakantiedagen dienen als benodigde rust voor een werknemer. Daarom is het in beginsel niet mogelijk om eenzijdig werknemers te verplichten om vakantiedagen op te nemen. Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in mei 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:4731) blijkt dat een enkele verwijzing naar de coronacrisis hierbij onvoldoende is. Dit betekent dat de coronacrisis niet kan dienen als grondslag om werknemers te verplichten om vakantie op te nemen.

Ondubbelzinnige wilsverklaring

Mocht de werkgever de werknemers toch verzoeken vakantiedagen op te nemen vanwege de coronacrisis, dan is het, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam in mei 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3869) van belang dat de werknemer ondubbelzinnig en in alle vrijheid afstand doet van zijn / haar vakantie-uren.

Werkgever kan soms wel ingrijpen

Met de versoepelingen kan het tegenovergestelde zich ook voordoen, want de werknemers willen massaal op vakantie. In bepaalde sectoren hebben reorganisaties plaatsgevonden waardoor het personeelsbestand kleiner is geworden. Een werkgever kan een vakantie-aanvraag intrekken / weigeren indien er sprake is van gewichtige redenen, bijvoorbeeld plotselinge drukte of ontslag van andere werknemers. Soms dient een werkgever wel een schadevergoeding te betalen aan de werknemer als deze bijvoorbeeld al een vakantie had geboekt.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

Tot slot is het met 1 juli 2021 in het vooruitzicht belangrijk om de werknemers tijdig te informeren over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Doe dit schriftelijk. Indien de werknemers niet tijdig zijn gewaarschuwd of geen mogelijkheid hebben gehad de vakantiedagen op te nemen, dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe om te gaan met vakantiedagen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of rechtstreeks met Lisanne Wigboldus van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Zij helpen u graag verder.