Kan een werknemer afstand doen van een pensioenregeling?

23 juni 2020 - Het komt in de praktijk nog regelmatig voor dat niet alle werknemers deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever. De vraag is of dit in de toekomst tot schade kan leiden voor de werkgever.

Wettelijk kader

De Pensioenwet gaat uit van de vrijheid van de werkgever om zijn werknemers een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst te doen, tenzij de werkgever verplicht is tot aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of het invullen van een cao-bepaling. Deze vrijheid impliceert dat de werknemer dit aanbod dan ook kan afslaan waardoor hij geen deelnemer wordt in een lopende pensioenregeling.

Zodra een pensioenovereenkomst tot stand is gekomen, moet de werkgever de hieruit volgende pensioenaanspraken veiligstellen bij een toegestane pensioenuitvoerder (uitvoeringsovereenkomst), waardoor de uitvoerder jegens de werknemers verantwoordelijk wordt voor de pensioenaanspraak welke volgt uit het pensioenreglement.

De werkgever kan, bewust of onbewust, zijn vrijheid ten aanzien van de pensioenovereenkomst opgeven in de uitvoeringsovereenkomst. Alle werknemers worden dan standaard bij indiensttreding deelnemer in de pensioenregeling, en ontlenen, samen met hun partner en kinderen, aanspraak op basis van het geldende pensioenreglement. De werknemers kunnen dit formeel niet opgeven door het tekenen van een afstandsovereenkomst.

Potentiële schade

Het toestaan dat een werknemer toch niet deelneemt in de pensioenregeling, kan voor de werkgever een aanzienlijke financiële tegenvaller opleveren wanneer de werknemer voortijdig overlijdt. De partner kan dan namelijk een beroep doen op het partnerpensioen en de kinderen op het wezenpensioen. De uitvoerder is gehouden om het pensioenreglement na te komen en dient dit dus gewoon uit te keren. Vervolgens zal de schade (contante waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen) op de werkgever worden verhaald  conform de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst.

Het antwoord op de vraag in de titel of de werknemer afstand kan doen van een pensioenregeling is dus in de basis ja. Tenzij uit de gemaakte afspraken  in de uitvoeringsovereenkomst anders blijkt, dan volgt er een nee.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het begrip deelnemer in uw pensioenregeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of met Paul van Ravenzwaaij van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 39. Zij helpen u graag verder.