Leadership in Corporate Sustainability: Survey and Report 2018

Veel organisaties doen hun uiterste best de bedrijfsvoering te verduurzamen, maar over de aanpak daarvan lijken de meningen nog (steeds) verdeeld. De kans bestaat dat uiteenlopende benaderingen leiden tot inconsistentie in uitvoering. Door deze inconsistentie in begrip en meting van duurzaamheid ontstaat mogelijk onterecht de indruk dat er succes is gerealiseerd, wat zou kunnen leiden tot onderschatting van de impact van duurzaamheid.

Het doel van dit onderzoek

Mazars, Board Agenda en INSEAD Corporate Governance Centre zijn een samenwerkingsverband aangegaan, waarbij ze zakelijk leiders hebben gevraagd naar de duurzaamheidsperspectieven binnen hun onderneming. Het doel is om beter te begrijpen wat de drijfveren van bestuurders zijn om duurzaamheid op de agenda te houden en hoe zij hun kennis over duurzaamheidskwesties voor het voetlicht brengen en vertalen naar een zakelijke strategie en concrete acties.

Duurzaamheid staat in de bestuurskamer hoog op de agenda: na de financiële resultaten staat duurzaamheid zelfs op de tweede plaats. Het volstaat niet langer dat bestuurders aangeven zich bewust te zijn van duurzaamheid en toezeggingen doen op dit gebied. Bestuurders moeten ook laten zien dat ze bereid zijn om maatregelen te nemen en toezeggingen hard te maken. Bij de werving van nieuwe bestuurders moeten kandidaten worden beoordeeld op hun instelling en kennis op het gebied van duurzaamheid. Bovendien moet duurzaamheid expliciet een rol spelen in bestuurscommissies en de taken van bestuursleden.

Uit het onderzoek kwam onder andere het volgende naar voren:

  • 70% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, 29% wil marktleider zijn op het gebied van duurzaamheid en 10% geeft toe dat duurzaamheid geen rol speelt in de manier waarop ze hun bedrijf positioneren
  • 73% van de respondenten denkt dat het negeren van duurzaamheid een negatieve invloed zal hebben op het vermogen van het bedrijf om op de lange termijn waarde te creëren
  • 53% van de respondenten zegt dat hun bestuur een duidelijke zakelijke rechtvaardiging ziet voor duurzaamheid, terwijl 57% aangeeft te proberen aan de verplichtingen te voldoen; slechts 24% spreekt over toenemende druk van klanten
  • 35% van de respondenten is het er volledig mee eens dat een op duurzaamheid gerichte instelling of deskundigheid een expliciet selectiecriterium moet zijn bij de werving van bestuurders

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat besturen zeker bezig zijn met duurzaamheid, maar nog wel moeten zorgen voor de nodige infrastructuur om hun duurzaamheidsprestaties in goede banen te leiden. Er lijkt een kloof te bestaan tussen de mate waarin besturen erkennen dat duurzaamheid een cruciale factor is in de bedrijfsvoering en de mate waarin zij in staat zijn duurzaamheid doeltreffend te meten en beheren.

Er is vertrouwen dat bedrijven duurzaamheidskwesties aanpakken, maar dit gaat soms nog gepaard met een gebrek aan samenhang, niet alleen in de gegevens die worden verzameld en geanalyseerd en de manier waarop dit gebeurt, maar ook in de wijze waarop de gegevens worden vertaald in maatregelen en verantwoordelijkheden. Bestuurders moeten in staat zijn de vorderingen op duurzaamheidsgebied te meten zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Belangrijke vragen voor besturen

1.

Hoe is het gesteld met het begrip van duurzaamheid in de bestuurskamer?

2.

Hoe wordt er in de bestuurskamer tegen duurzaamheid aangekeken? Speelt duurzaamheid een rol in de marktpositionering of in het bredere doel van de organisatie of is duurzaamheid een doel op zich?

3.

Welk gewicht wordt toegekend aan duurzaamheid ten opzichte van andere kwesties die relevant zijn voor het bedrijf, zoals financiële verslaglegging, risicobeheersing, productiviteit en cultuurveranderingen?

4.

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid op bestuursniveau?

5.

Hoe wordt er op duurzaamheid toegezien?

6.

Hoe wordt duurzaamheid geïntegreerd in bredere processen voor risicobeheersing?

7.

Hoe wordt de duurzaamheidsagenda van de organisatie gecommuniceerd aan stakeholders?

8.

Wordt bij beslissingen over investeringen rekening gehouden met duurzaamheid?

9.

Wat zijn de grootste risico's en kansen wat duurzaamheid betreft?

10.

Maakt duurzaamheid deel uit van de strategie voor werving, selectie, behoud en beloning van personeel?

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op!

Document

BA Leadership in Sustainability Report 2018
BA Leadership in Sustainability Report 2018