Extra maatregelen tegen de economische impact van het coronavirus

18 maart 2020 - Het ministerie van Financiën heeft extra maatregelen getroffen om de economische impact van het coronavirus in Nederland te verlagen. Wij zetten deze maatregelen, die van belang kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering en belastingafdracht, voor u op een rijtje.

Het betreft de volgende maatregelen:

Hieronder vindt u een nadere toelichting:

Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij bij de Belastingdienst een verzoek indienen om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aan te vragen. Dit verzoek moet worden gedaan na ontvangst van de (naheffings)aanslag. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als schriftelijk wordt gemotiveerd dat door de coronacrisis de betalingsproblemen zijn ontstaan. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Binnen vier weken na de aanvraag dient een verklaring van een derde deskundige aan de Belastingdienst te worden gestuurd. Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken onderzoekt men nog hoe dit nader vorm te geven. Dit (aanvraag)proces zal daarom naar verwachting aan verandering onderhevig zijn.

Bekijk ook: Bijzonder uitstel van betaling - nieuwe ontwikkelingen

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) komt het kabinet met een regeling die uit twee elementen bestaat. Enerzijds betreft het een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau); hierbij is geen sprake van een vermogens- of partnertoets en deze inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Anderzijds wordt het mogelijk om een lening te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage, waarbij uitstel kan worden gegeven voor de aflossingsverplichting.

Het is de bedoeling dat binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verstrekt. Er kunnen voorschotten worden verstrekt.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en is maximaal circa € 1.500 per maand (netto).

Details over de aanvraagprocedure worden later bekend gemaakt.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (vooral banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Als gevolg van het coronavirus kunnen bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Mkb-bedrijven worden geholpen doordat zij tijdelijk kunnen rekenen op gunstigere voorwaarden onder de BMKB. De verruimde regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. Hiermee worden bedrijven geholpen om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Aanpassen voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht u vanwege het coronavirus een lagere winst dan is aangegeven op de aanslag? Dan kan een verzoek tot wijziging voorlopige aanslag worden ingediend.

WW-premiedifferentiatie (WAB)

De maatregel die sinds 1 januari jl. bestaat voor een hoge WW-premie voor flexibele contracten wordt aangepast. Werkgevers zullen achteraf niet met de hoge WW-premie worden geconfronteerd als zij in eerste instantie de lage WW-premie hebben toegepast, maar na afloop van het jaar blijkt dat er meer dan 30% gewerkt is dan het aantal uren dat is overeengekomen in het contract. Omdat deze bepaling nu kan leiden tot onbedoelde effecten in sectoren waardoor het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg) zal deze regeling worden aangepast.

Ook krijgen werkgevers langer (tot 30 juni aanstaande) de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen; dit is gelet op de nieuwe regels van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) nodig om de lage WW-premie te kunnen toepassen. Deze termijn was eerst gesteld op 31 maart en wordt nu dus met drie maanden verlengd.

Deze maatregelen worden nu verder uitgewerkt.

Invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden.

Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt (op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). Deze verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020 voor alle belastingen, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijk uitstel heffing van de energiebelasting 

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Hoe? Dat wordt nog nader onderzocht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Mazars contactpersoon. Deze kan u desgewenst ondersteunen bij het indienen van aanvragen of u in contact brengen met onze specialisten. Wij helpen u graag verder.