Update: Mogelijkheid tot korting van investeringen voor ondernemers

31 mei 2021 - Het kabinet wil het bedrijfsleven stimuleren om investeringen te blijven doen met de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK). Wat houdt de BIK in en welk voordeel kunt u hiermee behalen?

Let op: vrijdag 28 mei 2021 is bekend geworden dat de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 zal worden ingetrokken. De reden hiervoor is dat uit overleg met de Europese Commissie naar voren is gekomen dat de Europese Commissie de gehele BIK waarschijnlijk als ongeoorloofde staatssteun zal aanmerken. Het kabinet heeft daarom dus besloten de BIK in te trekken. Hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK is inmiddels voorgelegd aan de Raad van State en zal zo snel mogelijk in de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.

Als compensatie voor het wegvallen van de BIK stelt het kabinet voor de Awf-premie (onderdeel van de werknemersverzekeringen) te verlagen, zodat de lasten voor werkgevers toch naar beneden gaan. Naar verwachting, of deze wens heeft het kabinet in ieder geval uitgesproken, moet deze verlaging per 1 augustus 2021 ingaan. Het kabinet zal hiervoor een ministeriele regeling publiceren.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Voorwaarden BIK

Met de BIK kunt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden, een deel van uw investeringen verrekenen met de loonheffing. Om de BIK te kunnen benutten dient u personeel in dienst te hebben en loonheffingen af te dragen. De gedachte hierachter is dat de korting met name ten goede moet komen aan ondernemers die werkgelegenheid bieden.

De korting geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Het minimale investeringsbedrag per bedrijfsmiddel bedraagt € 1.500 en per aanvraag geldt een minimaal investeringsbedrag van in totaal € 20.000. Bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), zijn tevens uitgesloten voor de BIK. Bepalend voor het moment van investeren is, net als bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), het moment van aangaan van verplichtingen.

Om van de korting te kunnen profiteren moet u:

  • De verplichtingen zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • Het bedrijfsmiddel volledig hebben betaald in 2021 of 2022, waarbij de laatste betalingsdatum leidend is.
  • De investering binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik hebben genomen.

Voordelen BIK

De BIK is vormgegeven als een afdrachtsvermindering op de loonheffingen. Voor investeringen tot en met € 5 miljoen geldt een vermindering van 3,9% en daarboven een vermindering van 1,8% van het investeringsbedrag.

Daarnaast heeft de BIK voor u als voordeel dat deze samen kan gaan met andere investeringsfaciliteiten zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL).

Een bijkomend voordeel is dat indien u geen winst maakt, u kunt profiteren van de regeling.

Aanvragen BIK

De aanvraag kan maximaal vier keer per jaar (één keer per kwartaal) vanaf 1 september 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode duurt tot en met 31 december 2022.

De mogelijkheid om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit namelijk nog goedkeuren. Indien er goedkeuring zal worden verleend, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BIK? Neem dan contact op met Marc Raanhuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 88 of met Dominique Belt-van Maurik per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 40. Zij helpen u graag verder.