De NOW-regeling binnen de sector Transport & Logistiek: voorkom terugbetaling

29 september 2020 - De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is één van de vele maatregelen die de overheid heeft getroffen om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Werkgevers kunnen op basis van deze maatregel onder voorwaarden aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming in de loonkosten. De eerste twee aanvraagperioden (NOW 1.0 en 2.0) zijn inmiddels verstreken. Tijd om een tussenbalans op te maken.

DE CIJFERS

Onlangs publiceerde het UWV cijfers over de NOW 2.0-aanvragen. Tot nu toe zijn door het UWV ruim 1.500 aanvragen goedgekeurd in de transport- en logistieksector. De gemiddelde verwachte omzetdaling van een transportonderneming voor de NOW 2.0 bedroeg 53%. Voor de NOW 1.0 zijn door het UWV ruim 4.600 aanvragen goedgekeurd. De gemiddelde verwachte omzetdaling van een transportonderneming voor de NOW 1.0 bedroeg 55%.

DE VOORWAARDEN

Om definitief aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, dient uw transportonderneming aan diverse voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn voor de NOW 1.0 en 2.0 grotendeels gelijk aan elkaar. Er zijn echter ook enkele verschillen. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de NOW-subsidie. In dit artikel zetten wij de voorwaarden voor beide regelingen nog eens voor u op een rij, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

NOW 1.0

Wanneer de omzetdaling ten minste 20% bedroeg en aan uw transportonderneming NOW 1.0 is toegekend, gelden de volgende verplichtingen: 

 • De NOW mag uitsluitend worden gebruikt voor de betaling van loonkosten.
 • U dient de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 • U blijft op tijd de loonaangifte indienen.
 • Omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie moeten schriftelijk en zo snel mogelijk worden gemeld.
 • U overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring.
 • Tot vijf jaar na de vaststelling van de definitieve subsidie kan gecontroleerd worden of aan de voorwaarden om aanspraak te maken op de NOW-regeling is voldaan. De administratie die hieraan ten grondslag ligt, moet u dus vijf jaar bewaren.

 Verder geldt het volgende:

 • De loonsom moet zoveel mogelijk gelijk worden gehouden (bij verlaging van de loonsom wordt de subsidie met een hefboomeffect naar beneden bijgesteld).
 • Na 18 maart 2020 mag gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn aangevraagd bij het UWV (op straffe van een ontslagboete: de loonsom van ontslagen werknemers wordt vermenigvuldigd met 50% en vervolgens in mindering gebracht op de loonsom waarover de subsidie wordt berekend)

NOW 2.0

De voorwaarden van de NOW 2.0 wijken op een aantal punten af van die van de NOW 1.0: 

 • De ontslagboete bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt niet voor de NOW 2.0. De NOW-tegemoetkoming wordt wel met 5% verlaagd als voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV zonder akkoord van de vakbonden.
 • Bij een voorschot van € 100.000 of meer of een definitieve NOW-tegemoetkoming van
  € 125.000 of meer, geldt voor de vennootschap die een beroep doet op de NOW-regeling een verbod op:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders.
  • het uitkeren van bonussen aan de raad van bestuur, het bestuur en de directie van het concern en het bestuur en de directie van de rechtspersoon of vennootschap.
  • het inkopen van eigen aandelen.
 • Bij een aanvraag op het niveau van een werkmaatschappij geldt een uitgebreider verbod: het bovengenoemde geldt dan niet alleen voor de werkmaatschappij, maar ook voor de groep en de moedermaatschappij.
 • Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren om zich om- of bij te scholen of ontwikkeladvies aan te vragen.

EINDAFREKENING

U dient binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode de vaststelling van de subsidie NOW 1.0 en 2.0 aan te vragen. De termijn van 24 weken wordt verlengd naar 38 weken indien bij de aanvraag van de definitieve subsidie een accountantsverklaring gevoegd moet worden. Een accountantsverklaring is nodig, indien:

 • Het voorschot € 100.000 of meer bedraagt.
 • De definitieve subsidie € 125.000 of meer bedraagt.
 • Een NOW-aanvraag is gedaan op basis van de omzetdaling van een werkmaatschappij binnen een groep (de omzetdaling van de groep is dan lager dan 20%).

Er is een verklaring van een derde deskundige nodig, indien:

 • Het voorschot € 20.000 of meer bedraagt.
 • De definitieve subsidie € 25.000 of meer bedraagt.

Een dergelijke verklaring is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie, waarin de omzetdaling wordt bevestigd. In deze situatie blijft de termijn waarbinnen de aanvraag van de definitieve NOW moet worden ingediend 24 weken.

Let op: bij de grensbedragen van het voorschot dan wel de (door u te schatten) definitieve subsidie, dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw onderneming of in uw groep / concern bij elkaar op te tellen.

INDIENEN AANVRAAG

Voor de NOW 1.0 kunt u vanaf 7 oktober 2020 de aanvraag van de definitieve subsidie indienen. Als ook wordt deelgenomen aan de NOW 2.0, kunt u ervoor kiezen om de vaststelling van beide tranches gelijktijdig aan te vragen. Dit kan vanaf 15 november 2020. Wees op tijd. Bij een te late aanvraag wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 85 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 03. Zij helpen u graag verder.