Samenvatting van recente jurisprudentie NOW-subsidie - zorgvuldige aanvraag voorkomt terugbetaling

18 februari 2021 - De NOW is ingevoerd om werkgevers gedurende de coronacrisis te ondersteunen en zo (veel mogelijk) te voorkomen dat werknemers moeten worden ontslagen. Ondanks dat de regeling nog niet zo lang bestaat, zijn er inmiddels een aantal rechterlijke uitspraken geweest. Aan de hand van enkele van deze uitspraken illustreren wij hoe de regeling in de praktijk door rechters wordt gevolgd.

Recente jurisprudentie

  • De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 28 januari 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:87) allereerst bevestigd dat hij zich bevoegd acht om te oordelen over NOW-geschillen. De CRvB is dus de hoogste bestuursrechter die oordeelt over NOW-geschillen. In dezelfde uitspraak heeft de CRvB geoordeeld dat de NOW een generieke maatregel is en dat maatwerk daarmee ontbreekt. Dat de NOW voor sommige werkgevers nadelig uitwerkt, betekent echter niet dat de regeling daarmee in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Er lijken daarom weinig uitzonderingen mogelijk op de regeling. De CRvB bevestigt hiermee de strikte toepassing door lagere rechters.
  • De NOW-regeling kent (in bepaalde situaties) een verbod om bonussen aan directie- en bestuursleden uit te keren als de NOW-steun wordt aangevraagd. De toelichting op de NOW 2.0 bepaalt dat het begrip bestuur en directie breed moet worden opgevat. Het is niet bepalend of een persoon in de KvK als bestuurder is geregistreerd, maar of het gaat om een persoon die (mede) het beleid binnen de onderneming bepaalt.

    Bij Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2020:13594) is een procedure gevoerd of een persoon die als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet meer als formele bestuurder in de KvK was geregistreerd, als beleidsbepaler kon worden aangemerkt. De rechter oordeelde van niet omdat hij vanwege zijn arbeidsongeschiktheid feitelijk niet langer beleidsbepalende taken uitoefende. Het gevolg was dat de bonus gewoon betaald kon worden zonder verlies aan NOW.

  • Een werkgever wilde na het indienen van de aanvraag de meetperiode voor het omzetverlies wijzigen. Rechtbank Den Haag oordeelde echter dat de regeling hier geen ruimte voor liet. Bij de aanvraag wordt de meetperiode aangegeven en die kan daarna niet meer aangepast worden. Naar de woorden van de Rechtbank: “de NOW 1.0 [is] een strenge regeling die geen ruimte biedt om een aanvraag achteraf te corrigeren”. (ECLI:NL:RBDHA:2020:12268)
  • De 30%-vergoeding die op grond van de 30%-regeling wordt betaald, waarbij kort gezegd een deel van het salaris niet in de loonheffingen wordt betrokken, behoort ook niet tot de grondslag waarover de NOW-subsidie wordt berekend (Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:9970). Bepalend is het zogenaamde SV-loon.
  • De Ziektewetuitkering die door een eigenrisicodrager wordt betaald aan een werknemer is loon uit vroegere dienstbetrekking. Loon uit vroegere dienstbetrekking is geen SV-loon en dit hoort dus niet tot de grondslag waarover de NOW-subsidie wordt berekend. (Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2020:11433)

Samenvattend kan worden gesteld dat de NOW-regeling door rechters strikt naar de letter van de regeling wordt uitgelegd. Let bij het indienen van de aanvraag voor de NOW-regeling dus goed op, later aanpassen is namelijk vrijwel onmogelijk. Dit geldt ook ten aanzien van de grondslag voor de subsidie. Als een bestanddeel geen SV-loon is, biedt de regeling geen ruimte om hiervan af te wijken. Het is dus zeer belangrijk om bij het indienen van de aanvraag goed te toetsen of je als aanvrager van de juiste uitgangspunten bent uitgegaan.  

Als de aanvraag goed wordt voorbereid, voorkomt dit later de vervelende situatie dat een deel van de NOW-subsidie mogelijk moet worden terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij minder omzetverlies dan geschat bij de aanvraag, of een lagere loonsom in de maanden van de subsidie ten opzichte van de referentiemaand. Zeker dat laatste zorgt voor een hoge teruggaaf, omdat een daling in de loonsom in zijn geheel in mindering komt op de subsidie (bij NOW 3.0 is een daling van de loonsom met maximaal 10% zonder gevolgen).

Meer weten?

Voor meer informatie over de NOW lees hier meer. 
Voor meer informatie over de coronacrisis en loonheffingen lees hier meer.

Wilt u graag meer informatie over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.